1. člen

Praktičnega usposabljanja v tujini se lahko udeležijo dijaki tretjega in četrtega letnika. Predvidoma gredo v prvem ocenjevalnem obdobju v tujino dijaki četrtega letnika, v drugem ocenjevalnem obdobju pa dijaki tretjega letnika. S praktičnim usposabljanjem v tujini se morajo strinjati tudi starši.

Prijavljeni dijaki morajo imeti v preteklem šolskem letu najmanj dober (3) splošni učni uspeh.

Prijavljeni dijaki morajo imeti najmanj 80 % prisotnost pri pouku. Upošteva se prisotnost eno koledarsko leto pred dnevom zaključka roka za prijave. Odstopanja od tega kriterija so možna v izjemnih primerih, kot je npr. epidemija covid-19. O upoštevanju vloge v primeru neizpolnjevanja pogoja zahtevane prisotnosti pri pouku odloči  komisija za izbor dijakov za praktično usposabljanje v tujini po pridobitvi mnenja razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.

2. člen

Na praktično usposabljanje v tujini se ne morejo prijaviti dijaki, ki jim je bil v času enega koledarskega leta pred dnevom zaključka roka za prijave izrečen vzgojni ukrep.

Izbrani dijaki morajo do podpisa izjave o potrditvi praktičnega usposabljanja v tujini (izjavo podpišejo dijaki in starši oz. skrbniki) poravnati vse denarne obveznosti do šole.

3. člen

Razpis za praktično usposabljanje dijakov v tujini objavi koordinator za mednarodno sodelovanje na oglasni deski pred tajništvom, oddelke in razrednike pa obvesti tudi po e-pošti na šolske e-naslove z domeno @ssfkz.si. Dijaki se prijavijo z motivacijskim pismom in z življenjepisom. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in v tujem jeziku. Življenjepis napišejo v tujem jeziku, tako da izpolnijo ustrezno različico evropskega obrazca Europass CV.

4. člen

Do danega roka oddajo dijaki v referat za dijake popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila o dosežkih pod točkami 5, 6 in 7 (fotokopije dokazil ali potrdila, podpisana od učiteljev). Upoštevajo se dosežki iz časa šolanja na SŠFKZ.

Motivacijsko pismo in izpolnjeni življenjepis pošljejo dijaki do zaključka razpisa tudi na e-naslov koordinatorja za mednarodno sodelovanje.

Dijake, ki oddajo nepopolne vloge (manjka motivacijsko pismo v slovenščini in/ali tujem jeziku ter življenjepis v tujem jeziku na e-obrazcu), komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na svoj šolski elektronski naslov (z domeno @ssfkz.si) Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se njihova vloga izloči iz postopka izbora.
Prijave, oddane po roku, se zavržejo in se v postopku izbora ne upoštevajo.

5. člen

Kriteriji izbire in točkovnik so naslednji:

1. Splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto

Dijak prejme:

 • 5 točk za odličen uspeh,
 • 4 točke za prav dober uspeh,
 • 3 točke za dober uspeh.

2. Ocene učiteljev oddelčnih učiteljskih zborov

Če je razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini zaključen do 30. 11. tekočega leta, ocenijo dijaka člani oddelčnega učiteljskega zbora, ki so dijaka učili v prejšnjem šolskem letu. Če je razpis zaključen od 1. 12. tekočega leta dalje, dijake ocenijo učitelji, ki jih učijo v tekočem šolskem letu.

Dijaka ocenijo vsi člani oddelčnega učiteljskega zbora po treh kriterijih in prejme:

a) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za izpolnjevanje šolskih obveznosti, aktivno sodelovanje pri pouku, upoštevanje dogovorov,
b) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za dobre miselne sposobnosti, ustvarjalnost, razgledanost in visoko motivacijo za pridobivanje novih znanj.
c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za odnos dijaka do učiteljev in vedenje pri pouku.

Dijaka dodatno ocenijo učitelji modulov, ki vključujejo praktični pouk, še po štirih kriterijih in prejme:

c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za razumevanje navodil, samostojnost pri delu in sposobnost vrednotenja rezultatov,
č) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za ročno spretnost,
d) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za skrb za varnost pri delu,
e) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za urejenost in komunikativnost.

Za vsak kriterij se izračuna povprečna vrednost ocen posameznih  učiteljev, zaokrožena na dve decimalni mesti, nato se te povprečne vrednosti seštejejo. Dijak lahko iz ocen učiteljev doseže največ 35 točk.

3. Neopravičene ure (v koledarskem letu 2022 ta točka ni v uporabi zaradi epidemije Covid-19)

Upoštevajo se neopravičene ure v času enega koledarskega leta pred dnevom zaključka roka za prijave. Dijak prejme:

 • 5 točk za 0 neopravičenih ur,
 • 3 točke za 1- 4 neopravičene ure,
 • 0 točk za 5 ali več neopravičenih ur.

4. Motivacijsko pismo

Dijak prejme:

 • 5 točk za originalno, unikatno motivacijsko pismo,
 • 4 točke za dobro motivacijsko pismo, ki vsebuje vse običajne podatke,
 • 3 točke za povprečno motivacijsko pismo,
 • 2 točki za zadovoljivo, delno pomanjkljivo motivacijsko pismo,
 • 1 točko za slabo izdelano motivacijsko pismo.

