V šolskem letu 2023/24 bodo izpiti potekali vsak mesec, razen v juliju. Izpiti so lahko v izjemnih primerih razporejeni tudi izven določenih datumov in lahko potekajo v dopoldanskem ali v popoldanskem času.

Na izpit vedno prinesite osebni dokument s sliko ali indeks s sliko zaradi identifikacije in preprečevanja zlorab.

Prijava k izpitu

Za vsak izpit, ki ga želi udeleženec opravljati, odda prijavnico.

Za vsak izpitni rok se lahko udeleženec prijavi le k enemu izpitu.

Dosedanja večletna praksa kaže, da so bili mnogi udeleženci, ki so se prijavili k opravljanju dveh izpitov v enem izpitnem roku, neuspešni. Mnogo udeležencev je drugi izpit kasneje odjavilo ali pa k izpitu sploh niso prišli. Zato udeležencem le izjemoma dovolimo opravljanje dveh izpitov v enem izpitnem roku, vendar le, če so to dokazali z uspehom v predhodnih dveh izpitnih rokih.

Na izpite se prijavite izključno z internim obrazcem »Prijava k izpitu«, ki ga najdete na tej spletni strani pod obrazci, na šoli pri organizatorki izrednega izobraževanja ali v tajništvu šole. Obrazec izpolnite in podpišite ter ga osebno (samo v tajništvu šole ali pri organizatorki izrednega izobraževanja oz. v nabiralnik za izredno izobraževanje pred pisarno IO) ali po navadni pošti pošljite na šolo do vključno 5. v mesecu za vsak izpitni rok, razen za avgustovski izpitni rok do 10. julija. Obrazec je veljaven le, če so izpolnjene vse rubrike. Prijave, poslane po elektronski pošti ali po faksu, ne veljajo.

Udeleženec, ki na prijavi k izpitu ne bo navedel učitelja – ocenjevalca, bo na izpit razporejen k učitelju, ki ga določi šola ne glede na to, pri katerem učitelju je udeleženec bil na razgovorih oz. se je pogovarjal o izpitni snovi.

Kandidat je razporejen na izpit samo v primeru, da ima ob prijavi na izpit poravnane vse zapadle denarne obveznosti do šole.

Odjava od izpita

Udeleženec lahko odjavi izpit. Pravočasna je tista odjava, ki jo udeleženec pisno po elektronski pošti sporoči na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si do roka za odjavo, ki je objavljen v razporedu izpitov za tekoči mesec. Če se udeleženec zaradi utemeljenih razlogov ne more udeležiti prijavljenega izpita (bolezen, poziv na sodišče, nujna zadržanost na delovnem mestu, prometna nesreča…), mora to po sporočiti najkasneje zjutraj, do 9.00, na dan opravljanja izpita po e-pošti, v roku treh dni pa to dokazati tudi z uradnim dokazilom o zadržanosti. V primeru, da je udeleženec že plačal strošek izpita oz. je pravočasno odjavljen izpit bil vključen v šolnino, priznamo plačani strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, sicer pa položnico storniramo.

TISTI UDELEŽENEC, KI IZPITA NI ODJAVIL IN K IZPITU NI PRIŠEL, NE BO RAZPOREJEN V IZPITNI ROK, DOKLER ZAPADLEGA STROŠKA IZPITA NE BO PLAČAL. TO DOLOČILO BOMO DOSLEDNO IZVAJALI. NEUDELEŽBA OZ. NEODJAVLJENI IZPITI, KI SO VKLJUČENI V ŠOLNINO, SE UPOŠTEVAJO KOT IZKORIŠČENI (IZPITNI ROK je s tem izkoriščen) V OKVIRU ŠOLNINE.

V izpitnem razporedu so upoštevane vse do roka poslane prijave in do roka posredovane odjave, učitelj izpraševalec zato pripravi nalogo oz. čaka udeleženca na ustnemu izpitu, čeprav udeleženec k izpitu ne pride.

Ena pravočasna odjava v šolskem letu je brezplačna. Brezplačna je tudi pravočasna odjava, če udeleženec dostavi opravičilo uradne institucije (zdravniško opravičilo, sodišče, policija, delovna organizacija…) najkasneje v treh dneh po izpitu, na katerega se je prijavil.

Izpitni roki in razporedi izpitov

Roki prijave so enaki za pisne in / ali ustne ter praktične izpite v vseh programih.

