Ta obvestila so namenjena staršem in dijakom, da bi vse aktivnosti v zvezi z uveljavljanjem subvencije, s prijavo, s pravočasno odjavo, s plačilom malice in seveda s prehranjevanjem potekale v dobro vseh, vas spoštovani starši in dijaki ter nas zaposlenih.

Cena malice

Cena malice v šolskem letu 2023/24 je 3,60 EUR z DDV na dan.

Uveljavljanje subvencije za malico

Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico (oddaja Prijave na malico) in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije.Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša::

  • do 42% neto povprečne plače v RS – 100% subvencija za malico (3,60 EUR); malica za dijaka bo brezplačna.
  • nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS – 70% subvencija za malico (2,52 EUR); za malico bodo plačevali 1,08 EUR na dan.
  • nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS – 40% subvencija za malico (1,44 EUR); za malico bodo plačevali 2,16 EUR na dan.

Opozarjamo vas, da morate v primeru odsotnosti dijaka malico OBVEZNO odjaviti, sicer plačate polno ceno malice, ne glede na višino subvencije.

Pred začetkom šol. leta staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, saj bodo upoštevane uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

V kolikor nimate veljavne odločbe, se obrnite na pristojni center za socialno delo. Če želite imeti subvencijo za malico od 1. 9. dalje, morate vse potrebno urediti najkasneje v mesecu avgustu. Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju CEUVIZ).

Do takrat, ko na šoli ne bomo imeli dokazila o priznanju subvencije za malico (iz CEUVIZ)boste morali malico plačevati. Ko pa bomo dokazila prejeli, boste dobili denar vrnjen, lahko tudi za nazaj, do dne, ki je napisan na odločbi.

Plačilo malice

Vsi, ki ne boste upravičeni do subvencije za malico, boste malico plačali po ceni 3,60 EUR. Ker se tudi  v šoli srečujemo s finančnimi težavami, bomo prisiljeni v primeru neplačil dijaka odjaviti od malice do poplačila vseh dolgov za malicoŠola nima sredstev, da bi jih zalagala za plačilo malice. Dokler obveznosti za malico ne bodo poravnane, se dijaki tudi ne bodo mogli prijavljati in udeleževati  nadstandardnih izbirnih interesnih dejavnosti.

Prijava

Dijaka na malico prijavijo starši. Prijavo na malico se lahko vloži po pošti, e-pošti in oddaja prijavnice v predalnik pred referatom za dijake v pritličju.

Upošteva se le prijava, ki je pravilno in popolno izpolnjena in podpisana s strani staršev.
Na malico  lahko starši prijavijo otroka kadarkoli v šolskem letu na obrazcu »Prijava dijaka na šolsko prehrano«. Obrazec dijakom 1., 2. in 3. letnikov pošljemo tudi na šolske maile, 1. letniki pa ga dobijo v okviru dokumentacije ob vpisu na našo šolo. Prijava, oddana do 8. ure  zjutraj, se upošteva dva  delovna dneva kasneje Primer: oddaš prijavo petek do 8. ure, dijak dobi malico v torek naslednji teden, razen v izredni situaciji morda kakšen dan kasneje.

To ne velja za prvi mesec pouka, ko pričakujemo večje število prijav.  Na oglasni deski bo objavljen razpored, kdaj lahko pričakujete malico, glede na oddano prijavo.
Prvi teden (2 dni) ne bo organizirane malice, prvi dan malice bo v ponedeljek, 04. 09. 2023. Malica bo organizirana za vse dijake, katerih prijavnico bomo prejeli do 28. 08. 2023.

Odjava

Prijavo se lahko kadarkoli prekliče z obrazcem za odjavo, ki ga podpišejo starši. Preklic velja z naslednjim dnem pouka, po prejemu preklica (prejem odjavnega obrazca), če je odjava, oddana do 8.00 ure  zjutraj v referat za dijake. Obrazec za ODJAVO OD MALICE vam lahko pošljemo tudi na mail –  naročite ga po mailu karmen.debevec@ssfkz.si.

Odjava posameznega obroka

Posamezno malico se lahko odjavi najkasneje en delovni dan pred odsotnostjo od pouka in drugih dejavnosti do 8. ure. Odjavo malice lahko uredijo le starši, oziroma tudi dijak, če ga starši za to pooblastijo (pooblastilo je na obrazcu za prijavo“SOGLAŠAM, da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam“). Odjava od posameznega obroka je možna samo preko Lopolisove spletne strani z vašim geslom!

Starši oziroma dijak odjavijo šolsko malico preko gesla, ki ga dijak prejme prvi šolski dan (1. letnik). Dijaki višjih letnikov (2., 3. in 4. letnik) gesla že imajo. Geslo morajo dijaki varovati vsa leta šolanja, saj ga  prejmejo le enkrat.

Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku,  so starši oziroma dijak  dolžni podaljšati rok odjave en dan pred podaljšanjem odsotnosti do 8. ure zjutraj (     PRAVOČASNA ODJAVA)

Le v izjemnih primerih zaradi bolezni in drugih izrednih okoliščin pripada dijaku subvencija za prvi dan odsotnosti, če se JE ODJAVIL od malice šele na dan odsotnosti od pouka do 8. ure zjutraj (to je NEPRAVOČASNA ODJAVA, velja pa le za dijake, ki imajo priznano subvencijo oz. samo za znesek subvencije, ostalo pa plačajo starši).

Za vse dni, za katere malica ni bila odjavljena, dijak pa je izostal od pouka oz. malice ni prevzel (dijaka na list pri malici vpiše učitelj, ki je pri malici prisoten), starši plačajo polno ceno malice, ne glede na to, da jim pripada subvencija (subvencionirana malica).

Gesla za prijavo na spletni strani

1. letniki prejmejo gesla 1. šolski dan.
Ko dijak dobi geslo za vstop v aplikacijo, se MORA ŠE ISTI DAN registrirati. To je pogoj, da bo lahko aplikacijo uporabljal in si bo geslo shranil, da lahko kasneje do njega pride, če ga pozabi ali izgubi.
2., 3. in 4. letniki imajo gesla že iz prejšnjih šolski let.
Ob vstopu v šolo oz. prvi prijavi na malico ste prejeli gesla, s katerim lahko dostopate do spletne strani http://www.lopolis.si. Ob prvem dostopu morate zamenjati geslo in napisati svoj e-poštni naslov.
Gesla se uporabljajo tudi za naročilo dijaške izkaznice.

Če ste geslo izgubili oz. pozabili

Na spletni strani Lopolisa, je poseben zavihek »Uredi geslo«, kjer vpišete svoj e-mail (predlagam, da vpišete vaš šolski mail) in v kratkem času na ta naslov dobite vaše uporabniško ime in geslo, če ste se ob prejemu gesla prijavili in vpisali vaš e-mail.

Postopek izbire menija

Ker še ne vemo, kakšna bo situacija v septembru, ko se bo začelo novo šolsko leto, informacije o tem, koliko in kakšne vrste malice bodo na razpolago, še ne moremo dati. Informacije boste dobili naknadno na vaše šolske elektronske naslove (maile).

Šola bo dnevno nudila več različnih obrokov (topli (?) in  hladni obroki, mesni in vegetarijanski obroki) in seveda dietne obroke – priporočene s strani zdravnika (sladkorna bolezen, celiakija idr.). Za dietni obrok mora dijak dostaviti potrdilo od zdravnika, ki se hrani na šoli. Če ima dijak od zdravnika tudi navodila za prehrano, naj ga prinese, da ga bomo lahko poslali dobavitelju, da bo pripravil personalizirano prehrano. Dijak, ki ima naročen dietni obrok, prehrane ne more izbirati. Drugih posebnih želja se ne bo upoštevalo.

