Pravilnik je bil potrjen na konferenci učiteljskega zbora 30. 8. 2023 in velja od 1. 9. 2023.

1. člen

Interesne dejavnosti so del izobraževalnih programov na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (v nadaljevanju SŠFKZ). SŠFKZ je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo interesnih dejavnosti, dijaki pa so jih dolžni opraviti. Vse to je opredeljeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju ter v Šolskih pravilih ocenjevanja znanja in Šolskih pravilih.

2. člen

Organizator interesnih dejavnosti nekatere dejavnosti organizira, nekatere pa koordinira v sodelovanju s strokovnimi delavci.
Za organizacijo interesnih dejavnosti je odgovoren organizator interesnih dejavnosti, vodje, ki organizirajo in izvajajo interesne dejavnosti, in razredniki.
Naloge organizatorja interesnih dejavnosti:

 1. organizira varstvo pri delu,
 2. naroča avtobuse za dogodke,
 3. vpisuje dogodke v eAs,
 4. pripravi in usklajuje obrazce za organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti,
 5. pripravi načrt izvedbe interesnih dejavnosti,
 6. zbira poročila izvajalcev interesnih dejavnosti,
 7. pripravi zaključno poročilo o opravljenih interesnih dejavnostih.

Naloge vodje dejavnosti:

 1. pripravi pisno obvestilo o dejavnosti (za zbornico),
 2. skrbi za obveščanje dijakov in učiteljev o izvajanju dejavnosti,
 3. v sodelovanju z vodstvom šole/organizatorjem IND določi datume izvedbe dejavnosti,
 4. pripravi varnostni načrt (za ekskurzije in športne dneve) in ga vsaj 24 ur pred izvedbo dejavnosti pošlje organizatorju IND,
 5. sporoči podatke glede malice organizatorki šolske prehrane na njen e-naslov (najkasneje do četrtka do 12. ure za naslednji teden),
 6. zbere podatke za naročilo avtobusov dovolj zgodaj (vsaj 14 dni prej): datum in ura odhoda, prihoda, zbirno mesto, destinacija, število potnikov, število potrebnih avtobusov in pošlje e-sporočilo organizatorju interesnih dejavnosti, da naroči avtobuse,
 7. pripravi obvestila staršem o izvedbi ekskurzije in ga vsaj en teden pred izvedbo dejavnosti posreduje dijakom osebno ali po elektronski pošti (dijak mora najkasneje na dan dejavnosti vrniti odrezek, podpisan s strani staršev in dijaka)
 8. posreduje razrednikom podatke o odsotnih dijakih,
 9. po izvedeni dejavnosti odda v računovodstvo sezname dijakov iz katerih je razvidna prisotnost/odsotnost na IND in obračun (obrazec Naročilo računovodstvu za obračun stroškov).

Naloge spremljevalca na dejavnosti:

 1. kontrolira udeležbo na dejavnosti, vnese na dejavnosti(h) odsotne dijake v eAs (natančno pregleda in podpiše seznam – ustrezno označi manjkajoče dijake),
 2. zaključi dogodek v eAs.

Naloge razrednika:

 1. vnese interesne dejavnosti po izbiri dijaka za svoj oddelek v eAs,
 2. napoti dijake brez interesnih dejavnosti po izbiri k organizatorju, ki ima pregled nad vsemi dejavnostmi,
 3. po potrebi zaključi dogodke v eAs (če jih ne zaključi spremljevalec),
 4. vodi pregled nad številom opravljenih ur pri dijakih svojega oddelka (ure se zabeležijo v eAs),
 5. ob začetku šolskega leta prevzame izpolnjene obrazce dijakov za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri izven šole in jih hrani do konca šolskega leta,
 6. 1. junija (oziroma 5. maja za dijake 4. letnika) tekočega leta preveri dijake, ki so IND po izbiri opravljali zunaj šole, pridobi potrdila o opravljeni interesni dejavnosti po izbiri dijaka, potrdi in vpiše ure v eAs.

3. člen

V srednjem strokovnem izobraževanju vsak dijak v štirih letih opravi z izobraževalnim programom predpisano število ur.

4. člen

Interesne dejavnosti so razdeljene na tri dele: enotni skupni obvezni del, vsebine, povezane s programom, in vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov.

5. člen

Skupni obvezi del interesnih dejavnosti za vse dijake se izvaja v času rednega pouka in v popoldanskem času; vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov se izvajajo izven pouka. V času zaprtja šole se interesne dejavnosti ne izvajajo razen če se je za izvajanje dejavnosti v tem terminu pridobilo soglasje ministrstva.

