Oseba pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: mag. Vanda Trdan, ravnateljica, tel. št.: 01 300 72 40.

Uradne ure tajništva šole (1. nadstropje), kjer lahko pisno ali ustno na zapisnik pacienti oddajo prvo zahtevo za obravnavo kršitev pacientovih pravic so vsak dan od 10. do 13. ure.

Od vložitve popolne prve zahteve do ustne obravnave  ne sme preteči več kot 15 dni.
Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic je določen v V. poglavju (členi od 56. do 63.) Zakona o pacientovih pravicah (U.l. RS št. 15/2008).

Seznam in kontaktni podatki zastopnikov pacientovih pravi so objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.