Organi šole

 • Svet šole, ki ga sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev in 2 predstavnika dijakov.
  Predsednica sveta šole je Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR.
 • Ravnateljica šole je mag. Vanda TRDAN, pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
  Pri njenem delu ji pomaga pomočnica Irena SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ.

Strokovni in drugi organi šole

 • učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbori vseh programov,
 • oddelčni učiteljski zbori,
 • razredniki,
 • strokovni aktivi,
 • komisija za kakovost (Poročilo o kakovosti šole),
 • komisija za varstvo pravic in
 • svet staršev.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev skrbi Svet staršev šole, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelkov. Predsednica sveta staršev je Alenka MIŠIČ.

Dijaška skupnost združuje predstavnike dijakov vseh programov, ki jih šola izobražuje. Predsednica dijaške skupnosti je Žana ČAMDŽIČ, 4. Fa.