Postopek izbire menija je naslednji:

Na spletnem brskalniku odtipkate naslov – www.lopolis.si in se z uporabniškim imenom in geslom prijavite v aplikacijo, na zavihek eRestavracija. Program vam nudi možnost izbire obroka po posameznih dnevih in odjave od posameznega obroka.

Navodila za dijake (izbira menija/odjava malice):

  • po uspešni prijavi sta na voljo dve možnosti:
    • Naročanje na menije
    • Odjave (upoštevajo se pravila, ki izhajajo iz Pravilnika o šolski prehrani)

Za vsak dan je prikazan spustni seznam, iz katerega se izbere meni za posamezen dan. V primeru, da dijak ne izbere menija, velja malica 1 ali meni, ki ga je dijak izbral ob prijavi na malico (prijavnica – Osnovni, Vegetarijanski,  Brez svinjine). Dijaki, ki želijo prejemati dietno prehrano, naj se oglasijo v Referatu za dijake

  • z obveznim klikom na gumb “Shrani” se izbira potrdi.

Naročanje na menije je blokirano za 7 delovnih dni od spreminjanja menija, razen do 14. septembra, ko bo menjava menijev lahko za 3 delovne dni do  8. ure v naprej. V tem času se lahko način naročanja spremeni, v tem primeru vas naknadno obvestimo.

Postopek delitve malice

Dijaki pojedo malico v učilnici. Dijaki, ki imajo pouk v telovadnici ali v laboratorijih, pa na hodniku. Dva ali trije dijaki (odvisno od števila prijavljenih dijakov na malico) gredo po malico v skladu z razporedom, ki je obešen v vseh učilnicah. Dijake, ki hodijo po malico, določi razrednik.  Malica se poje v razredu (do 15 min), z dijaki je učitelj, ki je bil pred tem z njimi pri pouku. Ostanke hrane morajo dijaki vrniti v šolsko kuhinjo v skladu z navodili ponudnika šolske prehrane. Če dijaki malicajo na hodniku, je z njimi  učitelj, ki je imel pouk pred uro, po kateri imajo dijaki odmor za malico.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice  ni v šoli, bodo dijaki obveščeni kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki ves dan zunaj šole (ekskurzije…), bodo dobili ob odhodu malico za seboj. V tem primeru je malica samo hladna (lunch paket).
Ob športnih dnevih oz. dnevih z razrednikom, je vsem dijakom malica odjavljena.

Dijaki morajo pri delitvi malice upoštevati vsa navodila učitelja, glede vračanja ostankov in ločevanja odpadkov pa  ponudnika malice. Neupoštevanje navodil pomeni lažjo kršitev šolskih pravil.
Dijaki, ki na malico niso naročeni, lahko zapustijo učilnico takoj po zvonjenju. Odhod iz šole zaradi nakupa malice ni dovoljen.

Dijaki prisotni v šoli, ki malice NE prevzamejo, so pa na malico za ta dan naročeni, morajo malico v celoti (3,60 €) plačati, ne glede na višino subvencije.

Zakonodaja v zvezi s subvencionirano prehrano

Subvencionirano šolsko prehrano urejajo naslednji predpisi: Zakon o šolski prehrani (U. l. RS št. 3/2013 in št. 46/2014), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel svet šole. Pravila šolske prehrane so objavljena na spletni strani šole, zakone pa najdete na spletnih straneh Uradnega lista.

Druga obvestila povezana z malico

Kuhinja bo odprta tudi za prosto prodajo, kjer si lahko dijaki v dopoldanskem času kupijo toplo in hladno malico. Čas obratovanja kuhinje bo objavljen na vratih kuhinje. Predvidoma bo med 7. in 14. uro. Spremljajte tudi obvestila na oglasni deski pred razdelilnico malice in pred kuhinjo.

V skladu s Hišnim redom dijakom izhodi iz šole  med  odmori in prostimi urami  niso dovoljeni. Lahko se zadržujejo v neposredni okolici šole. V neposredno okolico šole spada šolsko zemljišče ter Zdravstvena pot  do konca zemljišča naše šole.