Poklicna matura je državni izpit. Opravlja se v skladu z določili Zakona o maturi (Ur. list RS št. 15/03 in št. 115/06), Pravilnika o poklicni maturi (Ur. list RS št. 99/01) ter izpitnega reda, ki ga določi minister pristojen za šolstvo.

Poklicna matura kot zaključek izobraževanja je pogoj za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in obenem kvalificirano zaposlitev.S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja.

S poklicno maturo se je mogoče vpisati tudi v večino programov univerzitetnega študija, v kolikor kandidat opravi dodatno še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Kateri univerzitetni študijski programi omogočajo vpis s poklicno maturo ter izpit iz katerega predmeta splošne mature zahteva posamezni program je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe posamezne univerze.

Dijaki opravljajo poklicno maturo pred šolsko izpitno komisijo, v kateri lahko poleg učiteljev sodelujejo tudi zunanji člani kot predstavniki delodajalcev.

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.

Predmeti poklicne mature

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:

  1. slovenščina (1. predmet v vseh naših izobraževalnih programih), dijaki opravljajo pisni in ustni izpit,
  2. temeljni strokovno-teoretični predmet (2. predmet, v programu farmacevtski tehnik je FARMACIJA, v programu kozmetičnem tehnik KOZMETIKA, v programu tehnik laboratorijske biomedicine LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, v programu zobotehnik ZOBNA PROTETIKA), dijaki opravljajo pisni in ustni izpit,
  3. tuji jezik ali matematika (oboje 3. predmet v vseh naših izobraževalnih programih), dijaki opravljajo pisni in ustni izpit,
  4. izdelek in zagovor v programu farmacevtski tehnik, storitev in zagovor v programih kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine ter praktična protetika in zagovor v programu zobotehnik (vse 4. predmet), dijaki opravljajo praktični izpit in zagovor.

Določanje učnega uspeha

Število točk pri ustnem izpitu ter izdelku oziroma storitvi in zagovoru določi šolska izpitna komisija, pri pisnem izpitu pa ocenjevalec (pri jezikih sta dva ocenjevalca za drugo izpitno polo-upošteva se povprečno število točk).

Merila za pretvorbo točk v ocene za prvi in tretji predmet poklicne mature določi Državna izpitna komisija za poklicno maturo na predlog predmetnih izpitnih komisij.

Merila za pretvorbo točk v ocene za drugi in četrti predmet pokline mature določi šolska maturitetna komisija na predlog strokovnih aktivov šole.

Ocene za posamezne predmete in splošni učni uspeh kandidata določi šolska maturitetna komisija na podlagi meril za določitev ocene za posamezni predmet. Splošni učni uspeh pri poklicni maturi se izrazi kot seštevek ocen vseh predmetov.

Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.

Ne glede na prejšnji odstavek, šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

Izboljšanje ocen

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov (enega ali več, a vse naenkrat). Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.

Popravljanje negativnih ocen poklicne mature

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju  poklicne mature na isti šoli.

Koledar opravljanja poklicne mature

Koledar določi Državna izpitna komisija za poklicno maturo na podlagi Šolskega koledarja za tekoče šolsko leto, ki ga določi minister pristojen za šolstvo. S sklepom Državne komisije za poklicno maturo se lahko koledar med letom tudi spremeni. Veljaven koledar poklicne mature je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC).

Prijave k poklicni maturi

V koledarju opravljanja poklicne mature so določeni tudi roki za prijave in odjave. K opravljanju poklicne mature se je treba prijaviti z obrazcem Prijava k poklicni maturi. Obrazec Prijava k poklicni maturi lahko dobite na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK), v šolski spletni učilnici POKLICNA MATURA (e-ključ prejmete pri tajnici ŠMK), v večjih knjigarnah in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ker je zadnji dan za prijavo največkrat dva meseca pred začetkom poklicne mature, ob prijavi ni treba izpolnjevati pogojev za opravljanje poklicne mature. Vse izpite je potrebno opraviti do zadnjega dneva za odjavo, to je štiri dni pred začetkom poklicne mature.