V primeru, da dijak motivacijsko pismo delno ali v celoti prepiše od nekoga drugega, se njegovo prijavo izloči iz izbirnega postopka za opravljanje PUD v tujini in se jo zavrže.

5. Tuji jezik

Učitelji tujega jezika ocenijo dijaka po Evropskem jezikovnem okvirju. Ocena zajema bralno razumevanje, govorno sporazumevanje ter govorno in pisno sporočanje. Dijak prejme za vsak kriterij:

 • po 2 točki za znanje na ravni B2,
 • po 1 točko za znanje na ravni B1,
 • 0 točk za znanje na ravni A.

Ocenjevalno lestvico dijakom pojasnijo učitelji tujega jezika. Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 10 točk.
Dijak pridobi oceno v času od dne objave razpisa do konca prijavnega roka. Dijak, ki na razpisu ni bil izbran, se sam odloči ali bo že pridobljeno oceno uporabil na naslednjem razpisu ali bo za naslednji razpis pridobil novo oceno.

6. Tekmovanja in raziskovalne naloge

Dijak posameznik prejme za tekmovanja iz znanja, vezana na šolski kurikul:

 • 5 točk za 1-3 mesto na državnem nivoju in mednarodnem nivoju ali zlato priznanje,
 • 3 točke za 1-3 mesto na regijskem nivoju ali srebrno priznanje,
 • 1 točko za 1-3 mesto na šolskem tekmovanju ali bronasto priznanje.

Dijak posameznik prejme za tekmovanja s področja športa in kulture:

 • 2 točki za 1-3 mesto na državnem ali mednarodnem nivoju,
 • 1 točko za 1-3 mesto na regijskem nivoju.

Dijak, ki tekmuje v paru ali skupini, prejme za tekmovanja s področja športa in kulture:

 • 1 točko za 1-3 mesto na državnem ali mednarodnem nivoju.

Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 5 točk.

7. Drugo

Dijak prejme po 1 točko iz naslednjih del: predstavljanje šole, njenih učnih programov ter drugih dejavnosti zunaj šole (potrdilo izda dijaku svetovalna delavka), nastopanje za šolo na proslavah in predstavah (potrdilo izda dijaku mentor), pomoč pri obiskih učiteljev in dijakov/študentov iz tujine (potrdilo izda dijaku koordinator mednarodne dejavnosti), aktivno sodelovanje v odboru dijaške skupnosti (potrdilo izda dijaku mentor dijaške skupnosti), izvajanje najmanj 2 delavnic ”Samo eno življenje imaš (osnove PP) na OŠ v okviru RK (potrdilo izda RK). Točko prejme dijak v času šolanja na SŠFKZ za vsako šolsko leto izvajanja.

1 točko dobi dijak za en mandat zastopanja dijakov v svetu šole, če svoje delo vestno opravlja in se redno udeležuje sej (potrdilo izda dijaku tajništvo šole, podpiše pa ravnateljica),
1 točko dobi tudi dijak, ki ga je oddelčna skupnost potrdila za pozitivca/-ko oddelka (potrdilo izda aktualni vodja Zdrave šole).

Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 5 točk.

6. člen

Izbirni postopek vodi komisija za izbor dijakov za praktično usposabljanje v tujini (v nadaljevanju komisija), ki jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnatelj. Po opravljenem točkovanju komisija seznani dijake z rezultati izbora.

Če po zaključenem izbirnem postopku ostanejo nezasedena razpisana mesta, lahko komisija po posvetu z razredniki in oddelčnimi učiteljskimi zbori izbere in povabi dijake, ki se niso prijavili na razpis, da se udeležijo praktičnega usposabljanja v tujini.

Če po zaključenem izbirnem postopku komisija ugotovi, da kateri od izbranih dijakov v obdobju med dnevom zaključenega izbora in odhodom v tujino preseže dovoljeno odsotnost ali mu je bil izrečen vzgojni ukrep, komisija po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora lahko prekliče sklep o izbiri. Ta dijak ne more biti napoten na opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Nadomesti ga prvi neizbrani dijak skladno z lestvico točkovanja.

Vso dokumentacijo, ki je podlaga za izbiro dijakov, hrani koordinator mednarodnega sodelovanja na šoli. Če kdo od dijakov želi vpogled v izračun svoje ocene, se mu omogoči vpogled v obrazce za točkovanje. Za vpogled zaprosi koordinatorja mednarodnega sodelovanja po elektronski pošti najkasneje naslednji dan po seznanitvi z rezultati izbora. Čas vpogleda določi koordinator mednarodnega sodelovanja.

Dijak lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu na komisijo naslovi pisni ugovor na izračun ocene, če je pri izračunu prišlo do računske napake. Komisija ponovno pregleda izračun in popravi morebitne ugotovljene napake ter ustrezno spremeni vrstni red dijakov. Odločitev komisije je dokončna.

7. člen

Udeleženci praktičnega usposabljanja v tujini se zavezujejo, da bodo v celoti upoštevali zakone, pravila, navodila in aktualne informacije države pošiljateljice in države prejemnice (npr. glede epidemioloških zahtev idr..).

8. člen

Pravila o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini je sprejela ravnateljica šole in veljajo od 18. 5. 2022 dalje.