Dopolnila hišnega reda v obdobju nevarnosti okužbe s covid-19 določajo splošne in higienske preventivne ukrepe z namenom zagotavljanja varnega učnega okolja in preprečevanja širjenja okužbe z virusom covid-19. Določajo tudi nekatere kršitve in načine ukrepanja v primeru zavračanja in neupoštevanja posebnih prilagoditev, ki so obvezni in jih določajo aktualni odloki vlade z namenom preprečevanja širjenja okužbe z virusom covid-19.

1. Ukrepi v času nevarnosti zaradi covid-19 se prilagajajo trenutni epidemiološki situaciji v RS in se glede na državne ukrepe in usmeritve prisojnih inštitucij po potrebi spreminjajo. Dostopni so na uradni spletni strani vlade RS Ukrepi za zajezitev širjenja okužb | GOV.SI.

2. Zaposleni in dijaki so dolžni spremljati in upoštevati aktualna navodila vodstva šole, ki so namenjena preprečevanju širjenja okužbe z virusom covid-19. Aktualna navodila vodstva šole in vse morebitne spremembe se pošiljajo na elektronske naslove zaposlenih, staršev dijakov in dijakov in so objavljena tudi na spletni strani šole. Razredniki aktualna navodila predstavijo tudi na razredni uri.

3. Ob vstopu v stavbo SŠFKZ je obvezno razkuževanje rok, pri gibanju in zadrževanju v stavbi SŠFKZ pa je obvezna uporaba maske. Uporaba mask ni potrebna za dijake pri pouku športne vzgoje.

4. Postopanje v primeru nepravilnega nošenja maske, zavračanja nošenja maske in razkuževanja

V obdobju, ko je z odlokom vlade določeno, da so maske v srednji šoli za dijake obvezne, pomeni zavračanje nošenja maske in nepravilno nošenje maske kot tudi zavračanje razkuževanja ob vstopu v šolo kršitev v skladu z Drugimi šolskimi pravili (27. člen).
Dijak, ki zaradi nenošenja maske, ko je le-ta obvezna, ne more prisostvovati pouku, ima to uro neopravičen izostanek.
Učitelji in drugi zaposleni dijake opozarjajo in jih tudi s svojim zgledom spodbujajo, da si razkužujejo roke in da nosijo pravilno nadete maske. Če dijak tega ne upošteva, se ga najprej opozori. Ob ponovni kršitvi se kršitev ustrezno dokumentira in obvesti razrednika in vodstvo šole. Z dijakom se opravi razgovor. Ob ponavljanju kršitev razrednik opravi razgovor s starši. Če vse navedeno ne pomaga, razrednik izreče opomin, za ponavljanje kršitve pa ukor.

5. Samotestiranje dijakov in pozitivni PCR test

Prostovoljno se samotestirajo dijaki, ki niso preboleli covid-19 in tisti, ki so preboleli covid-19 in je od okužbe minilo več kot 180 dni.
Aktualne informacije in navodila za samotestiranje dijakov so dostopna na spletni strani Vlade RS: Samotestiranje učencev, dijakov in študentov | GOV.SI.
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju mora dijak, oziroma starši ali zakoniti zastopniki, nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika osebe, ki bo dijaka napotil na testiranje s testom PCR. Do prejema rezultatov PCR testa je potrebno ostati doma v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ. V primeru pozitivnega rezultata PCR testa starši o tem nemudoma obvestijo razrednika ali vodstvo šole in podajo vse zahtevane informacije.

6. Navodila in odgovornost dijakov za preprečevanje širjenja vseh okužb

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni (nova kultura pozdravljanja).

7. Splošni higienski in preventivni ukrepi

Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra).

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da milo in voda nista dostopna, si roke razkužimo.
 • Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno (na vsako uro) temeljito prezračimo.
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 • Skrb za lastno odpornost (hidracija, primerna prehrana, dovolj spanja, redno gibanje …)

8. Gibanje po šoli in šolski prostori

 • Dijaki vstopijo v šolo z masko in si najprej razkužijo roke. Nato odidejo do garderobnih omaric, se preobujejo in preoblečejo v halje. Čevlje in dežnike pustijo v garderobnih omaricah, bunde in plašče odnesejo s seboj v učilnice in jih odložijo na naslonjala stolov, da jih po potrebi med zračenjem učilnic lahko oblečejo.
 • Pri gibanju po šoli in v vseh prostorih šole (učilnicah, laboratorijih …) dijaki VES ČAS NOSIJO MASKE, upoštevajo varnostno razdaljo, se držijo skrajno desno in na mestih križanja po potrebi počakajo.
 • Pouk poteka v učilnicah po posebnem razporedu tako, da se dijaki kar najmanj je možno srečujejo na hodnikih.
 • Med odmori (tudi med glavnim odmorom) dijaki ne zapuščajo učilnic, izhod iz učilnice je dovoljen samo, kadar morajo k pouku športne vzgoje, k laboratorijskim vajam in k praktičnemu pouku.
 • Dijaki lahko zapustijo učilnico tudi med poukom za uporabo WC. Če je v predprostoru pred WC že več oseb, dijak počaka na hodniku. Dijaki uporabljajo sanitarije v nadstropju, kjer imajo učilnico (če je učilnica v 3. nadstropju, pa uporabijo WC v 2. nadstropju).
 •    V primeru menjave učilnic zaradi potreb pouka, ob vstopu v novo učilnico reditelja poskrbita za nanos razkužila po mizah in  nato vsak dijak razkuži svojo mizo.
 • Za delo v laboratorijih, specializiranih učilnicah  in za športno vzgojo so pripravljeni protokoli, s katerimi bodo dijaki seznanjeni neposredno pri športni vzgoji, praktičnem pouku oziroma vajah. 
 • Dijaki, obiskovalci knjižnice, bodo posamično vstopali v prostor z zaščitno masko in predhodnim razkuževanjem rok. Vrnjeno gradivo bo v izolaciji 3 dni.

9. Načrt prezračevanja zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb

Slabo prezračeni prostori in veliko ljudi v zaprtem prostoru pomenijo veliko tveganje za prenos virusa. Pogoste menjave zraka v prostoru pomenijo, da se tveganje za vdih delcev z virusi iz zraka in posledično za okužbo zmanjša.

Zračenje prostorov je eden ključnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, zato so bila določena posebna pravila za prezračevanje vseh prostorov v šoli.  Dijaki naj bodo primerno oblečeni (večplastno oblačenje), saj se bodo učilnice prezračevale tudi med poukom.

Načrt prezračevanja, ki vključuje tudi odgovorne osebe, je:

 • Učilnice: Na stežaj odpremo okna in vrata za 35 minut trikrat v vsaki šolski uri, vedno ob začetku šolske ure, po 20 minutah pouka in tik pred koncem učne ure. Odgovorni so učitelji, ki imajo v učilnicah pouk.
 • Laboratoriji: Za zračenje laboratorijev se smiselno uporabi enako pravilo kot za zračenje učilnic.
 • Pisarne, kabineti, zbornica: Na stežaj odpremo okna in vrata ter najmanj vsako uro naredimo prepih za 3 minute. Odgovorni za zračenje so uporabniki prostorov.
 • Sanitarije: Okna so odprta ves čas pouka. Odgovorne za zračenje so čistilke.
 • Hodniki in stopnišča: Vsako uro prepih za 5 minut. Odgovorne za zračenje so čistilke.

Splošna navodila za preprečevanje širjenja epidemije so objavljena na: www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.