Oblika izobraževanja

Program poteka v organizirani obliki. Predavanja potekajo preko spleta, vaje in praktični pouk potekajo v organizirani obliki v šoli: vse skupaj štiri – pet krat tedensko od ponedeljka do četrtka (mnogokrat tudi v petek) od 15.45 do 20.30 ure (do 6 učnih ur). Pouk traja 1 šolsko leto od septembra do junija, razen v času šolskih počitnic. Začetek pouka je predvidoma zadnji ponedeljek v septembru.

Predmetnik

Strokovni moduli

PREDMET OBVEZNOSTI
Somatologija Predavanja, teoretični izpit
Koža in bolezni kože Predavanja, teoretični izpit
Varovanje zdravja Predavanja, teoretični izpit
Splošna kozmetologija Predavanja, vaje, teoretični izpit
Kozmetični izdelki Predavanja, vaje, teoretični izpit
Kozmetična nega obraza (VS nega obraza, VS komunikacija) VS nega obraza – Praktični pouk, praktični izpit
VS komunikacija – Predavanja, teoretični izpit
Kozmetična nega telesa (VS nega telesa, VS fizika v kozmetiki) VS nega telesa – Praktični pouk, praktični izpit
VS fizika v kozmetiki – predavanja, teoretični izpit
Podjetništvo Predavanja, poslovni načrt, teoretični izpit
Ličenje Praktični pouk, praktični izpit
Umetnost – VS Estetika Predavanja, izdelek, teoretični izpit
Manikira Praktični pouk, praktični izpit
Pedikura Praktični pouk, praktični izpit
Masaža Praktični pouk, praktični izpit
Conska refleksna masaža stopal Praktični pouk, praktični izpit
Osnove velnesa Praktični pouk, praktični izpit
Kozmetika in koža (priprava na poklicno maturo) Predavanja, praktični pouk
PUD Dnevnik dela
Delovni preizkus Pogoj za opravljanje poklicne mature, kandidati opravijo izven urnika

Praktični pouk in vaje (pri strokovnih predmetih)

Okvirno število ur praktičnega pouka in vaj v sklopu strokovnih modulov  – program kozmetični tehnik.

PREDMET OKVIRNO ŠT. UR
SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA 2 5 ur (v)
SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA 3 5 ur (v)
KOZMETIČNI IZDELKI 3 5 ur (v)
KOZMETIČNI IZDELKI 4 5 ur (v)
KOZMETIČNA NEGA TELESA 48 ur (pp)
KOZMETIČNA NEGA OBRAZA 66 ur (pp)
MASAŽA 48 ur (pp)
PEDIKURA 30 ur (pp)
MANIKIRA 30 ur (pp)
LIČENJE 30 ur (pp)
VELNES 30 ur (pp)
CONSKA REFLEKSNA MASAŽA STOPAL 30 ur (pp)

Splošni predmeti

V primeru, da udeležencu manjka še kateri od splošnoizobraževalnih predmetov po programu kozmetični tehnik, lahko le-te opravlja v programu prekvalifikacije. To so dodatni izpiti, katerih strošek ni vključen v šolnino. Za splošne predmete potekajo individualne konzultacije (posamezniki se za individualne konzultacije splošnih predmetov dogovorijo sami z učiteljem).

Izpiti

Udeleženci v 1 letu programa prekvalifikacije opravijo 24 izpitov (16 teoretičnih in 8 praktičnih).

PREDMET 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SOMATOLOGIJA – SOM Teoretični izpit Teoretični izpit Teoretični izpit
KOŽA IN BOLEZNI KOŽE – KBK Teoretični izpit Teoretični izpit
VAROVANJE ZDRAVJA – VZD Teoretični izpit Teoretični izpit
SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA – SKO Teoretični izpit Teoretični izpit
KOZMETIČNI IZDELKI – KIZ Teoretični izpit Teoretični izpit Teoretični izpit
KOZMETIČNA NEGA OBRAZA – KNO Teoretični izpit
Praktični izpit
KOZMETIČNA NEGA TELESA – KNT Teoretični izpit
Praktični izpit
PODJETNIŠTVO – POD Teoretični izpit
LIČENJE – LIČ Praktični izpit
ESTETIKA – EST Izdelek, teoretični izpit
MANIKIRA – MAN Praktični izpit
PEDIKURA – PED Praktični izpit
MASAŽA – MAS Praktični izpit
Conska refleksna masaža stopal – CMS Praktični izpit
Osnove velnesa – VEL Praktični izpit
Praktično usposabljanje z delom – PUD Dnevnik PUD
Delovni preizkus Poročilo

Priznavanje že opravljenih predmetov oz. izpitov

Šola lahko kandidatom priznava predhodno formalno in neformalno pridobljeno znanje. Izpiti (oz. priznavanje znanja) se določijo na podlagi:

  • letnih spričeval,
  • primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in predmetnika za izobraževalni program kozmetični tehnik

O izpitih in drugih obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti do zaključka izobraževanja, je s Sklepom o priznavanju znanja udeleženec pisno seznanjen.

Udeleženec, ki je zaključil višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent, ob vpisu predloži tudi uradno potrdilo o opravljenih izpitih ter potrjene učne načrte za posamezni opravljeni predmet na teh šolah, če misli, da bi se mu lahko priznal kateri izmed že opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu kozmetični tehnik. Vsebine za posamezne module v programu kozmetični tehnik so javne, in so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Centra za poklicno izobraževanje.

Zaključek izobraževanja (poklicna matura)

Udeleženec, ki opravi vse potrebne izpite, vaje in prakt. pouk, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne dijake (zimski, spomladanski, jesenski). Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz kozmetike) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, storitev in zagovor).

Tudi pri poklicni maturi se lahko uveljavlja predhodno pridobljeno znanje. V tem primeru udeleženec opravlja temeljni strokovno-teoretični predmet (v programu kozmetični tehnik KOZMETIKA) in 4. predmet (storitev in zagovor).