Oblika izobraževanja

Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim praktičnim poukom nekaterih strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.

Predmetnik

Strokovni moduli

PREDMET OBVEZNOSTI
Zdravstvena vzgoja in prva pomoč Teoretični izpit, (PP ne izvajamo, prizna se PP iz vozniškega izpita)
Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo Teoretični izpit
Fizikalno-kemijske laboratorijske metode Praktični pouk (3 letniki), 2 teoretična izpita
Laboratorijska hematologija in transfuziologija Praktični pouk (2 letnika), 2 teoretična izpita
Medicinska mikrobiologija Praktični pouk (2 letnika), 3 teoretični izpiti
Medicinska biokemija Praktični pouk (2 letnika), 2 teoretična izpita
Laboratorijske tehnike v patologiji Praktični pouk, teoretični izpit
Zakonodaja, etika in komunikacija Teoretični izpit
Projektna naloga Pisna naloga

Praktični pouk (pri strokovnih predmetih)

Izvajanje praktičnega pouka pri strokovnih predmetih se izvaja ciklično; v enem letu polovica predmetov, v drugem pa druga polovica predmetov.
Okvirno število ur praktičnega pouka strokovnih modulov  – program tehnik laboratorijske biomedicine.

REDMET OKVIRNO ŠT. UR
Fizikalno-kemijske laboratorijske metode (1. letnik)

do 14 ur

Laboratorijska hematologija in transfuziologija (2., 3. letnik)

32 – 40 ur

Medicinska mikrobiologija (2. letnik)

34 –  40 ur

Medicinska biokemija (3. letnik)

do 26 ur

Fizikalno-kemijske laboratorijske metode (3. letnik)

do 22 ur

Fizikalno-kemijske laboratorijske metode (4. letnik)

do 14 ur

Laboratorijske tehnike v patologiji (4. letnik)

do 20 ur

Laboratorijska hematologija in transfuziologija (4. letnik)

32 –  34 ur

Medicinska mikrobiologija (4. letnik)

do 10 ur

Medicinska biokemija (4. letnik)

do 26 ur

Izbrane vsebine iz biomedicine (priprava na maturo, 4.letnik)

do 6 ur

SKUPAJ UR

240 – 256 ur

Splošni predmeti

V primeru, da udeležencu manjka še kateri od splošnoizobraževalnih predmetov po programu tehnik laboratorijske biomedicine, lahko le-te opravlja v programu prekvalifikacije. To so dodatni izpiti, katerih strošek ni vključen v šolnino. Za splošne predmete potekajo individualne konzultacije (posamezniki se za individualne konzultacije splošnih predmetov dogovorijo sami z učiteljem).

Izpiti

Udeleženci v 2 letih programa prekvalifikacije opravijo 14 teoretičnih izpitov.

PREDMET 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PRVA POMOČ – ZVP Teoretični izpit  
BIOKEMIJA CELICE Z ANATOMIJO IN FIZIOLOGIJO – BAF Teoretični izpit
FIZIKALNO-KEMIJSKE LABORATORIJSKE METODE – FKM Opravljene vaje Teoretični izpit Teoretični izpit
LABORATORIJSKE TEHNIKE V PATOLOGIJI – LTP Teoretični izpit
ZAKONODAJA, ETIKA IN KOMUNIKACIJA – ZEK Seminarska naloga in teoretični izpit
LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA  IN TRANSFUZIOLOGIJA – LHT Teoretični izpit Teoretični izpit
MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA – MMB Teoretični izpit Teoretični izpit Teoretični izpit
MEDICINSKA BIOKEMIJA – MBK Teoretični izpit Teoretični izpit
IZBRANE VSEBINE IZ BIOMEDICINE (IZB – Projektna naloga)       Projektna naloga

Priznavanje že opravljenih predmetov oz. izpitov

Šola lahko kandidatom priznava predhodno formalno in neformalno pridobljeno znanje. Izpiti (oz. priznavanje znanja) se določijo na podlagi:

  • letnih spričeval,
  • primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za izobraževalni program tehnik laboratorijske biomedicine.

O izpitih in drugih obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti do zaključka izobraževanja, je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.

Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, ob vpisu predloži tudi uradno potrdilo o opravljenih izpitih ter potrjene učne načrte za posamezni opravljeni predmet na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu tehnik laboratorijske biomedicine. Vsebine za posamezne module v programu tehnik laboratorijske biomedicine so javne, in so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Centra za poklicno izobraževanje.

Zaključek izobraževanja (poklicna matura)

Udeleženec, ki opravi vse potrebne izpite, vaje in prakt. pouk, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne dijake (zimski, spomladanski, jesenski). Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.
Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz laboratorijske biomedicine) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, storitev in zagovor).

Tudi pri poklicni maturi se lahko uveljavlja predhodno pridobljeno znanje. V tem primeru udeleženec opravlja temeljni strokovno-teoretični predmet (v programu tehnik laboratorijske biomedicine LABORATORIJSKA BIOMEDICINA) in 4. predmet (storitev in zagovor).