Splošne določbe

1. člen

Ta pravila urejajo način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad dijakom, udeležencem  izrednega izobraževanja ter nagradnega izleta oddelčnim skupnostim Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani (v nadaljevanju: "šola").

2. člen

Dijak oziroma udeleženec izrednega izobraževanja lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme:

a) pohvalo,
b) priznanje,
c) nagrado.

3. člen

Oddelčno skupnost 1., 2. ali 3. letnika se lahko za uspešno in prizadevno delo v pretečenem šolskem letu nagradi z nagradnim izletom.

Nagradni izlet je enodneven in v Sloveniji. Izvede se ga na šolski dan v času do jesenskih počitnic. Vsebino izleta določi oddelčna skupnost v sodelovanju z razrednikom.

Šola pokrije stroške prevoza, kosilo in dnevnice za učitelje spremljevalce.

4. člen

Pohvalo, priznanje, nagrado in nagradni izlet lahko predlaga:

a) razrednik,
b) učitelj,
c) mentor dejavnosti,
č) ravnatelj,
d) drug strokovni delavec šole,
e) oddelčna skupnost dijakov ali dijaški parlament.

5. člen

Pohvala

Pohvala je lahko ustna ali pisna.

Ustna pohvala

Dijak je lahko ustno pohvaljen,  kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo dijaku zabeleži razrednik ali posamezni učitelj v elektronski dnevnik.

Pisna pohvala

Pisna pohvala se lahko podeli dijaku za:

a) pozitiven vzgled v oddelku,
b) pomoč sošolcem na različnih področjih,
c) odličen uspeh in pozitiven odnos do šolskega dela,
č) vzoren obisk pouka,
d) dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti,
e) pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku,
f) iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale.
g) Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval.

6. člen

Priznanje

Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za:

a) uvrstitev v prvo tretjino na državnih tekmovanjih,
b) dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih na državnem nivoju,
c) uspešno vodenje ene ali več aktivnosti v šoli,
č) dva ali več razlogov, navedenih v kriterijih za izrek pohvale,
d) prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih
e) dejavnostih v šoli,
f) prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri različnih dejavnostih zunaj šole,
g) doseganje pomembnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih,
h) dijakov z različnih področij znanja,
i) posebej prizadevno in učinkovito delo v šolski dijaški skupnosti,
j) iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje.

Priznanje je praviloma plaketa, lahko pa tudi knjižna nagrada.
Priznanje šole podeli dijaku ravnatelj ali razrednik ob podelitvi spričeval ali na posebni prireditvi. 

7. člen

Nagrada

Nagrada šole se podeli dijaku za:

a) večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu,
b) doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine, regije ali države,
c) večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
č) doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,
d) večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali v šolski dijaški skupnosti,
e) iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev nagrade.

Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi komisija na predlog šolske knjižničarke.

Nagrada je knjižna ali pripomoček, ki ga dijak lahko uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnostih šole.

Nagrado podeli dijaku ravnatelj ob podelitvi spričeval ali na posebni prireditvi.

8. člen

V skladu z 2. členom se pohvale, priznanja in nagrade lahko podelijo tudi udeležencu izrednega izobraževanja za dosežene uspehe in prizadevno delo v času izobraževanja.

Udeležencu izrednega izobraževanja podeli pohvale, priznanje in nagrade ravnatelj ali organizatorka izrednega izobraževanja.

9. člen

Pisne pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo dijakom in udeležencem izrednega izobraževanja izjemoma tudi med šolskim letom.

10. člen

Nagradni izlet

Nagradni izlet se podeli oddelčni skupnosti za:

a) učni uspeh oddelka v pretečenem šolskem letu, ki je nad povprečjem šole,
b) obisk pouka, ki je nad povprečjem šole (Odšteje se dolgotrajno odsotnost zaradi bolezni posameznega dijaka.),
c) ugodno stanje glede števila in vrste izrečenih vzgojnih ukrepov,
č) pozitiven odnos do šolskega dela, dijakov, delavcev šole, šolske lastnine,
d) aktivno sodelovanje oddelčne skupnosti pri pouku in drugih šolskih dejavnostih,
e) aktivno sodelovanje oddelčne skupnosti v okviru dijaške skupnosti,
f) uspešnost oddelčne skupnosti pri drugih nalogah v okviru oddelka, šole, zunaj šole.

Rok za oddajo predlogov je praviloma prvi teden septembra (po vseh izpitnih rokih).
Določi ga komisija za podeljevanje priznanj.

Komisija po prejemu predlogov pozove razrednike predlaganih oddelčnih skupnosti, da v skladu s kriteriji zberejo in pripravijo podatke.

O predlogih za nagradni izlet odloči komisija na osnovi:

a) pisne vloge predlagatelja(ev) iz 4. člena,
b) poročila razrednika z zahtevanimi  podatki,
c) mnenj oddelčnega učiteljskega zbora in dijaške skupnosti.

Odločitev komisije o nagradnem izletu oddelčni skupnosti sporoči ravnatelj.
Sklep komisije z utemeljitvijo se javno objavi v avli šole, zbornici in na spletni strani šole.
Na roditeljskem sestanku se z njim seznani starše.

11. člen

O predlogih za podelitev priznanj, nagrad in nagradnega izleta odloči komisija za podeljevanje priznanj. Komisijo sestavljajo: pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna delavka in dijak – predstavnik dijaške skupnosti.

Vsak predlog mora biti pisno obrazložen glede na opredeljene kriterije v pravilih.

12. člen

Vsakoletni seznam dijakov in udeležencev izrednega izobraževanja, ki so prejeli priznanja ali nagrade, ter podatki o nagrajeni oddelčni skupnosti so sestavni del šolske kronike.

13. člen

Roki shranjevanja dokumentov o pohvalah, priznanjih, nagradah

Dokumenti o pohvalah, nagradah, priznanjih se hranijo eno leto po vnosu podatkov v ustrezen evidence šole.

14. člen

Prehodne in končne določbe

Ravnatelj lahko spremeni pravila, ko si pridobi mnenje učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev.