Novi termini za informativne dni v izrednem izobraževanju in popravek objavljenih terminov

V želji, da bi vam čimbolj približali informacije o naši šoli in sistemu prekvalifikacije, vas vabimo na informativni dan. Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, se bomo srečali na šoli, sicer pa preko Zooma – povezave za sestanek bodo objavljene na spletni strani šole, na dan informativnega dne.

Datumi informativnih dni so:

 • sreda, 30. 6. 2021, ob 17 uri,
 • sreda, 7. 7. 2021, ob 17 uri, (namesto 5. 7. 2021),
 • sreda, 25. 8. 2021, ob 17 uri,
 • sreda, 8. 9. 2021, ob 17 uri, (samo če bodo v programih še prosta mesta).

Avtor/-ica prispevka: Mojca Ogrin, prof.

Vpis v programe izrednega izobraževanja 2021/22

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle.

Prijave v izobraževalne programe zbiramo od 1. junija do 13. avgusta 2021, po tem datumu pa le, če so še prosta mesta v posameznem programu. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Vpis poteka od 25. avgusta do 3. septembra 2021 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

Razpisana mesta:

 • kozmetični tehnik (16),
 • farmacevtski tehnik (12),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (12),
 • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

Prijava

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

Vpis

Za vpis potrebujete:

 • pravočasna in popolna prijava,
 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
 • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Mojca Ogrin, prof.

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov

V četrtek, 13. maja, bodo od 17.00 do 18.30 na daljavo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov.

Za skupne govorilne ure se starši prijavijo pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov na njen elektronski naslov valerija.vadnov@ssfkz.si najkasneje do ponedeljka, 10. maja zvečer.

Ob prijavi navedejo ime in priimek svojega otroka, oddelek in s kom želijo govoriti:

 • z razrednikom,
 • s katerim učiteljem (za kateri predmet)
 • s katero svetovalno delavko.

Pomočnica ravnateljice bo naredila razpored pogovorov po urah in učiteljih. Učitelji bodo povabili starše na videokonferenco skladno z razporedom.

Trajanje videokonferenc je omejeno na največ 10 minut za en razgovor.  Skupne govorilne ure so obvezne za vse člane učiteljskega zbora.

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov, pomočnica ravnateljice

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2021/22 na dan 22. 4. 2021

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 22. 4. 2021
Začasna spodnja meja
(1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 103  91 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                           56 67 95 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE       28 38 95 točk
ZOBOTEHNIK                    56 67 92 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot imamo razpisanih mest, bomo MIZŠ zaprosili za soglasje k omejitvi vpisa v vseh programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci obveščeni do 27. 5. 2021 (na e-naslov staršev). Vpis učencev in izbor za 1. krog vpisnega postopka bo med 16. in 21. 6. 2021.
Na kakšen način bo potekal vpisni postopek (osebno ali na daljavo), vam bomo NAKNADNO sporočili.

Na koncu se bodo ocenam iz 7. in 8. razreda prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov).  Izbirni postopek bo potekal na osnovi vsote vseh doseženih ocen oz. točk.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2021 na šolski spletni strani in na strani MIZŠ. Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu bodo ta dan že vpisani v program.

Učenci, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati izbora v 2. krogu bodo znani 29. 6. 2021 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili najkasneje do 19. 6. 2021.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

V času prvomajskih počitnic je šola zaprta

V tednu od ponedeljka, 26. 4. 2021, do nedelje, 2. 5. 2021 je šola zaradi prvomajskih počitnic zaprta.

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2021/22 na dan 2. 4. 2021

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 2. 4. 2021
Začasna spodnja meja
(1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 94  84 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                           56 98 93 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE       28 53 94 točk
ZOBOTEHNIK                    56 92 91 točk

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba

Prenos prijav za vpis v šolsko leto 2021/22

Če si učenec/učenka premisli glede izbrane šole ali programa, lahko med 9. 4. in 22. 4. 2021 prenese prijavo na katero koli drugo šolo ali v drug program na isti šoli. Po 22. 4. 2021 prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis na šolah, ki bodo imele omejitve, ne bo končan, to je 1. 7. 2021.

Za prenos prijave starši oz. učenci izpolnijo Obrazec za prenos prijave, ki ga obvezno podpišejo starši in učenci, ga skenirajo in pošljejo na e-naslov vpis@ssfkz.si. Po prejemu obrazca, bomo vašo prijavo poslali na izbrano šolo. Obrazec za prenos prijave morate poslati na šolo najkasneje do 22. 4. 2021.

