Pravilnik o hišnem redu je bil potrjen na konferenci učiteljskega zbora 30. 8. 2023 in velja od 1. 9. 2023 dalje.

Splošne določbe

1. člen

Življenje in delo v šoli poteka po določbah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah in Šolskih pravilih.

2. člen

Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli.

3. člen

Hišni red je obvezen za vse dijake, udeležence izrednega izobraževanja, za vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.
Nepotrebno zadrževanje v šoli ni dovoljeno.

Dijaška izkaznica

4. člen

Za identifikacijo imajo dijaki v šoli dijaško izkaznico. Če je nimajo, se lahko identificirajo z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem. Na zahtevo dežurnega dijaka, varnostnika ali delavca šole so dijaki dolžni pokazati enega izmed identifikacijskih dokumentov.
O postopku pridobitve dijaške izkaznice so dijaki obveščeni v šoli.

Vhod in izhod iz šolske zgradbe

5. člen

Dijaki in obiskovalci vstopajo v šolo in izstopajo iz nje skozi glavni vhod. Obiskovalci so se dolžni ob prihodu in odhodu iz šole javiti dežurnima dijakoma, ki obiskovalce vpišeta v za to predvideni obrazec. Vinjenim osebam in osebam, ki bi povzročale nemir, vstop v šolske prostore ni dovoljen.

6. člen

Vhod oziroma izhod skozi kletna vrata ter skozi vrata novega prizidka je dovoljen delavcem šole, delavcem čistilnega servisa in najemnikom kuhinje, obrtnikom in drugim delavcem, ki kot zunanji partnerji opravljajo dela v šoli, drugim najemnikom šolskih prostorov, pacientom zobne ambulante, ob petkih popoldan in sobotah pa tudi udeležencem izrednega izobraževanja.
Izhod iz šole skozi kletna vrata ali vrata prizidka je dovoljen dijakom samo v primeru evakuacije.

7. člen

Vstop v šolo z rolerji, skiroji, kotalkami ali kolesi je dijakom, zaposlenim in obiskovalcem strogo prepovedan.

Varovanje šole

8. člen

Šolska zgradba je varovana z alarmnim sistemom, ki je povezan s podjetjem, s katerim ima šola sklenjeno pogodbo o varovanju zgradbe. Glavni vhod v šolo je varovan z video nadzorom. Videonadzor ureja pravilnik o videonadzoru.

9. člen

Šifre za izključitev alarmnega sistema imajo: ravnatelj, administrator, laborant, knjigovodja, hišnik, tajnik VIZ in pooblaščeni delavec čistilnega servisa. Vsak zgoraj imenovani delavec ima svojo šifro in ključe šole. Šifre so uradna tajnost in niso prenosljive na druge osebe.
Šola ima tudi šifro za izključitev alarma, ki jo dobi delavec skupaj s ključi šole, če šolo le občasno odpira.

10. člen

Šifra za vključitev alarmnega sistema je enotna in ni uradna tajnost. To šifro poznajo vse osebe, navedene v predhodnem členu.

11. člen

Vsak dan najkasneje ob 6.30 (ko je pouk ali druga dejavnost) hišnik ali druga pooblaščena oseba izklopi alarmni sistem in odklene vsa vrata v šolo.

Ob sobotah, kadar poteka izredno izobraževanje, odklene vhodna vrata in izklopi alarm za to določena oseba iz 8. člena.
Da so vsa vhodna vrata v šolo zaklenjena in vklopljen alarmni sistem (vsak dan ob 21. uri, razen ob sobotah in nedeljah), je odgovorna delavka čistilnega servisa, ki jo pooblasti vodstvo čistilnega servisa. Ob sobotah vklopi alarm in zaklene kletna vrata oseba iz 8. člena ali za to zaprošena oseba.

12. člen

Da so vsak dan ob koncu praktičnega pouka in laboratorijskih vaj v vseh laboratorijih oz. kabinetih zaprte vse vodovodne pipe in plin, na aparatih izključena elektrika (kjer je to mogoče), skrbijo za to odgovorni učitelji. Ravnatelj glede na urnik v začetku šolskega leta imenuje odgovorne učitelje. Za naprave v kuhinji je odgovoren vodja kuhinje.
Ta člen smiselno velja za učilnice oziroma laboratorije: K05, P01, P09, 101, 102, 109, 201, 202, 207, 208, 211, 212, 213.
Vsak delavec šole je osebno odgovoren, da so klima in elektronske naprave (računalnik, LCD projektor, kamera …) izklopljene in da je projekcijsko platno shranjeno v ohišju, ko zapušča prostor.

