Vse udeležence izrednega izobraževanja opozarjamo ne nekatere pomembne datume v zvezi s prijavo na oz. odjavo od poklicne mature (PM).

Roki (datumi) za prijavo in odjavo na poklicno maturo so določeni s koledarjem opravljanja poklicne mature. Koledar je objavljen tudi na oglasni deski v šoli.

Običajno je zadnji datum za prijavo na spomladanski rok PM v marcu, na jesenski rok PM v juliju in na zimski rok PM v decembru.

Ob prijavi na PM lahko kandidatu manjka še kakšna obveznost (izpit, PUD ipd.). Vse obveznosti pa mora imeti opravljene najkasneje 4 dni pred začetkom poklicne mature. Če kandidat ne opravi vseh obveznosti v roku, se mora od poklicne mature odjaviti. Izpolniti mora Odjavo od poklicne mature in izpolniti novo Prijavo k poklicni maturi za naslednji rok ter jo pravočasno oddati. Obrazca “Prijava k poklicni maturi” in “Odjava od poklicne mature” sta objavljena na spletni strani šole, lahko pa ju dobite tudi na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK), v šolski spletni učilnici POKLICNA MATURA (e-ključ prejmete pri tajnici ŠMK), v DZS in na spletni strani pristojnega ministrstva.

Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra – RIC so poleg koledarja poklicne mature objavljeni tudi izpitni katalogi in izpitne pole preteklih matur z rešitvami za splošne predmete. Za strokovni del poklicne mature so izpitni katalogi objavljeni na spletnih straneh MIZŠ, starih izpitnih pol pa ni možno dobiti.

Priprave na poklicno maturo

Priprave na poklicno maturo – 1., 2. in 3. predmet

Posebnih priprav ne izvajamo. V spletni učilnici POKLICNA MATURA dobite sezname izpitnih vprašanj oziroma okvirne teme za vse predmete, pojasnila o obsegu in globini snovi na maturi pa pri učiteljih posameznih maturitetnih predmetov.

Ključ za vstop v spletno učilnico dobite pri tajnici ŠMK in organizatorki izrednega izobraževanja.

Priprave na poklicno maturo – 4. predmet

Kandidati se na priprave za 4. predmet PM prijavijo s s prijavnico, ki jo dobijo pri organizatorki izrednega izobraževanja.

Storitev in zagovor (TLB), Izdelek in zagovor (FT): priprave organiziramo samo v maju po predhodni prijavi kandidatov na priprave. Na priprave se prijavijo vsi kandidati, ki bodo opravljali PM v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku PM. Prijavljene kandidate seznanimo z urnikom priprav na PM po predhodni prijavi. Pred jesenskim in zimskim rokom PM priprav praviloma ne izvajamo.

Storitev in zagovor (KT): priprave so vključene v urnik kandidatov v tekočem šolskem letu.

Praktična protetika in zagovor (ZT): posebnih priprav v tem programu ne izvajamo, saj je izpit poklicne mature podoben praktičnim izpitom za 1., 2., 3. in 4. letnik. Izpit iz 4. predmeta v programu zobotehnik sestavlja 32 ur priprave izdelka (običajno 4 dni po 8 ur), ki se izvedejo že pred ustnimi in pisnimi izpiti poklicne mature, 3 ure finalizacije in ustni zagovor, ki se izvedeta po razporedu v času ustnih izpitov.

Plačilo stroškov

Udeleženci izrednega izobraževanja plačajo sami stroške opravljanja poklicne mature. Položnice za plačilo stroškov izpitov poklicne mature pošljemo en mesec pred pričetkom PM oz. takrat, ko prijavljen kandidat izpolni pogoje za pristop k poklicni maturi. Rok za plačilo je določen na položnici. Potrdilo o plačani položnici je kandidat dolžan pokazati na prvem izpitu na PM.