Izredno izobraževanje odraslih na SŠFKZ je namenjeno vsem tistim, ki so sicer že zaključili srednješolsko izobraževanje, vendar želijo pridobiti dodatno strokovno izobrazbo s področja farmacije, kozmetike, laboratorijske biomedicine ali zobotehnike.

Ključna prednost izrednega izobraževanja na SŠFKZ v primerjavi z najrazličnejšimi strokovnimi tečaji, je ta, da gre za formalno izobraževanje, kar pomeni, da pridobite formalno izobrazbo in s tem naziv farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine ali zobotehnik. Skozi izobraževanje pridobite vsa potrebna temeljna znanja. Udeleženci se namreč dodobra seznanijo s teoretičnimi podlagami, ki jih nato utrdijo pri praktičnem pouku strokovnih modulov. To predstavlja odlično podlago za kasnejše nadaljevanje karierne poti in morebitna nadaljnja strokovna usposabljanja.

Z zaključkom izobraževanja se vam tako povečajo zaposlitvene možnosti v poklicih, ki predstavljajo prihodnost. Navsezadnje pa pridobite izobrazbo za poklice, pri katerih pomagate ljudem in delate za ljudi!

Zaradi izrednih razmer si šola pridržuje pravico do sprememb posameznih informacij iz razpisa (navodila NIJZ-ja ali odlok vlade).

Izobraževalni programi (prekvalifikacije) 2023/24 in število predvidenih vpisnih mest

Za šolsko leto 2023/24 so razpisani naslednji programi (prekvalifikacije):

 • farmacevtski tehnik (20 mest),
 • kozmetični tehnik (16 mest),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (16 mest),
 • zobotehnik (12 mest).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, posameznega programa ne bomo izvajali.

Pogoji za vpis

Pogoj za vpis je zaključena štiriletna ali petletna (3+2) šola katerekoli smeri, izjemoma tudi nižja dosežena izobrazba.

Vpisni postopek

Vpisni postopek poteka v 4 korakih:

 1. Prijava k vpisu – kandidat(-ka) odda obrazec za prijavo k vpisu z vsemi potrebnimi prilogami
 2. Pregled prispelih prijav in izbor kandidatov – na šoli pregledamo prejete prijave in izvedemo izbirni postopek
 3. Uvodni pogovor in vpis – izbrane kandidate povabimo k vpisu, kjer izvedemo tudi uvodni pogovor
 4. Sklenitev pogodbe o izobraževanju – kandidatu(-ki) po pošti pošljemo pogodbo

Prijava k vpisu

Prijave k vpisu v šolsko leto 2023/24 bomo izbirali od 1. 6. do 31. 8. 2023.
Za prijavo k vpisu mora kandidat predložiti v celoti izpolnjen obrazec »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – IZOBRAŽEVANJE ODRASIH« ter obvezne priloge:

 • fotokopija osebnega dokumenta, v primeru spremembe priimka po zaključenih predhodnih izobraževanjih (kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime) pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka;
 • fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju:
  • srednješolska spričevala: za vse zaključene letnike (npr. 1. – 3. ali 1. – 4. letnik) in zaključno spričevalo (zaključni izpit, matura, poklicna matura, diploma po srednji šoli);
  • v primeru nezaključenega letnika lahko kandidat(-ka) predloži tudi obvestilo o uspehu, izdano ob koncu šol. leta;
  • kandidat(-ka), ki se je izobraževal-a na višji oz. visoki str. šoli oz. fakulteti lahko predloži tudi dokazila o opravljenih obveznostih, v kolikor je opravljal-a vsebine, ki jih želi uveljavljati za priznavanje znanja, ter po potrebi tudi potrjene učne načrte za posamezne predmete.

Vse skupaj pošlje kandidat po pošti v času zbiranja prijav k vpisu (glej spodaj »Roki za vpis«). V primeru, da je kandidatov več kot je razpisanih mest, se nepopolne vloge zavržejo!

Pregled prispelih prijav in izbor kandidatov

V primeru, da se v posamezen program prijavi več kandidatov kot je prostih mest, imajo prednost kandidati:

 • z zaključeno štiriletno ali petletno (3+2) šolo;
 • ki so oddali popolno vlogo – v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami;
 • ki so prej poslali popolno prijavo;

Uvodni pogovor in vpis

Vpis v šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. 9. 2023 do 21. 9. 2023.
Ob vpisu, ki poteka osebno na šoli, mora kandidat predložiti:

 • veljavno osebno izkaznico,
 • originale oz. overjene kopije originalov vseh zahtevanih dokazil o dosedanjem izobraževanju spričeval (glej zgoraj – obvezne priloge ob Prijavi k vpisu),
 • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine.

Ob vpisu s kandidatom(-ko) opravimo uvodni pogovor, v katerem ga oz. jo seznanimo:

 • z izobraževalnim programom,
 • s pogoji za vpis,
 • s postopkom vpisa in z dokumentacijo,
 • s predmetnikom in s pogoji za dokončanje izobraževanja,
 • z organizacijo in izvedbo izobraževalnega procesa,
 • s šolskim redom in pravili,
 • s cenikom v izobraževanju odraslih,
 • z možnostjo uveljavljanja predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter na podlagi pregledanih spričeval kandidata-ko okvirno informiramo, katere vaje-praktični pouk ter izpite bo moral-a opraviti v programu; začnemo s postopkom priznavanja znanja;
 • pripravimo osebni izobraževalni načrt.

Roki za vpis v šolsko leto 2023/24

Prijave k vpisu v šolsko leto 2023/24 bomo izbirali od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023.
Naknadne prijave k vpisu bomo zbirali le v primeru, če bodo še prosta mesta, vendar najkasneje do začetka organiziranega prakt. pouka.

Vpis v šolsko leto 2023/24 (skupaj z uvodnimi pogovori) bo potekal po razporedu, od 1. 9. do 22. 9. 2023.

Informativni dnevi

Za vpis v šolsko leto 2022/23 bo informativni dan predvidoma potekal 28. 6. 2023, ob 17h.

Če bodo po vpisu ostala še prosta mesta v katerem izmed razpisanih programov, bomo izvedli dodatni informativni dan 6. 9. 2023, ob 17h. Šola bo informacije o morebitnih dodatnih terminih informativnih dni objavila na spletni strani šole (Izredno izobraževanje).

Za svetovanje pred vpisom lahko kontaktirate organizatorko izrednega izobraževanja v času uradnih ur.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko stopite v stik s pisarno za izobraževanje odraslih po telefonu v času uradnih ur ali preko elektronske pošte.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
KUMAR, Maja
Uradne ure:

pon-pet: 12.00 – 15.00

01 300 72 56

V času šolskih počitnic in rednega letnega dopusta potekajo uradne ure pisarne za izobraževanje odraslih po spremenjenem urniku (informacije so objavljene na spletni strani šole).

Vabljeni k vpisu!