Dnevni šolski red

13. člen

Glavna vhodna vrata se odprejo ob 6.30. Vrata so od 14.30 ure zaklenjena, sistem pa je urejen tako, da se vrata od znotraj lahko odprejo in omogočijo izhod iz šole.

14. člen

Učitelji so dolžni prihajati v šolo 10 minut pred začetkom svojega pouka.

15. člen

Za vzdrževanje dnevnega šolskega reda so odgovorni vsi delavci šole in vsi dijaki ter druge osebe, ki se nahajajo v šoli.

16. člen

Ob vstopu v šolo se dijaki napotijo v nadstropja, kjer imajo garderobne omare, se preobujejo in oblečejo bele halje. Nošenje športnih copat (superg) v šoli ni dovoljeno.

17. člen

Dijaki nosijo bele halje pri vseh učnih urah in med odmori, razen pri urah športne vzgoje. Dijaki skrbijo, da je halja vedno čista. Nakup halj je organiziran v šoli. Sprememba kroja (krajšanje halje in rokavov) ni dovoljena. Pri praktičnem pouku in vajah so halje zapete. Dijaki iz programa kozmetični tehnik se pri praktičnem pouku preoblečejo v uniformo za delo v kozmetičnem salonu. Nakup kompleta je organiziran v šoli.

18. člen

Če dijak pri pouku splošnih predmetov in strokovnoteoretičnih modulov nima halje ali ni preobut, to pomeni kršitev hišnega reda. Učitelj kršitev vpiše v elektronski dnevnik. Dijak brez halje ne more opravljati laboratorijskih vaj in praktičnega pouka. Na dan, ko ima dijak laboratorijske vaje ali praktični pouk in nima halje, si le-to lahko izposodi v referatu za dijake. Cena izposoje halje je cena pranja v pralnici, s katero ima šola pogodbo. Haljo mora dijak vrniti najkasneje naslednji dan, razen če se ne dogovori drugače. Evidenco izposojenih halj vodi administratorka v referatu. Če dijak halje ne vrne pravočasno, administratorka s tem seznani razrednika.

Dežurstvo

19. člen

V šoli opravljajo dežurstvo:

 1. nadzorni učitelji med odmori na hodnikih šole, sanitarijah in pred šolo,
 2. dežurna dijaka v času pouka pri vhodu v šolo,
 3. oddelčni reditelji med poukom v razredu.

20. člen

Nadzorne učitelje po dnevih in nadstropjih določi pomočnik ravnatelja. Tedenski razpored nadzornih učiteljev mora biti objavljen vsak četrtek za naslednji teden. Zamenjave nadzornih učiteljev ureja pomočnik ravnatelja, ki pripravi razpored (v njegovi odsotnosti ravnatelj).

21. člen

Vsak dan so dežurni najmanj trije učitelji. Urnik, razpored in naloge dežurnih učiteljev so za teden vnaprej objavljeni na oglasni deski in so jih učitelji dolžni upoštevati.

22. člen

Nadzorni učitelji morajo med odmori nadzirati red in disciplino na hodnikih, avlah, sanitarijah in pred šolo. Nadzorni učitelji spremljajo tudi delo dežurnih dijakov.

23. člen

Nadzorni učitelji morebitne kršitve dijakov zapišejo v obrazec Poročilo o dežurstvu učiteljev, ki se nahaja na oglasni deski v zbornici. Na storjene kršitve opozorijo tudi razrednike.

Nadzorni učitelj je dolžan takoj seznaniti ravnatelja (v njegovi odsotnosti pa pomočnika ravnatelja oziroma drugo odgovorno osebo) z vsako težjo ali najtežjo kršitvijo hišnega reda, še posebej pa takrat, ko je ogrožena varnost ali zdravje dijakov, udeležencev izrednega izobraževanja, delavcev šole in drugih obiskovalcev.

24. člen

Oddelčne reditelje in dežurne dijake določijo razredniki. Razpored oddelkov za dežurstvo pri glavnem vhodu v šolo pripravi svetovalna služba.