V tem času  se lahko o stanju prijav ter o izbiri šole oz. ustreznega programa učenci in starši pogovorite s šolskima psihologinjama TATJANO LORENCIN in MANJO LOKAR.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300-72-51 in/ali 300-72- 66) ali osebno v:

ponedeljek:   9.00 – 11.00 in 14.00 – 16.00, 
torek:              9.00  – 11.00 in od 14.00 – 16.00,
sredo:             9.00 – 11.00,
četrtek:          9.00 – 11.00,
petek:             9.00 – 11.00.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program večje od števila razpisanih mest, bo šola v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo kandidate pisno obvestili do 27. maja 2021. Če bo v programih omejitev vpisa, bodo v izbirnem postopku lahko sodelovali le učenci/učenke, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

Roditeljski sestanki

V torek, 13. aprila 2021, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in individualne govorilne ure z razredniki za vse letnike.

Roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo, po videokonferenčnem sistemu, od 17.00 do 17.30.

Razredniki oblikujejo vabila in jih posredujejo staršem do 6. aprila, povezavo za vključitev v videosrečanje pa staršem pošljejo najkasneje v ponedeljek, 12. aprila.

Individualni pogovori z razredniki

V torek, 13. aprila 2021, po roditeljskih sestankih, bodo od 17.30 dalje razredniki imeli še individualne pogovore s starši, ki se bodo na te razgovore prijavili.

Za individualne pogovore z razredniki se starši prijavijo razrednikom po elektronski pošti najkasneje do petka, 9. aprila. Razredniki bodo naredili razpored pogovorov po urah in starše povabili na videokonferenco.

Skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike

V četrtek, 15. aprila 2021, bomo izvedli še skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Skupne govorilne ure trajajo od 17.00 do 19.00.

Za skupne govorilne ure z učitelji posameznih predmetov/modulov in s svetovalnimi delavkami se starši prijavijo pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov na njen elektronski naslov valerija.vadnov@ssfkz.si najkasneje do vključno torka, 13. aprila. Ob prijavi navedejo ime in priimek svojega otroka, oddelek in s katerim učiteljem (za kateri predmet) oziroma s katero svetovalno delavko bi radi govorili. Pomočnica ravnateljice bo naredila razpored pogovorov po urah in učiteljih. Učitelji bodo starše povabili na videokonferenco skladno z razporedom.

Trajanje videokonferenc je omejeno na največ 10 minut za en razgovor.

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov, pomočnica ravnateljice

Nacionalni preizkusi znanja se za vpis v šolsko leto 2021/22 NE bodo upoštevali

Po odločitvi MIZŠ, se nacionalni preizkusi znanja za vpis v šolsko leto 2021/22 NE bodo upoštevali.

Če se bo v 1. ali v 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z istim številom točk, bomo izbiro med njimi opravili na podlagi točk iz vsote ocen treh predmetov (slovenščina oziroma materinščina, matematika in prvi tuj jezik) zadnjih treh razredov osnovne šole (7., 8. in 9. razred).

Najvišje število točk, ki jih lahko zbere kandidat z vsoto treh predmetov v zadnji triadi OŠ je 45.

Sprejet bo tisti kandidat, ki bo dosegel višjo vsoto treh predmetov v zadnji triadi OŠ.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba

Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole

Učenec/učenka izpolni eno PRIJAVO za vpis v začetni letnik srednje šole. Prijava je na voljo na spletnih straneh MIZŠ. Prijavo je potrebno poslati na izbrano šolo najkasneje do 2. 4. 2021.

Če si učenec/učenka premisli glede izbrane šole ali programa, lahko med 9. 4. in 22. 4. 2021 prenese prijavo na katero koli drugo šolo ali v drug program na isti šoli. Po 22. 4. 2021 prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis na šolah, ki bodo imele omejitve, ne bo končan, to je 1. 7. 2021.

Prenos prijav

Do 22. 4. 2021 je mogoče prenesti prijavo v katero koli drugo srednjo šolo ali v drug program na naši šoli.

V tem času  se lahko o stanju prijav ter o izbiri šole oz. ustreznega programa učenci in starši pogovorite s šolskima psihologinjama TATJANO LORENCIN in MANJO LOKAR.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300-72-51 in/ali 300-72- 66) ali osebno v:

ponedeljek:   9.00 – 11.00 in 14.00 – 16.00, 
torek:              9.00  – 11.00 in od 14.00 – 16.00,
sredo:             9.00 – 11.00,
četrtek:          9.00 – 11.00,
petek:             9.00 – 11.00.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program večje od števila razpisanih mest, bo šola v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo kandidate pisno obvestili do 27. maja 2021. Če bo v programih omejitev vpisa, bodo v izbirnem postopku lahko sodelovali le učenci/učenke, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba