Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov.

V 1. letniku programov farmacevtski tehnik (FT) in kozmetični tehnik (KT) obsegajo 96 ur, v programih tehnik laboratorijske biomedicine (TLB) in tehnik zobne protetike (TZP) 105 ur, v 2. in 3. letniku v vseh izobraževalnih programih 96 ur in v 4. letniku 64 ur. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napredovanje v višji letnik.

Interesne dejavnosti so razdeljene na tri dele: enotni skupni obvezni del, vsebine, povezane s programom, in vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov.

Prikaz razporeditve interesnih dejavnosti po letnikih

Letnik in izobraževalni program Obvezni del in vsebine, povezane s programom Prosta izbira dijakov Skupaj
1. letnik, program FT in KT 72 ur 24 ur 96 ur
1. letnik, program TLB in TZP 81 ur 24 ur 105 ur
2. letnik, vsi programi 72 ur 24 ur 96 ur
3. letnik, vsi programi 72 ur 24 ur 96 ur
4. letnik, vsi programi 40 ur 24 ur 64 ur

Datume dejavnosti obveznega dela in vsebin, povezanih s programi, bo določila šola. V okviru teh dejavnosti bomo izvedli kulturne in športne dejavnosti, nekatere delavnice, strokovna predavanja ter v 2. in 3. letnikih strokovne ekskurzije. Vsebine skupnega obveznega dela so enake v vseh izobraževalnih programih za vse dijake v posameznem letniku. Vsebine, povezane s stroko, pa se med posameznimi izobraževalnimi programi v posameznem letniku razlikujejo. Tudi te dejavnosti so obvezne za vse dijake oddelka. Nekatere interesne dejavnosti bodo izvedene ob pouku, za izvedbo nekaterih pa bo pouk odpadel. Če bo dijak na dejavnostih veliko manjkal, jih bo nadomestil ob koncu šolskega leta z ustreznimi nadomestnimi dejavnostmi.