25. člen

Zamenjave dežurnih dijakov zaradi pisnega oz. ustnega ocenjevanja znanja ali zaradi drugih opravičenih odsotnosti dijakov ureja šolska svetovalna služba.

26. člen

Opravljanje dežurstva v šoli se evidentira v elektronskem dnevniku kot »dežurstvo ali druga dejavnost za šolo« in se ne šteje med odsotnost dijaka.

27. člen

Dežurna dijaka dosledno upoštevata Navodila dežurnih dijakov. Dežurna dijaka ne zapuščata dežurnega mesta, razen v izjemnih primerih (npr. pisno ali drugo ocenjevanje, obvezne izbirne vsebine …) ali po navodilih ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali dežurnega učitelja. V takih primerih pravočasno o nameravanem odhodu obvezno obvestita svetovalno službo, ki poišče nadomestne dijake za dežurstvo. Dežurna dijaka sta tudi v času dežurstva oblečena v belo haljo. Dežurna dijaka spremljata prihod oseb. Imata pregled nad dogajanjem na stopnišču pred vhodom in v avli, zato med dežurstvom ne delata stvari, ki ne sodijo v naloge dežurstva (npr. uporaba računalnika in drugih elektronskih naprav…), ki motijo njuno osnovno zadolžitev. Neupoštevanje pravil dežurstva pomeni kršitev šolskega reda.

28. člen

Ko posamezni oddelek prevzame dežurstvo, razrednik na razredni uri dijake podrobno seznani z nalogami dežurnih dijakov.
Razrednik dežurne dijake izbira tako, da bodo odgovorno opravljali svoje delo.

29. člen

Urnik in razpored dežurnih dijakov pripravi svetovalna služba. Naloge dežurnih dijakov pripravi ravnatelj.  Z navodili in nalogami pa dijake seznanijo razredniki.

30. člen

Pred nastopom dežurstva dežurna dijaka v tajništvu prevzameta Navodila in naloge dežurnih dijakov ter obrazca Poročilo o dežurstvu in Obiski varnostnika. Dežurna dijaka sta dolžna izpolnjevati Poročilo o dežurstvu in ga na koncu oddata v tajništvo šole oziroma odgovorni osebi.
Dežurstvo dijakov traja od 7.25 do 13.50 ure, od ponedeljka do petka.

31. člen

Dežurna dijaka vljudno ustavita vsakega zunanjega obiskovalca, vpišeta v Poročilo o dežurstvu njegovo ime in priimek, čas prihoda, h komu je namenjen in čas odhoda. Obiskovalce usmerita v tajništvo, k ravnatelju ali pomočniku ravnatelja, v zbornico, k šolski svetovalni delavki ali organizatorki izrednega izobraževanja.

32. člen

Dežurna dijaka ne dovolita vstopa v šolo obiskovalcu, ki nima razloga, da bi se zadrževal v šolski stavbi. Če obiskovalec ne upošteva navodil dežurnih dijakov, eden od dežurnih dijakov o tem obvesti tajništvo šole, v popoldanskem času pa ravnatelja ali pomočnika ravnatelja ali svetovalno delavko oziroma najbliže dosegljivega člana učiteljskega zbora. Zadrževanje drugih dijakov ob dežurnem mestu ni dovoljeno.

33. člen

Naloge oddelčnih rediteljev so predvsem, da:

 1. javita v tajništvo, če učitelja ni pred učilnico (laboratorijem) 10 minut po zvonjenju (če je tajništvo zaprto, poiščeta odgovorno osebo – ravnatelja, pomočnika ravnatelja, šolsko svetovalno delavko, pooblaščenega učitelja),
 2. na začetku vsake učne ure javita učitelju manjkajoče dijake ter jih obveščata tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu,
 3. v času glavnega odmora (ali izven, če je za razred tako določeno) prineseta iz šolske razdelilnice malico za razred, malico razdelita, po zaključku pa odneseta vse preostalo v razdelilnico nazaj (termo posodo, vrečo s plastično embalažo, posodo z bioodpadki …);
 4. med učnimi urami in po končani učni uri pobrišeta tablo,
 5. opravita naloge, ki jima jih dajo učitelji.

