Kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki. Poleg tega pa mora imeti željo po nenehnem izpopolnjevanju tako strokovno kot osebno.

Program kozmetični tehnik na šoli izvajamo od leta 1991. S šolskim letom 2007/08 smo med prvimi v Sloveniji začeli z modularno obliko pouka. S tem so dijaki pridobili več praktičnega znanja in delovne prakse, večjo povezanost stroke in teorije in več samostojnega ustvarjalnega dela. Modularni način izobraževanja omogoča tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij: vizažist/ vizažistka, maniker/ manikerka, pediker/pedikerka in maser/maserka.

Zaposlitev

Kozmetični tehniki se zaposlijo v kozmetičnih, lepotilnih salonih in centrih dobrega počutja, pa tudi kot svetovalci v drogerijah in parfumerijah ali kot demonstratorji kozmetičnih izdelkov. Nekateri sodelujejo z zdravniki v dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo.

Nadaljevanje šolanja

Veliko je možnosti nadaljevanja študija v stroki: višješolski in visokošolski študij kozmetike, velnes, študij kozmetologije (Fakulteta za farmacijo), lahko pa se usmerijo tudi na področje zdravstva in menedžmenta. Če se odločijo za univerzitetni študij, morajo opraviti izpit iz ustreznega dodatnega maturitetnega predmeta.

Predmetnik

Predmet/modul Kratice 1. letnik
ur/leto
2. letnik
ur/leto
3. letnik
ur/leto
4. letnik
ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina SLO 140 136 102 98
Angleščina/Nemščina ANG/NEM 105 102 102 99
Matematika MAT 105 102 102 100
Umetnost UME 103
Zgodovina ZGO 68 34
Geografija GEO 68
Psihologija PSI 68
Fizika FIZ 68
Kemija KEM 68
Biologija BIO 68
Športna vzgoja ŠVZ 105 102 68 65
Strokovni moduli
Somatologija SOM 68 34 68
Koža in bolezni kože KBK 34 68
Varovanje zdravja VZD 86 66
Splošna kozmetologija SKO 102 68
Kozmetični izdelki KIZ 35 69 66
Kozmetična nega obraza* KNO 36 44 58 168
Kozmetična nega telesa* KNT 34 111 93
Podjetništvo* POD 70 66
Ličenje LIČ 34 68
Manikira MAN 46 56
Pedikura PED 46 56
Masaža MAS 46 56
Kozmetika in koža KIK 50
Kozmetična nega z eteričnimi olji – izbirno KNE 60
Conska refleksna masaža stopal – izbirno CMS 60
Osnove velnesa VEL 60
Skupaj število ur pouka 1124 1053 1108 915
           
Ostalo          
Aktivno državljanstvo AKD     35  
Interesne dejavnosti IND 96 96 61 64
Praktično usposabljanje z delom PUD 76 76 152

*V umetnosti so  tudi vsebine estetike (iz odprtega kurikula). V modulu varovanje zdravja so vsebinski sklopi vzgoja za zdravje in prva pomoč (iz odprtega kurikula) v prvem letniku in mikrobiologija v drugem letniku.  V modulu splošna kozmetologija je v drugem letniku tudi kemija v kozmetiki, v modulu kozmetična nega telesa v drugem in tretjem letniku fizika v kozmetiki, v modulu kozmetična nega obraza pa v četrtem letniku komunikacija. V modulu podjetništvo sta vsebinska sklopa informacijsko komunikacijska tehnologija v 1. letniku in podjetništvo v 3. letniku.

Poklicna matura – predmeti

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Kozmetika (KZM)  – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Storitev in zagovor (SZA).