Na podlagi 26. člena Šolskih pravil izdaja ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Marija Šušteršič,

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo

1. člen
(namen pravil)

Ta pravila  določajo orodja in način uporabe orodij (aplikacij), ki jih šola uporablja za poučevanje na daljavo, pravila lepega vedenja/bontona pri poučevanju na daljavo, način zagotavljanja varnosti osebnih podatkov udeležencev poučevanja na daljavo in navodila za varno uporabo orodij za poučevanje na daljavo.
Pravila veljajo za vse udeležence poučevanja na daljavo (učitelje, dijake in starše) v Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (v nadaljevanju: šola).

2. člen
(definicija pojmov)

Orodje je skupni izraz za informacijske platforme, aplikacije, protokole in strojno opremo, uporabljene pri poučevanju na daljavo.

AAI prijava je storitev akademske raziskovalne mreže Arnes, ki omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop do različnih storitev.

Videokonferenca je sestanek dveh ali več udeležencev, pri čemer udeleženci sestanka niso fizično navzoči v istem prostoru, temveč se njihov govor in slika s pomočjo informacijskih tehnologij v realnem času prenašata do naprav drugih udeležencev.

Izvajalci izobraževanja na daljavo so učitelji Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

Uporabniki izobraževanja na daljavo so dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in njihovi starši.

3. člen
(nabor orodij za poučevanje na daljavo)

V šoli se za poučevanje na daljavo uporabljajo naslednja orodja:  MS Office 365 – Teams, Forms, Stream, OneDrive Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

Uporaba drugih orodij je dopustna le pod pogojem, da uporabniki dobijo vsa navodila (za delo in za uporabo teh orodij) in zadolžitve ter povezavo na to drugo orodje v MS Teams. 

Obvestila o načrtovanih dejavnostih lahko izvajalci pošljejo uporabnikom tudi na namenski elektronski naslov z domeno ssfkz.si.
Pisna komunikacija med šolo in starši/skrbniki poteka praviloma preko e-asistenta.

Za elektronsko hrambo se uporablja  MS OneDrive.

Orodja, na enoten način in v skladu z navodili uporabljajo vsi izvajalci poučevanja na daljavo. Navodila za uporabo orodij so v prilogi  teh pravil.

4. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Pri izvajanju poučevanja na daljavo lahko šola uporablja osebne podatke izvajalcev in udeležencev le v tolikšnem obsegu, kot je nujno potrebno za uspešno izvedbo poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja. Šola lahko zunanjim ponudnikom orodij za poučevanje na daljavo posreduje le tiste osebne podatke posameznikov, ki so nujni za uporabo orodij (uporabniško ime in geslo za vstop), ostale osebne podatke (npr. ocene, telefonske številke, zasebne elektronske naslove … ) pa le na podlagi soglasja posameznega izvajalca ali udeleženca oz. njegovega zakonitega zastopnika.

Šola za poučevanje na daljavo uporablja izključno orodja, ki omogočajo varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in šolskim pravilnikom za varovanje osebnih podatkov.

5. člen
(varovanje zasebnosti)

Za namen poučevanja na daljavo šola vsem uporabnikom in izvajalcem dodeli namenski elektronski naslov s pripadajočim elektronskim poštnim predalom. Za vso elektronsko poštno komunikacijo, neposredno povezano s poučevanjem na daljavo, se uporablja izključno namenski elektronski poštni predal. Za registracijo v orodja, namenjena poučevanju na daljavo, ki zahtevajo vnos elektronskega naslova, je dovoljeno uporabiti izključno namenski elektronski naslov.

Za prijavo v orodja šola uporablja AAI prijavo. Prijavna gesla morajo biti močna in različna za vsako orodje, ki ni del enotne platforme, določiti pa jih morajo uporabniki sami.

Pri uporabi videokonferenčnih orodij morajo udeleženci pred vklopom prenosa slike in zvoka poskrbeti, da iz slike ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, ki jih ne želijo razkriti drugim udeležencem videokonference, npr. premoženjsko stanje uporabnika (razne umetnine velike vrednosti), družinski člani …

Snemanje videokonferenc ni dovoljeno niti učiteljem niti dijakom.