Za odhod po malico razrednik lahko določi po potrebi še tretjo osebo.
Neopravljanje nalog oddelčnega reditelja pomeni kršitev hišnega reda.

Vedenje v šoli

34. člen

Dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in delavci šole morajo hoditi v šolo dostojno oblečeni in urejeni. Dostojna oblačila so hlače ali krilo do kolen, pokrit popek, majica ali srajca z rokavi vsaj čez ramena.
Dodatne zahteve glede urejenosti, da bo zagotovljeno varno delo pri laboratorijskih vajah in praktičnem pouku, določijo strokovni aktivi (npr. dolžina nohtov, speti lasje, zapeta halja …). Učitelj predmeta z zahtevami seznani svoje dijake na prvi učni uri pri laboratorijskih vajah ali praktičnem pouku. Če dijak navodil, ki zagotavljajo njegovo varnost ali varnost sošolcev in učitelja, ne spoštuje, učitelj dijaku prepove aktivno sodelovanje pri laboratorijskih vajah, praktičnem pouku in športni vzgoji. Učitelj takoj o prepovedi seznani ravnatelja ali osebo, ki ga nadomešča.

35. člen

Dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja, vsi zaposleni in obiskovalci se morajo v šoli obnašati kulturno, spoštljivo ter tako, da je zagotovljena varnost in zdravje vseh, ki so v zgradbi in v neposredni šolski okolici.

36. člen

Med poukom dijaki ne smejo brez dovoljenja učitelja zapustiti učilnice (laboratorija) oz. šolske zgradbe.

37. člen

Če dijak zamudi začetek učne ure ali druge oblike organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, se učitelju opraviči za zamudo tako, da čim manj moti šolsko delo.

38. člen

Posedanje po mizah, po okenskih policah, stopnicah in po tleh ni dovoljeno. Prepovedano je posedanje in spuščanje po stopniščni ograji ter sklanjanje čez ograjo in metanje predmetov čeznjo.
Uporaba dvigala dijakom ni dovoljena. Uporabo dvigala lahko dovoli le ravnatelj po predhodni pisni vlogi dijaka.

39. člen

Žvečenje žvečilnih gumijev, pitje napitkov in malicanje ob prihodu učiteljev v učilnice in med poukom ni dovoljeno. Za spoštovanje prepovedi so odgovorni učitelji, ki imajo pouk.

40. člen

Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji, dijaki in udeleženci izrednega izobraževanja. Med učnimi urami dijaki ne smejo motiti pouka. Med poukom morajo biti disciplinirani in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno sodelovati v učno-vzgojnem procesu. Zamujanje in predčasno zaključevanje učnih ur učiteljem ni dovoljeno oz. lahko to dovoli samo ravnatelj.

41. člen

Obiski znancev in prijateljev dijakov v šoli niso dovoljeni. Vstopanje zunanjih obiskovalcev v učilnico je prepovedano. V nujnih primerih lahko pokliče dijaka iz razreda le delavec šole.

42a. člen

Uporaba naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem ali drugih elektronskih naprav med poukom je prepovedana, razen v primeru, ko jih dovoli učitelj. Uporaba teh pripomočkov brez dovoljenja pomeni kršitev šolskih pravil.

Če ima dijak te naprave pri sebi v času ocenjevanja znanja, se ocenjevanje znanja brez ugotavljanja, ali je prišlo do zlorabe ali ne, za dijaka takoj prekine in ravna v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja. Učitelj pri pisnem ocenjevanju in ocenjevanju izdelka ali storitve lahko prepove nošenje ur, zapestnic in drugih sumljivih predmetov.

Če obstaja med ustnim ocenjevanjem sum uporabe nedovoljenih elektronskih pripomočkov, učitelj ocenjevanje za dijaka lahko prekine in obvesti o sumu ravnatelja (v njegovi odsotnosti pomočnika ravnatelja). Ustno ocenjevanje se ponovi še isti dan ob prisotnosti še ene osebe.

Pred začetkom pouka dijaki odložijo izključen mobilni telefon na dogovorjeno mesto v učilnici.  Med poukom in drugimi dejavnostmi je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Uporaba telefona je dovoljena z izrecnim dovoljenjem učitelja za potrebe in namen učnega procesa. V primeru, da dijak v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja. Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

Fotografiranje in snemanje (avdio in video) v šoli je prepovedano. Izjemoma lahko to dovoli samo ravnatelj (v njegovi odsotnosti pa pomočnik ravnatelja) po pisni prošnji snemalca/fotografa.