Izpiti so lahko v izjemnih primerih razporejeni tudi izven določenih datumov in lahko potekajo v dopoldanskem ali v popoldanskem času. Po prijavi na praktični izpit so udeleženci razporejeni glede na razpoložljivost učilnice in učitelja, praviloma v istem mesecu, kot so se prijavili. Roki prijave so enaki kot za pisne in / ali ustne izpite.

Razporedi izpitov so objavljeni na spletni strani sproti, najpozneje 5 dni pred izpitom (šifra udeleženca, datum in ura izpita ter učilnica).

Udeleženec mora na napake v razporedu izpitov, ki jih šola objavi na svoji spletni strani (oz. ga izjemoma prejme na dom), pravočasno opozoriti organizatorko izobraževanja.

Na izpit vedno prinesite osebni dokument s sliko zaradi identifikacije in preprečevanja zlorab.

MESEC DAN ROK ZA PRIJAVO NA IZPIT RAZPORED
SEPTEMBER 20. – 21. september 5. september pdf Prenesi
OKTOBER 24. – 25. oktober 5. oktober pdf Prenesi
NOVEMBER 21. – 22. november 5. november pdf Prenesi
DECEMBER 19. – 20. december 5. december pdf Prenesi
JANUAR 23. – 24. januar 5. januar pdf Prenesi
FEBRUAR 27. – 28. februar 5. februar pdf Prenesi
26. februar – 7. marec (praktična protetika) 5. februar pdf Prenesi
MAREC 19. – 20. marec 5. marec pdf Prenesi
APRIL 23. – 24. april 5. april pdf Prenesi
MAJ 21. – 22. maj 5. maj pdf Prenesi
JUNIJ 19. junij 5. junij pdf Prenesi
20. junij – 1. julij (praktična protetika) 5. junij pdf Prenesi
AVGUST 20. – 21. avgust 1. – 10. julij!  

Opomba: Izpiti so lahko v izjemnih primerih razporejeni tudi izven določenih datumov in lahko potekajo v dopoldanskem ali v popoldanskem času.

Imena udeležencev v razporedih so nadomeščena s šiframi. Šifre so številke na pogodbah. Prosimo, da si šifre shranite!

Stroški izpita

Udeleženec, ki izpite v skladu s pogodbo o izobraževanju plačuje posebej (glej pogodbo), praviloma pred izpitom prejme položnico za plačilo stroška izpita. Za izpite, ki so v skladu s pogodbo o izobraževanju oz. osebnim izobraževalnim načrtom že vključeni v šolnino, ne izdajamo položnic.

Položnico za plačilo stroška izpita pošlje udeležencu šola. Udeleženec mora do izpita oz. zapadlosti položnice plačati stroške izpita. Za udeleženca, ki mu plačuje izobraževanje podjetje, pošlje šola račun plačniku. Udeležencu, ki mu plačuje izobraževanje Zavod RS za zaposlovanje, pa strošek odštevamo od pogodbenega zneska, ki mu je priznan. Udeleženec, ki plačuje šolnino, je na izpit razporejen, če ima do datuma prijave poravnane vse stroške za nazaj.

Stroški izpitov v š.l. 2022/23, ki niso vključeni v šolnino:

  • pisni in ustni izpit 65,60 €,
  • samo ustni ali samo pisni izpit 57,40 €,
  • strošek praktičnega dela str. modulov (praktični izpiti) v programih zobotehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine je določen po zadnjem veljavnem ceniku, ki ga je sprejel svet šole, in se določi glede na vrednost obračunske točke; trenutno veljavni cenik je na voljo pri organizatorki izrednega izobraževanja,
  • strošek odjave izpita 6 €,
  • neudeležba ali neodjavljeni izpiti ali izpiti, odjavljeni po roku za odjavo, vendar najpozneje na dan izpita zjutraj do 9h (brez ustreznih dokazil), se štejejo kot udeležba na izpitu.

Seznanjanje z rezultati izpitov

Rezultati izpitov so znani 7. dan po opravljanju izpitov. Za rezultate udeleženci pokličejo ali pišejo organizatorki Maji KUMAR.

 
KUMAR, Maja
Uradne ure:

pon – pet: 12.00 – 15.00

01 300 72 56
051 277 148

Vpis ocene

Udeleženci izrednega izobraževanja dobijo ob zaključku izobraževanja spričevala, med izobraževanjem pa lahko na zahtevo udeleženca šola izda obvestilo o uspehu ali letno spričevalo.