Lahko pa učitelj objavi posnetek svojega učne ure, demonstracije vaj in  postopkov pri praktičnem pouku z namenom, da se dijaki iz njega učijo. Tega posnetka dijaki ne smejo posredovati tretjim osebam.

Videoposnetek, ki ga uporabnik pošlje v pregled in/ali hrambo izvajalcu, mora biti narejen tako, da ne razkriva tistih osebnih podatkov uporabnika ali drugih ljudi na posnetku, za katere uporabnik ali drugi ljudje na posnetku ne želijo, da bi bili razkriti.

Lastno gradivo, ki ga uporabniki pošiljajo v obdelavo (hrambo) izvajalcu, se ne sme obdelovati in hraniti na zasebnem računalniku ali sorodni napravi izvajalca, temveč zgolj v namenski shrambi, ki je v lasti šole in je zavarovana v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov.

6. člen
(komunikacija po elektronski pošti)

Komunikacija po elektronski pošti med izvajalci in uporabniki mora biti šifrirana v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov, zato mora potekati izključno z uporabo elektronskih poštnih predalov in naslovov, ki jih za ta namen odpre šola v skladu s 1. odstavkom 5. člena teh pravil.

Komunikacija po elektronski pošti se ne uporablja za pošiljanje velikih datotek. Največja velikost datoteke, ki jo je dovoljeno poslati po elektronski pošti, je 5 MB. Velike datoteke uporabniki vlagajo v namensko elektronsko shrambo MS OneDrive.

7. člen
(varovanje shrambe podatkov)

Vsi podatki, ki se izmenjujejo med uporabniki in izvajalci in se hranijo v elektronski shrambi, morajo biti varovani v skladu s pravili o varovanju osebnih podatkov. Elektronska shramba mora biti zaščitena pred okužbo, vdorom in kakršnokoli drugo obliko nepooblaščenega posega.

8. člen
(samostojnost uporabe orodij)

Dijaki uporabljajo orodja za poučevanje na daljavo samostojno, brez pomoči staršev ali tretjih oseb in v skladu z navodili.

9. člen
(deljenje povezav do spletnih vsebin)

Uporabnik ali izvajalec, ki z drugimi uporabniki in/ali izvajalci delita povezave do spletnih vsebin (t. i. hiperpovezave), morata pred deljenjem preveriti, da so vsebine, do katerih povezave vodijo, primerne za vse uporabnike, da niso potekle, okužene ali namenjene samo določeni ozki skupini uporabnikov.

10. člen
(kršitve)

V primeru ugotovljenih kršitev teh pravil lahko šola ukrepa proti izvajalcu in uporabniku.
Za ukrepanje proti izvajalcu se uporabljajo veljavna pravila disciplinske odgovornosti delavca.
Za vzgojno ukrepanje se uporabljajo šolska pravila in 56. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).

11. člen
(veljavnost pravil)

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po javni objavi na spletnih straneh šole.

V Ljubljani, 1. 12. 2020

Ravnateljica: Marija Šušteršič

Priloga

Navodila za uporabo orodij za izvedbo poučevanja na daljavo in pravila lepega vedenja/bontona pri uporabi orodij.

Navodila za uporabo orodij:

Pravila lepega vedenja pri uporabi orodij:

Splošna navodila

1. Kanali komunikacije

Komunikacija poteka z dijaki po enotnem kanalu na e-naslove z domeno ssfkz.si (MS Teams) kjer dijaki dobijo informacije in navodila. Komunikacija v okviru strokovnih aktivov, oddelčnih učiteljskih zborov in celotnega učiteljskega zbora je v MS Teams. Pisna komunikacija s starši poteka preko e-Asistenta, govorilne ure in roditeljski sestanki pa lahko tudi v obliki videokonferenc.