42b. člen

Prepovedana je raba računalnikov, zvočnikov, projektorjev ipd. v razredu brez učiteljevega dovoljenja. Prepovedana je uporaba česarkoli, kar je na katedru ali na/v omarah v razredu, ko učitelja ali druge odgovorne osebe ni v razredu.
Dijaki lahko uporabljajo prenosnike/tablice/mobitele v razredu za namen pouka po dogovoru razrednik – učitelj predmeta – dijak – starš.

43. člen

V primeru, da poteka dejavnost, pri kateri je predvideno fotografiranje ali snemanje, je dijak ali zaposleni, ki ni podal soglasja, sam dolžan obvestiti izvajalca dejavnosti in se umakniti iz področja fotografiranja/snemanja.

44. člen

Kajenje (cigarete, vejp …), uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc je v prostorih šole, v neposredni okolici šole in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela (športna vzgoja, vaje zunaj šole, interesne dejavnosti) strogo prepovedano. V neposredno okolico šole spadata šolsko zemljišče in Zdravstvena pot do konca zemljišča naše šole. Dijaki ne smejo motiti stanovalcev v neposredni okolici šole (posedanje na stopnicah, zadrževanje večjih skupin pred stanovanjskimi zgradbami, odmetavanje odpadkov na tla).

V šolske prostore, na šolske površine in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela, je prepovedano prinašanje in razširjanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc.

45. člen

Dijaki ne smejo prinašati v šolo in na druge dejavnosti v organizaciji šole eksplozivnih in drugih nevarnih sredstev, strelnega orožja, ostrih in drugih nevarnih predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost dijakov in delavcev šole.

46. člen

Če učitelj opazi, da vedenje dijaka pri pouku ni primerno (ne sledi, je utrujen, zaspan, odsoten) in bi bilo tako vedenje lahko posledica uživanja psihoaktivnih substanc, zapiše zapažanje o dijaku in ga odda šolski svetovalni delavki. Na osnovi treh zapisov svetovalna delavka o tem obvesti starše.

Če učitelj ugotovi, da bi vedenje dijaka lahko ogrožalo njegovo varnost ali varnost drugih ravna v skladu s IV. razdelkom Drugih šolskih pravil (postopek odstranitve dijaka od pouka).

Garderobne omare

47. člen

Dijak dobi garderobno omarico v 1. letniku in jo nato praviloma uporablja vsa štiri leta, če napreduje v višje letnike. Šifro, ki jo dijak prejme, mora skrbno varovati. Izdaja šifre pomeni kršitev hišnega reda. Samovoljne zamenjave razporeditev dijakov po omaricah niso dovoljene. Če dijak letnik ponavlja, je lahko razporejen v novo omarico. Šifre omaric, v katerih so se zamenjali uporabniki (eden ali več), se spremenijo. Zamenjavo šifer in nove razporeditve dijakov po omaricah ureja razrednik pri laborantu, ki je za to nalogo določen.

48. člen

Garderobna omarica je namenjena izključno hranjenju osebne garderobe (obutev in obleka, halja in copati). Za obešanje halje oz. oblačil dijak prinese svoj obešalnik.

Oprema za športno vzgojo in praktični pouk se v omarici lahko hrani le na dan pouka tega predmeta.
Razrednik vsaj dvakrat letno skupaj z dijaki pregleda omarice in preveri, ali dijaki uporabljajo omarico v skladu z navodili.

49. člen

V omarici ni dovoljeno lepljenje letakov, pisanje po stenah in drugo, kar bi povzročalo škodo. Vsako poškodbo omarice (v notranjosti ali zunanjosti) mora dijak takoj prijaviti v tajništvo šole, da se poškodba odpravi. Če gre za namerno poškodbo omarice, jo plača dijak, sicer stroške krije šola.

50. člen

Za red in čistočo v garderobni omarici skrbijo dijaki – uporabniki garderobne omarice. V omarici ni dovoljeno hranjenje mokrih dežnikov brez zaščite.

