Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov.

V 1., 2. in 3. letniku obsegajo interesne dejavnosti 96 ur, v 4. letniku v vseh programih pa 64 ur. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napredovanje v višji letnik.

Interesne dejavnosti so razdeljene na tri dele: enotni skupni obvezni del, vsebine, povezane s programom, in vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov.

Prikaz razporeditve interesnih dejavnosti po letnikih

Letnik Obvezni del in vsebine, povezane s programom Prosta izbira dijakov Skupaj
1. 72 ur 24 ur 96 ur
2. 72 ur 24 ur 96 ur
3. 72 ur 24 ur 96 ur
4. 40 ur 24 ur 64 ur

Datume dejavnosti obveznega dela in vsebin, povezanih s programi, bo določila šola. V okviru teh dejavnosti bomo izvedli kulturne in športne dejavnosti, nekatere delavnice, strokovna predavanja ter v 2. in 3. letnikih strokovne ekskurzije. Vsebine skupnega obveznega dela so enake v vseh izobraževalnih programih za vse dijake v posameznem letniku. Vsebine, povezane s stroko, pa se med posameznimi izobraževalnimi programi v posameznem letniku razlikujejo. Tudi te dejavnosti so obvezne za vse dijake oddelka. Nekatere interesne dejavnosti bodo izvedene ob pouku, za izvedbo nekaterih pa bo pouk odpadel. Če bo dijak na dejavnostih veliko manjkal, jih bo nadomestil ob koncu šolskega leta z ustreznimi nadomestnimi dejavnostmi.