2. e-Identiteta

Uporabniška imena in gesla morajo imetniki skrbno varovati in z njimi razpolagati z najvišjo stopnjo odgovornosti ter osebam brez pooblastil preprečiti dostop do njih. Gesla morajo biti »močna« in dovolj pogosto spremenjena.

3. Spremljanje/prisotnost

Vsi udeleženci pouka na daljavo so dolžni dnevno spremljati elektronsko pošto in nanjo sproti odgovarjati vsak delovni dan do konca delovnega časa (pouka po urniku).

Dijaki so dolžni spremljati MS Teams, kjer dobijo natančna navodila za delo in ustrezno učno gradivo. Skladno z navodili in roki oddajajo svoje naloge/izdelke.

Prisotnost na videokonferencah je za dijake obvezna.
V primeru nezmožnosti dijaka za šolsko delo starši pisno obvestijo razrednika.

4. e-pošta/sporočila

e-komunikacija (e-pošta, MS Teams, eAsistent …) mora biti spoštljiva in udeleženci morajo upoštevati določila:

  • v zadevi naj bo jasno opredeljen namen sporočila,
  • vsebina sporočila upošteva prvine uradnega dopisa: vljudnostni nagovor, jedro sporočila, pozdrav, podpis (dijak obvezno dopiše razred),
  • priponke morajo biti v zahtevani obliki in smiselno poimenovane (v skladu z dogovorom).

Pravila za videokonference

Udeleženci videokonference morajo biti za pouk primerno urejeni (obleka primerna za pouk v šoli). Pripraviti morajo ustrezen delovni prostor (sedijo za mizo, v ozadju niso vidne osebe) ter vse potrebne učne pripomočke.

Dijaki morajo poskrbeti, da se pravočasno prijavijo in vključijo kamero. Kamero lahko izključijo le z dovoljenjem učitelja. 
Počakajo, da jih učitelj vključi v videokonferenco. Mikrofon vključijo po potrebi.

Dijaki so dolžni aktivno spremljati učno uro, se vključevati, če jih učitelj pozove in delati zapiske. Za vprašanje uporabijo Dvignjeno roko ali Klepet.

Dijaki videokonferenc  ne smejo snemati (avdio in video).

Znancem, prijateljem in sorodnikom ni dovoljeno vključevanje in spremljanje. Če dijak omogoči tretji osebi, da se vključi/spremlja videokonferenco, se to obravnava kot kršitev.

Med predavanjem ni dovoljeno žvečenje, prehranjevanje, pitje, ukvarjanje s hišnimi ljubljenci ipd.

Kratka navodila za dijake

SPLOŠNA PRAVILA
Spremljam objave na http://www.ssfkz.si in v kanalu razreda v MS Teams. image1
PRISOTNOST/SODELOVANJE
Pri vseh oblikah pouka na daljavo redno sodelujem. Odsotnost zaradi nezmožnosti za šolsko delo sporočijo starši razredniku.
image3
e-POŠTA/KLEPET
Redno preverjam e-poštni predal in sporočila v eAsistentu. Uporabljam šolski e-naslov (domena ssfkz.si)
KOMUNIKACIJA
Pri komunikaciji sem spoštljiv in uporabljam knjižni jezik.
image5
DODELJENE NALOGE
Redno spremljam obvestila in navodila za delo. Dodeljene naloge/rešitve oddajam skladno z navodili in določenimi roki.
image8
e-IDENTITETA
Svoja gesla ustrezno ščitim, jih ne posojam in jih dovolj pogosto menjam.
image11
PRAVILA ZA VIDEOPREDAVANJA/VIDEOKONFERENCE
Primerno uredim sebe in delovno okolje. image2
Pripravim si učne pripomočke. image4
Vključim se pravočasno s kamero. Mikrofon vključim, če je dogovorjeno z učiteljem. image6
Počakam, da me učitelj vključi v predavanje. Dijaki so dolžni aktivno spremljati predavanje, se vključevati in delati zapiske. Za vprašanje uporabim ali Klepet. image9
Med predavanjem ne pijem, ne žvečim, se ne prehranjujem in se ne ukvarjam s hišnimi ljubljenčki. image12