Pred začetkom poletnih počitnic dijaki v celoti izpraznijo omarice, da se očistijo in odpravijo morebitne poškodbe. Kar ostane v omaricah, pospravi čistilni servis. Dijaki lahko svojo pozabljeno lastnino prevzamejo do 10. 9. vsako leto. Če svoje lastnine ne prevzamejo do roka, šola odloči, kam s temi stvarmi (v smeti, na Karitas in rdeči križ ipd.)

51. člen

Za tatvine iz garderobnih omaric šola ne odgovarja. V primerih vloma šola ureja pri pristojni zavarovalnici, če je šlo za krajo ali poškodbo predmetov iz 49. člena.

Začetek in konec pouka

52. člen

Začetek pouka pred 8. uro potrdi svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom.
Šolske dejavnosti (pouk, interesne dejavnosti, ekskurzije …) se zaključijo do 19. ure.

53. člen

Če učitelja ni k pouku 10 minut po zvonjenju, sta reditelja dolžna to sporočiti v tajništvo šole. Če je tajništvo zaprto, poiščeta eno od odgovornih oseb (ravnatelja, pomočnika ravnatelja, šolsko svetovalno delavko, pooblaščenega učitelja).
Učilnico odklepa in zaklepa učitelj, ki ima pouk v učilnici (laboratoriju).
Specialne učilnice so med odmori zaklenjene, če ni notri učitelja.

54. člen

Učna ura traja 45 minut. Dnevni in tedenski razpored učnih ur je določen z urnikom.

55. člen
Med učnimi urami so 5-minutni odmori, glavni odmor pa traja 30 minut.

Uradne ure

56. člen

Dijaki in drugi udeleženci izobraževanja, obiskovalci in tudi zaposleni so dolžni spoštovati objavljene uradne ure tajništva, šolske svetovalne službe, knjižnice in referata za dijake.

57. člen

Vsa potrdila dijakom izdaja referat za dijake. V referatu dijaki oddajajo vloge in prevzamejo vse dokumente, ki jih niso v roku prevzeli pri razredniku. V referatu dijaki urejajo vse v zvezi s subvencionirano malico. V odsotnosti delavke v referatu za dijake, opravlja to nalogo tajništvo.

Objava obvestil in nadomeščanj učiteljev

58. člen

Vsa uradna obvestila, pomembna za dijake, nadomeščanja manjkajočih učiteljev in zamenjave učilnic so vidne v elektronskem dnevniku.

Samo v izjemnih primerih lahko dovoli ravnatelj (v njegovi odsotnosti pomočnik ravnatelja) obveščanje po učilnicah.
Objava drugih obvestil in plakatov na oglasni deski poleg tajništva šole ni dovoljena.

59. člen

Obvestila in plakate, ki jih v šolo prinesejo zunanji ponudniki, je treba pred objavo na šolskih oglasnih deskah potrditi z žigom šole. Plakati oz. obvestila brez žiga se odstranijo. Plakate na oglasnih deskah razporeja in pospravlja za to zadolžena laborantka.

Panoje, ki so tematsko opremljeni, in druga šolska obvestila urejajo (in tudi pravočasno odstranjujejo) posamezni učitelji.
Na steklene površine vrat se obvestila lepijo le izjemoma.

Izhodi iz šole

60. člen

V času pouka dijakom izhodi iz šole niso dovoljeni, prav tako ne v času 5 minutnih odmorov. Če dijak odide iz šole v času prostih ur in glavnega odmora, stori to na lastno odgovornost. Izhod iz šole zaradi nakupa malice ni dovoljen. Dijak ne sme zapustiti šolskega prostora oblečen v haljo in obut v šolsko obutev zaradi zagotavljanja higienskega minimuma. Razrednik obravnava dejanje kot kršitev hišnega reda.

Skrb za čistočo in vzdrževanje šolskega inventarja

61. člen

Za vzdrževanje čistoče v avlah, po hodnikih in straniščih so odgovorni vsi dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in vsi delavci šole.

Za vzdrževanje čistoče v učilnicah (laboratorijih) so odgovorni dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in učitelji. Po glavnem odmoru, ko pojedo dnevni obrok, pobrišejo klopi in v skladu z navodili poskrbijo za ostanke hrane in embalažo. Učilnico morajo zapustiti čisto, urejeno in prezračeno.

