Oblika izobraževanja

Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim praktičnim poukom nekaterih strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.

Predmetnik

Strokovni moduli

PREDMET OBVEZNOSTI
Zdravstvena vzgoja Teoretični izpit
Anatomija in fiziologija Teoretični izpit
Mikrobiologija in epidemiologija Praktični pouk, teoretični izpit
Laboratorijsko delo v farmaciji Praktični pouk, teoretični izpit
Zdravila Praktični pouk, 2 teoretična izpita
Oblikovanje zdravil (z vsebinskim sklopom Bolnišnična farmacija) Praktični pouk (2 letnika), 2 teoretična izpita
Analiza zdravil Praktični pouk, 2 teoretična izpita
Rastlinske droge in naravne spojine Praktični pouk (2 letnika), 2 teoretična izpita
Podjetništvo in komunikacija Izdelava poslovnega načrta, teoretični izpit
Genetika Teoretični izpit
Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni Teoretični izpit, praktični pouk (s praktičnim izpitom)
Kozmetični izdelki Teoretični izpit

Udeleženec v zaključnem letniku izobraževanja opravi tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Pogoj za opravljeno prakso je oddan in pregledan dnevnik dela.

Praktični pouk (pri strokovnih predmetih)

Izvajanje praktičnega pouka pri strokovnih predmetih se izvaja ciklično; v enem letu polovica predmetov, v drugem pa druga polovica predmetov.

Okvirno število ur praktičnega pouka strokovnih modulov  – program farmacevtski tehnik (št. ur in razporeditev v začetni oz. zaključni letnik lahko šola spremeni):

PREDMET OKVIRNO ŠT. UR
Mikrobiologija in epidemiologija (2. letnik) 14 ur
Laboratorijsko delo v farmaciji (2. letnik) 35 ur
Oblikovanje zdravil  (3. letnik) 42 ur
Analiza zdravil (3. letnik) 36 ur
Rastlinske droge in naravne spojine (2.+3. letnik) 28 ur
Zdravila (3. letnik) 28 ur
Oblikovanje zdravil  (4. letnik) 29 ur
Rastlinske droge in naravne spojine (4. letnik) 12 ur
Izdajanje izdelkov v lekarni in spec. prodajalni (4. letnik) 21 ur
Priprave na poklicno maturo (4. izpitna enota) 5 ur
SKUPAJ UR 250 ur

Splošni predmeti

V primeru, da udeležencu manjka še kateri od splošnoizobraževalnih predmetov po programu farmacevtski tehnik, lahko le-te opravlja v programu prekvalifikacije. To so dodatni izpiti, katerih strošek ni vključen v šolnino. Za splošne predmete potekajo individualne konzultacije (posamezniki se za individualne konzultacije splošnih predmetov dogovorijo sami z učiteljem).

Izpiti

Udeleženci v 2 letih programa prekvalifikacije opravijo 16 teoretičnih izpitov.

PREDMET 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
ZDRAVSTVENA VZGOJA Teoretični izpit
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA – ANF Teoretični izpit
MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA – MBE  Teoretični izpit
LABORATORIJSKO DELO V FARMACIJI – LDF  Teoretični izpit
ZDRAVILA – ZDR Teoretični izpit Teoretični izpit
OBLIKOVANJE ZDRAVIL (IN VS BOLNIŠNIČNA FARMACIJA – BOF) – OZD Teoretični izpit Teoretični izpit
ANALIZA ZDRAVIL – AZD Teoretični izpit Teoretični izpit
RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE – RDN Teoretični izpit Teoretični izpit
PODJETNIŠTVO IN KOMUNIKACIJA – POK Posl. nač. in teoretični izpit
GENETIKA – GEN Teoretični izpit
IZDAJANJE IZDELKOV V LEKARNI IN SPEC. PRODAJALNI – ILS Praktični in teoretični izpit
KOZMETIČNI IZDELKI – KIZ Teoretični izpit

Priznavanje že opravljenih predmetov oz. izpitov

Šola lahko kandidatom priznava predhodno formalno in neformalno pridobljeno znanje. Izpiti (oz. priznavanje znanja) se določijo na podlagi:

  • letnih spričeval,
  • primerjave predmetnika na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za izobraževalni program farmacevtski tehnik

O izpitih in drugih obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti do zaključka izobraževanja, je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.

Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, ob vpisu predloži tudi uradno potrdilo o opravljenih izpitih ter potrjene učne načrte za posamezni opravljeni predmet na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu farmacevtski tehnik. Vsebine za posamezne module v programu farmacevtski tehnik so javne in dostopne na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Centra za poklicno izobraževanje.

Zaključek izobraževanja (poklicna matura)

Udeleženec, ki opravi vse potrebne izpite, vaje in prakt. pouk, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne dijake (zimski, spomladanski, jesenski). Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz farmacije) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek in zagovor).

Tudi pri poklicni maturi se lahko uveljavlja predhodno pridobljeno znanje. V tem primeru udeleženec opravlja temeljni strokovno-teoretični predmet (v programu farmacevtski tehnik FARMACIJA) in 4. predmet (izdelek in zagovor).