Za določitev načina izvrševanja Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) in Šolskih pravil ocenjevanja znanja v razmerah, nastalih zaradi širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 ob upoštevanju Sklepa o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/21 z dne, 26. 11. 2020, sprejema ravnateljica Srednje šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo, Marija Šušteršič, Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo.

1. člen
(namen navodil)

Ta navodila opisujejo postopek in način ocenjevanja znanja pri poučevanju na daljavo, ki ga izvajajo učitelji in dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

2. člen
(definicija pojmov)

Orodje je skupni izraz za informacijske platforme, aplikacije, protokole in strojno opremo, uporabljene pri poučevanju na daljavo.
Videokonferenca je sestanek dveh ali več udeležencev, pri čemer udeleženci sestanka niso fizično navzoči v istem prostoru, temveč se njihov govor in slika s pomočjo informacijskih tehnologij v realnem času prenašata do naprav drugih udeležencev.
Izvajalci izobraževanja in ocenjevanja znanja na daljavo so učitelji Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Uporabniki izobraževanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

3. člen
(uporaba orodij)

Pri ocenjevanju znanja se uporabljajo orodja, navedena v Šolskih pravilih za uporabo orodij za poučevanje na daljavo. Izvajalec mora pred izvedbo ocenjevanja znanja uporabnike seznaniti z načinom uporabe orodij za namen ocenjevanja znanja. Izvajalec uporabi orodja na enak način pri preverjanju in ocenjevanju znanja.

4. člen
(pravila ocenjevanja znanja)

Pri ocenjevanju znanja v okviru poučevanja na daljavo se uporablja Pravilnik o ocenjevanju  znanja v srednjih šolah, Šolska pravila ocenjevanja znanja in Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo.

5. člen
(obvezni preizkus)

Pred prvo izvedbo ocenjevanja znanja mora izvajalec z vsemi uporabniki, katerih znanje namerava ocenjevati, opraviti najmanj en preizkus uporabe orodij, uporabljenih pri ocenjevanju znanja. Pri preizkusu pridobljene ocene niso veljavne.
Uporabniku, ki nima ustreznih tehničnih pogojev za izvedbo ocenjevanja znanja na daljavo, mora šola omogočiti alternativni način ocenjevanja znanja, ki je v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in ne ogroža zdravja izvajalca in uporabnika. Če to ni mogoče, ocenjevanja na daljavo ne sme izvesti.
Dejansko ocenjevanje znanja na daljavo mora potekati na enak način kot obvezni preizkus.

6. člen
(učno okolje, v katerem poteka ocenjevanje na daljavo)

Učitelj izbere način ocenjevanja glede na poznavanje e-orodja in zagotavljanje ustrezne komunikacije z dijaki. Zagotoviti mora javnost ocenjevanja (npr. pri ustnem ocenjevanju sta prisotna vsaj dva dijaka) in predhodno preverjanje znanja.
Ob vizualnih stikih z učiteljem se morajo dijaki počutiti varno, zato je pomembno, da učitelj upošteva pravico dijaka do dostojanstva in ocenjevanja ne pogojuje s pretiranimi vizualnimi in drugimi pogoji. Dijake opozori na nedovoljeno rabo učnih gradiv in pripomočkov. Ocenjevanje naj poteka v duhu pozitivnih pričakovanj in spodbudnih sporočil.

7. člen
(navzočnost tretjih oseb)

Pri ocenjevanju znanja na daljavo so lahko navzoči zgolj izvajalec, uporabnik, katerega znanje se ocenjuje in uporabniki iz istega oddelka, kot je uporabnik, katerega znanje se ocenjuje. Uporabniki, katerih znanje se ne ocenjuje, ocenjevanemu ne smejo pomagati.
Navzočnost tretjih oseb, ki niso navedene v 1. odstavku 8. člena teh navodil, je dovoljena samo v soglasju z izvajalcem.

8. člen
(uporabnik s posebnimi potrebami)

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja uporabnika s posebnimi potrebami izvajalec upošteva individualizirani program, ki se v času izobraževanja na daljavo po potrebi prilagodi nastalim razmeram. S spremenjenim individualiziranim programom, v katerem se opredeli oblika in način ocenjevanja znanja glede na individualne potrebe in zmožnosti uporabnika ter pogoje za ocenjevanje na daljavo, razrednik seznani starše, dijaka in oddelčni učiteljski zbor. Pri ocenjevanju znanja uporabnika s posebnimi potrebami izvajalec upošteva prilagoditve, določene v spremenjenem individualiziranem programu.

9. člen
(ponavljanje ocenjevanja)

Za ponavljanje ocenjevanja na daljavo veljajo pogoji in kriteriji, ki so zapisani v Šolskih pravilih ocenjevanja znanja za obvezno ponavljanje pisnega izdelka, čeprav ocenjevanje znanja na daljavo ne poteka v pisni obliki.

10. člen
(zaključevanje ocen)

Ocene, pridobljene z ocenjevanjem znanja na daljavo, so pri zaključevanju ocen obravnavane enako kot ocene, pridobljene z ocenjevanjem znanja v šolskih prostorih.

11. člen
(kršitve)

Če so pri ocenjevanju na daljavo po vzpostavitvi videokonference navzoče tretje osebe, ki niso navedene v 1. odstavku 7. člena teh navodil, ali neocenjevani uporabniki pomagajo ocenjevanemu, se ocenjevanje znanja prekine in se oceni z nezadostno.
Če se ocenjevanje znanja z uporabo orodij za poučevanje na daljavo ne izvede v skladu s Šolskimi pravili za uporabo orodij za poučevanje na daljavo, šolskimi pravili, šolskimi pravili ocenjevanja znanja, predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu ali drugimi predpisi, se kršitelja obravnava v skladu s predpisi, ki jih je kršil.

12. člen
(veljavnost navodil)

Ta navodila se začnejo uporabljati naslednji dan po javni objavi na spletnih straneh Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.