62. člen

Za vzdrževanje šolskega inventarja so odgovorni dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in učitelji, ki poučujejo v učilnici oz. vodijo vaje v laboratoriju. Če ob vstopu v učilnico dijaki oziroma udeleženci izrednega izobraževanja ugotovijo morebitne poškodbe oziroma neurejeno učilnico, so dolžni o tem takoj obvestiti učitelja.

63. člen

V začetku šolskega leta ravnatelj določi učitelja skrbnika, ki skrbi za posamezno učilnico – laboratorij.
Naloge skrbnika učilnice – laboratorija so:

 1. skrbi za urejenost učilnice, omar, vitrin, pravilno delovanje aparatov;
 2. opozarja druge učitelje, da s primernim režimom skrbijo, da dijaki ne povzročajo namerne škode v učilnicah;
 3. nastale poškodbe v učilnici vpisuje v e-tabelo za hišniška dela

Nevarno poškodbo mora vsak, ki jo opazi, takoj javiti v tajništvo šole ali pa obvestiti odgovorno dežurno osebo.

64. člen
Za odpravo napak in poškodb so zadolženi:

 1. hišnik na stavbi in opremi,
 2. laborant ali učitelj v laboratoriju, za katerega je zadolžen,
 3. vzdrževalec računalniške opreme in računalniške tehnologije.

65. člen

Namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano in pomeni kršitev hišnega reda.

Odškodninska odgovornost

66. člen

Dijaki ali skupina dijakov oziroma njihovi starši morajo poravnati škodo, za katero je dokazano, da jo je dijak ali skupina dijakov namerno povzročila šoli, dijakom, delavcem šole in drugim osebam v šoli. To določilo velja tudi za škodne dogodke v telovadnici, šolskem okolišu in povsod, kjer potekajo dejavnosti v organizaciji šole.

Oškodovanec ali drugi očividec škode je dolžan takoj, ko pride do nje, oziroma ko jo opazi, seznaniti razrednika ali drugo odgovorno osebo v šoli. Razrednik oziroma odgovorna oseba si ogleda škodni dogodek, opravi razgovor z oškodovancem (i) in s povzročitelji, če so znani ter z morebitnimi očividci. Obvezno izpolni obrazec Izjava o škodnem dogodku – nezgodi in ga odda v tajništvo. Šola poskrbi za ocenitev škode. Če je mogoče odkriti povzročitelja škode, razrednik o škodnem dogodku in načinu poravnave škode seznani starše udeleženih. V primerih, ko gre za večjo škodo, šola dogodek prijavi policiji.

Knjižnični red

67. člen

Pri obisku knjižnice so dijaki dolžni upoštevati Knjižnični red, ki je objavljen v knjižnici in na spletnih straneh šole.

Dodatna pravila ravnanja v telovadnici

68. člen

V telovadnici Poljane velja:

 • Garderobo zaklepa in odklepa dežurni dijak, ki ga določi učitelj športne vzgoje.
 • Vse vredne predmete (telefon, zlatnina …) in denar dijaki shranijo pri učitelju športne vzgoje, ki jih zaklene v kabinet.
 • Za predmete, navedene v 2. alineji tega člena, ki ostanejo v garderobi, šola ne odgovarja.
 • Vstop v telovadnico je dovoljen samo v primerni športni opremi.
 • V času mentorstva študentov morajo dijaki upoštevajo navodila študentov, ki opravljajo mentorsko pedagoško prakso.
 • V prostore športne dvorane je prepovedan vnos in uživanje hrane ter alkoholnih pijač.

69. člen

V šolskem fitnesu velja:

 • pouk poteka pod nadzorom učiteljev športne vzgoje
 • zaposleni lahko uporabljajo fitnes, ko v njem ni pouka, večinoma pa v popoldanskem času
 • vstop v fitnes je omogočen s kartico zaposlenega. Vstop s kartico druge osebe je strogo prepovedan in pomeni kršitev hišnega reda.

Šolska prehrana

70. člen

Subvencionirano šolsko prehrano – malico urejajo Pravila šolske prehrane.

71. člen

Dijaki lahko vsak dan, ko je pouk ali dejavnost v šoli, kupijo v prosti prodaji malico in osvežilne napitke v bistroju, ki se nahaja v kleti šole.