Projektno učno delo sodi med tiste postopke učenja, ki temeljijo na izkustvenem učenju in spodbujajo dijaka k aktivnemu učenju. Za projektno delo je značilno, da presega okvire pouka, saj se ne omejuje niti vsebinsko, niti organizacijsko, pa tudi ne časovno in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran šolski pouk. Namesto učenja po posameznih temah se tu poudarja seznanjanje dijakov s celotnim postopkom od ideje do končnega izdelka.

Projektno delo združuje elemente direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela dijakov. Učitelj vodi dijake postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z dijaki na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in pomaga dijakom pri izvajanju aktivnosti, ki so jih prevzeli ob načrtovanju izvedbe projekta. Dijaki pa samostojno delajo ob posredni učiteljevi pomoči, to je opazujejo nek pojav, predmet, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, izvajajo praktično aktivnost… Tako dijaki preko lastnih aktivnosti prihajajo do neposrednih spoznanj in znanj.

Pri projektnem delu razvijamo dijakove ključne kompetence (učenje za učenje, socialne spretnosti, informacijsko komunikacijske kompetence, sposobnost celovitega pogleda na nek problem, iskanje rešitev….). Prizadevamo si za napredovanje dijakov pri timskem delu, medsebojnem sodelovanju, javnem nastopanju pred občinstvom, predstavitvah svojega dela, uporabi IKT

V tem šolskem letu dijaki 2. in 3. letnika opravljajo projektno delo v okviru interesnih dejavnosti. Vsak oddelek pod vodstvom enega ali več mentorjev, učiteljev strokovnih modulov, izdela svoje projektno delo in ga predstavi staršem na roditeljskem sestanku v januarju oziroma marcu. Dijaki 1. letnika pa bodo izdelali svoje projektno delo pod vodstvom učitelja predmeta, ki ga bodo izbrali. Svoje izdelke bodo predstavili staršem na skupnih govorilnih urah maja.

Vsi oddelki pripravijo tudi kratko predstavitev svojega projektnega dela na spletni strani šole. Vse obiskovalce naše spletne strani vabimo, da si izdelke ogledate v rubriki Nedavne dejavnosti / Projektno delo.