Oblika izobraževanja

Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim praktičnim poukom nekaterih strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.

Predmetnik

Strokovni moduli

 
PREDMET OBVEZNOSTI
Varovanje zdravja 2 teoretična izpita
Anatomija in fiziologija Teoretični izpit
Morfologija z gnatologijo Praktični pouk, teoretični izpit, praktični izpit
Fiksna protetika Praktični pouk, teoretični izpit, praktični izpit
Totalna proteza Praktični pouk, teoretični izpit, praktični izpit
Delna akrilatna proteza Praktični pouk, teoretični izpit, praktični izpit
Zobotehnični materiali – VS kemija Teoretični izpit
Zobotehnični materiali – VS zobotehnični materiali Teoretični izpit
Podjetništvo Teoretični izpit
Individualna zobna protetika Vključena v praktični pouk in praktični izpit ostalih strok. modulov

Udeleženec v zaključnem letniku izobraževanja opravi tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Pogoj za opravljeno prakso je oddan in pregledan dnevnik dela.

Praktični pouk (pri strokovnih predmetih)

Okvirno število ur praktičnega pouka strokovnih modulov

 
PREDMET OKVIRNO ŠT. UR
Morfologija z gnatologijo – prakt. pouk (1. letnik) 1. leto, 30 ur; izpit posebej 14 ur
Fiksna protetika – prakt. pouk (2. letnik) 1. leto, 120 ur; izpit posebej 35 ur
Totalna proteza – prakt. pouk (3. letnik), individ.zobna protetika (3.letnik) 2. leto, 105 ur; izpit posebej 35 ur
Delna akrilatna proteza- prakt. pouk (4. letnik), individ.zob.prot. (4.letnik) 2. leto, 100 ur; izpit posebej 42 ur
SKUPAJ UR 355 ur prakt. pouka, 128 ur izpiti PP

Splošni predmeti

V primeru, da udeležencu manjka še kateri od splošnoizobraževalnih predmetov po programu zobotehnik, lahko le-te opravlja v programu prekvalifikacije. To so dodatni izpiti, katerih strošek ni vključen v šolnino. Za splošne predmete potekajo individualne konzultacije (posamezniki se za individualne konzultacije splošnih predmetov dogovorijo sami z učiteljem).

Izpiti

Udeleženci v 2 letih programa prekvalifikacije opravijo 10 teoretičnih in 4 praktične izpite.

 
PREDMET 1.letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
VAROVANJE ZDRAVJA – VZD Teoretični izpit   Teoretični izpit  
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA – ANF   Teoretični izpit    
MORFOLOGIJA Z GNATOLOGIJO – MGN Teoretični in praktični izpit      
FIKSNA PROTETIKA – FIP   Teoretični in praktični izpit
TOTALNA PROTEZA – TOP     Teoretični in praktični izpit  
DELNA AKRILATNA PROTEZA – DAP       Teoretični in praktični izpit
ZOBOTEHNIČNI MATERIALI – ZMT VS kemija   Teoretični izpit    
VS zoboteh. materiali   Teoretični izpit  
PODJETNIŠTVO – POD VS inform. komun. tehn. Teoretični izpit
VS podjetništvo
INDIVIDUALNA ZOBNA PROTETIKA – IZP   Praktični izpit (vključen v prak. izpit ostalih strok. mod.)

Priznavanje že opravljenih predmetov oz. izpitov

Šola lahko kandidatom priznava predhodno formalno in neformalno pridobljeno znanje. Izpiti (oz. priznavanje znanja) se določijo na podlagi:

  • letnih spričeval,
  • primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za izobraževalni program zobotehnik.

O izpitih in drugih obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti do zaključka izobraževanja, je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.

Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, ob vpisu predloži tudi uradno potrdilo o opravljenih izpitih ter potrjene učne načrte za posamezni opravljeni predmet na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu zobotehnik. Vsebine za posamezne module v programu zobotehnik so javne, in so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Centra za poklicno izobraževanje.

Zaključek izobraževanja (poklicna matura)

Udeleženec, ki opravi vse potrebne izpite, vaje in prakt. pouk, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne dijake (zimski, spomladanski, jesenski). Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz zobne protetike) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek in zagovor).

Tudi pri poklicni maturi se lahko uveljavlja predhodno pridobljeno znanje. V tem primeru udeleženec opravlja temeljni strokovno-teoretični predmet (v programu zobotehnik ZOBNA PROTETIKA) in 4. predmet (praktična protetika in zagovor).