1. Vzporedno izobraževanje in zdravstveni razlogi

Pridobitev statusa

Dijak oziroma starš mladoletnega dijaka vloži pisno vlogo:

 1. ki se vzporedno izobražuje:
  • potrdilo o vpisu v drugo šolo,
  • vloga (obrazec 1);
 2. zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov:

Roki za oddajo vlog

 • dijak mora za pridobitev pravic oddati vlogo z dokazili najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta,
 • dijak lahko iz utemeljenih razlogov vlogo odda tudi med šolskim letom.

2. Športnik, kulturnik

Pridobitev statusa

Dijak oziroma starš mladoletnega dijaka vloži pisno vlogo:

 1. Za status športnika (vrhunski, perspektivni) oddajo:
  • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih panožnih zvez, o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ali potrdilo panožne zveze o registraciji, 
  • potrdilo kluba o registraciji
  • vlogo za pridobitev statusa (obrazec 3),
  • osebni izobraževalni načrt (obrazec OIN);
 2. za status kulturnika oddajajo:
  • potrdilo organizacije v kateri se udejstvujejo,
  • vlogo (obrazec 4),
  • osebni izobraževalni načrt (obrazec OIN).

Osebni izobraževalni načrt je potrebno oddati najkasneje v 15. dneh po odobritvi statusa.

Roki za oddajo vlog športnik, kulturnik

 • dijak mora za pridobitev pravic oddati popolno vlogo z dokumentacijo in dokazili na začetku tekočega šolskega leta, najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta,
 • dijak lahko iz utemeljenih razlogov vlogo odda tudi med šolskim letom.

3. Drugi razlogi

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi naslednjim dijakom:

 1. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne prireditve ter izmenjave:
  • potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje,
  • vloga (obrazec 5);
  • osebni izobraževalni načrt (obrazec OIN);
 2. dijaku raziskovalcu:
  • vloga (obrazec 6),
  • za status raziskovalca lahko dijaki zaprosijo takrat, ko bodo oddali temo raziskovalne naloge;
  • osebni izobraževalni načrt (obrazec OIN);
 3. dijaku, ki prihaja iz tuje države:
  • vloga (obrazec 7),
  • za status se podatki pridobijo na podlagi razpoložljive dokumentacije v šoli in uradnih evidenc, zato pisni vlogi ne dodajajte prilog;
 4. dijaku s posebnimi potrebami:
  • vloga (obrazec 8),
  • prilagoditve, določene z odločbo o usmeritvi,
  • osebni izobraževalni načrt naredijo v sodelovanju s šolsko svetovalno službo.
 5. nadarjenemu dijaku.

Pridobitev pravice do prilagoditev in trajanje

O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnateljica s sklepom najkasneje v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Pridobljene pravice veljajo za tekoče šolsko leto.

Obveznost dijaka in osebni izobraževalni načrt (OIN)

Prilagajanje šolskih obveznosti dijaka se uredi z osebnim izobraževalnim načrtom (OIN), ki določi obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, obvezne prisotnosti pri pouku, roke in način ocenjevanja znanja ter izpolnjevanja drugih obveznosti, roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega načrta ter druge pravice in obveznosti šole in dijaka. Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Dijak je dolžan izpolniti Osebni izobraževalni načrt (OIN) in ga oddati  v referat. Dijaku, ki ne odda osebnega izobraževalnega načrta, se status ukine.
Obrazci (osebni izobraževalni načrt):

Statusi dijakov so podrobneje urejeni v Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018) in v Šolskih pravilih (Dodatek k Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli).