Delo zobotehnika je precizno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje in občutek za barvne odtenke. Usposobljen je za sodelovanje v timu s sodelavci in strokovnjaki, ob uporabi temeljne strokovne terminologije. Zobotehnik mora imeti strokovno odgovoren odnos do dela. Je zdravstveni delavec, usposobljen za vrsto zahtevnih strokovnih del na področju laboratorijske stomatoprotetike. Izdeluje fiksne in snemne zobne nadomestke.

Program je v celoti prenovljen s posodobljenimi učnimi vsebinami splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov.Zaposlitev

Zobotehnik se lahko zaposli v zobotehničnih laboratorijih v zdravstvenih domovih ali v laboratorijih v zasebni lasti. Delo opravlja lahko tudi kot demonstrator, kot zastopnik proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur in kot prodajalec v trgovinah z dentalnim materialom.

Nadaljevanje šolanja

Šolanje lahko nadaljuje na Zdravstveni fakulteti, smer Laboratorijska zobna protetika in na vseh visokošolskih strokovnih programih. Za vpis na univerzitetne programe morajo dijaki po veljavni zakonodaji opraviti dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo.

Predmetnik

Predmet/modul Kratice 1. letnik
ur/leto
2. letnik
ur/leto
3. letnik
ur/leto
4. letnik
ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina SLO 140 140 105 102
Angleščina/nemščina ANG/NEM 105 105 105 102
Matematika MAT 105 105 105 101
Umetnost UME 68
Zgodovina ZGO 68 34
Geografija GEO 68
Psihologija PSI 68
Fizika FIZ 68 68
Kemija KEM 68
Biologija BIO 68
Športna vzgoja ŠVZ 70 70 102 98
Strokovni moduli
Varovanje zdravja* VZD 88 68
Anatomija in fiziologija ANF 102
Morfologija z gnatologijo MGN 385
Fiksna protetika FIP 315 81 35
Totalna proteza TOP 204
Delna akrilatna proteza DAP 165
Zobotehnični materiali in tehnologija* ZMT 0 102 34
Podjetništvo* POD 70 66
Individualna zobna protetika IZP 35 122 339
Skupaj število ur pouka 1167 1110 1062 1110
           
Ostalo          
Aktivno državljanstvo AKD     35  
Interesne dejavnosti IND 96 96 61 64
Praktično usposabljanje z delom PUD 76 76

*V modulu varovanje zdravja je vključenih 20 ur (2. letnik) iz odprtega kurikula za tečaj prve pomoči, v 3. letniku pa se izvaja vsebinski sklop mikrobiologija. V modulu zobotehnični materiali in tehnologija je tudi vsebinski sklop kemija v zobotehniki (2. letnik). V modulu podjetništvo je v prvem letniku vsebinski sklop informacijsko komunikacijska tehnologija.

Predmeti poklicne mature

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Zobna protetika (ZBP) – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Praktična protetika in zagovor (PPZ).