Povabilo k oddaji ponudb za pripravo dijaške prehrane (malice) za obdobje 3 let

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za storitev dobave in razdeljevanje prehrane v prostorih naročnika in za plačilo uporabnine za prostore in opreme v skladu s tem povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013, 46/2014, 46/2016-ZOFVU-L in 76/2023) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/1 O s sprem. in dopol.).

Obravnavali bomo vse ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do vključno 21. 06. 2024.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim dobite pri Karmen DEBEVEC, tel. 031 716 377, elektronski naslov:
karmen.debevec@ssfkz.si.

Dokumentacija: