Kandidati, ki v starem (neprenovljenem) programu niso opravili poklicne mature, morajo pred pristopom k poklicni maturi opraviti prekvalifikacijo v prenovljen izobraževalni program in opraviti diferencialne izpite. Šele po uspešni prekvalifikaciji se lahko prijavijo na poklicno maturo po novih, prenovljenih izobraževalnih programih. Diferencialni izpiti so:

  • kozmetični tehnik: podjetništvo, praktično usposabljanje z delom;
  • farmacevtski tehnik: izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni (predmet vključuje prakt. pouk, ki je obvezen), podjetništvo in komunikacija, bolnišnična farmacija, kozmetični izdelki;
  • tehnik laboratorijske biomedicine: zakonodaja in etika, projektna naloga;
  • zobotehnik: podjetništvo.
  • Prav tako udeleženci opravljajo manjkajoče obveznosti (npr. izpite, vaje-praktični pouk ter poklicno maturo) le še po prenovljenih programih.

Pri priznavanju predmetov poklicne mature se upošteva 74. člen Pravilnika o poklicni maturi in njegova dopolnitev, ki mu je sledila.

XIV. Priznavanje izpitov

74. člen (priznavanje)

Kandidatu, ki je predhodno opravljal katerikoli zaključek izobraževanja na isti ravni zahtevnosti, se pri pridobitvi naziva srednje strokovne izobrazbe pri poklicni maturi prizna:

  • prvi predmet skupnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil slovenščino, na narodno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost pa italijanščino oziroma na narodno mešanem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, madžarščino ali slovenščino,
  • tretji predmet izbirnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil matematiko ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem območju.
  • Kandidatu se lahko prizna tudi četrti predmet poklicne mature, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.

Vsem kandidatom se torej priznava uspešno opravljen prvi, tretji in četrti predmet, drugi predmet (farmacijo, kozmetiko, laboratorijsko biomedicino in zobno protetiko) pa morajo opravljati vsi kandidati po novem programu.