6. člen

Dejavnosti, obvezne za vse dijake, se izvajajo na SŠFKZ preko celega šolskega leta. Število ur pri vsebinah, ki so obvezne za vse dijake, je objavljeno na spletni strani SŠFKZ.

7. člen

Vsi dijaki opravijo 24 ur interesnih dejavnosti po izbiri. Interesne dejavnosti dijaki izbirajo iz kataloga interesnih dejavnosti, ki je vsako leto objavljen na spletni strani šole.
Dijaki se do 30. septembra odločijo za izbrano dejavnost. Odločitev je dokončna. V primeru naknadnega spreminjanja izbire mora dijak organizatorju interesnih dejavnosti pisno predložiti prošnjo za spremembo z ustrezno utemeljitvijo.

8. člen

Pogoj za izvajanje posamezne razpisane izbirne dejavnosti po izbiri je število prijavljenih dijakov. Minimalno število prijavljenih na posamezno dejavnost določi izvajalec dejavnosti.
Dijaki se lahko na posamezno interesno dejavnost po izbiri prijavijo do zapolnitve prostih mest.

9. člen

Interesna dejavnost po izbiri dijaka se izvaja toliko časa, dokler je prisotnih vsaj 50 % prijavljenih dijakov. Kakor hitro udeležba dijakov pade pod 50 % prijavljenih dijakov, izvajalec skupaj z vodstvom šole odloči o prenehanju te dejavnosti. V tem primeru se dijakom prizna število že opravljenih ur. Izvajalec dejavnosti o vseh posebnostih sproti pisno obvešča organizatorja interesnih dejavnosti. Število opravljenih ur se mora ujemati tudi z urami vpisanimi v drugo delo – 3. steber izvajalca dejavnosti.

10. člen

Izvajalec interesne dejavnosti po izbiri dijaka določi datume izvajanja. Spreminjajo se le izjemoma po vnaprejšnjem dogovoru z organizatorjem interesnih dejavnosti in vodstvom šole.

11. člen

Vsak izvajalec interesnih dejavnosti po izbiri dijaka vodi listo prisotnosti dijakov. Ob zaključku dejavnosti javi razrednikom, kdo je opravil in kdo ni opravil dejavnosti.
Ob zaključku interesnih dejavnosti odda vsak izvajalec zaključno poročilo o poteku interesnih dejavnosti organizatorju interesnih dejavnosti v roku 30 dni po zaključku dejavnosti. Obrazec zaključnega poročila pripravi organizator interesnih dejavnosti.

12. člen

Dijak, ki želi interesne dejavnosti po izbiri opravljati izven SŠFKZ, mora najkasneje do konca septembra izpolniti in oddati razredniku obrazec Vloga za priznanje dejavnosti po izbiri dijaka izven šole, do konca pouka pa izpolniti in oddati razredniku obrazec Potrdilo o opravljeni interesni dejavnosti po izbiri dijaka izven šole.

13. člen

Obvezne in interesne dejavnosti po izbiri morajo dijaki opraviti do zaključka pouka. Kdor jih ne opravi, jih nadomešča v terminih določenih s šolskim koledarjem in na načine, ki jih določi šola.
Dijak ima opravljene interesne dejavnosti, če ima ob koncu šolskega leta realiziranih 80 % vseh dejavnosti. Obvezno mora opraviti športne in kulturne dneve. V primeru odsotnosti dijaka na športnih in kulturnih dnevih, mora le-te nadomestiti. Oprostitev od pouka športne vzgoje se upošteva tudi pri športnih dnevih.

14. člen

Vsak učitelj, ki želi v naslednjem šolskem letu izvajati interesne dejavnosti po izbiri dijaka, do 30. junija predloži organizatorju interesnih dejavnosti predlog izvedbe interesne dejavnosti. Obrazec za prijavo interesne dejavnosti pripravi organizator interesnih dejavnosti in ga posreduje strokovnim delavcem šole. Posamezni izvajalec izbirnih dejavnosti lahko prijavi največ dve dejavnosti po izbiri dijakov na šolsko leto. Od tega lahko samo ena od teh dejavnosti presega skupni strošek 100 € z vključenim ddv.

15. člen

Interesne dejavnosti so del izobraževalnih programov SŠFKZ. Interesne dejavnosti se vpišejo v letno spričevalo z opravil/a ali ni opravil/a. Če jih dijak ne opravi, ne napreduje v višji letnik.

16. člen

Organizacija in izvajanje obveznih interesnih dejavnosti so del rednega dela učitelja. Izvajanje interesnih dejavnosti 24 po izbiri dijaka se vpisuje v 3. steber.

Učiteljski zbor in strokovni delavci so bili s tem pravilnikom seznanjeni 30. 8. 2023.