Splošna navodila

Vse udeležence izrednega izobraževanja opozarjamo ne nekatere pomembne datume v zvezi s prijavo oz. odjavo na poklicno maturo (PM).

Roki (datumi) za prijavo in odjavo na poklicno maturo so določeni s koledarjem opravljanja poklicne mature. Kandidati lahko točne datume najdejo v koledarju opravljanja poklicne mature, ki je vsako šolsko leto na novo v septembru objavljen na spletni strani šole, na oglasni deski za poklicno maturo v 1. nadstropju med pisarnama pomočnic ravnateljice na šoli in na spletnih straneh Državnega izpitnega centra www.ric.si.

Običajno je zadnji datum za prijavo na spomladanski rok PM v marcu, na jesenski rok PM v juliju in na zimski rok PM v decembru.

Ob prijavi na PM lahko kandidatu manjka še kakšna obveznost (izpit, PUD ipd.). Vse obveznosti pa mora imeti opravljene najkasneje 4 dni pred začetkom poklicne mature. Če kandidat ne opravi vseh obveznosti v roku, se mora od poklicne mature odjaviti. Izpolniti mora Odjavo od poklicne mature in izpolniti novo Prijavo k poklicni maturi za naslednji rok ter jo pravočasno oddati. Obrazca (odjava, prijava) lahko kandidat dobi pri tajnici ŠMK na šoli ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), pod Delovna področja / Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih / Srednješolsko izobraževanje / Dokumentacija v SŠ: povezava.

Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra – RIC so poleg koledarja poklicne mature objavljeni tudi izpitni katalogi in izpitne pole preteklih matur z rešitvami za splošne predmete. Za strokovni del poklicne mature so izpitni katalogi objavljeni na spletnih straneh MIZKŠ, starih izpitnih pol pa ni možno dobiti.

Priprave na PM – 1., 2. in 3. predmet

Posebnih priprav ne izvajamo. V spletni učilnici Angele Petek tajnice ŠMK dobite sezname izpitnih vprašanj oziroma okvirne teme za vse predmete, pojasnila o obsegu in globini snovi na maturi pa pri učiteljih posameznih maturitetnih predmetov.

Ključ za vstop v spletno učilnico dobite pri Angeli Petek tajnici ŠMK in Manji MLAKAR MEDVED organizatorki izrednega izobraževanja.

Priprave na PM – 4. predmet

Kandidati se na priprave za 4. predmet PM prijavijo s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani šole.

Storitev in zagovor (TLB), Izdelek in zagovor (FT): priprave organiziramo samo v maju po predhodni prijavi kandidatov na priprave. Na priprave se prijavijo vsi kandidati, ki bodo opravljali PM v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku PM. Pred jesenskim in zimskim rokom PM priprav praviloma ne izvajamo.

Storitev in zagovor (KT): priprave so vključene v urnik kandidatov v tekočem šolskem letu. Na priprave pa se lahko s prijavnico prijavijo tudi kandidati, ki so praktični pouk in priprave obiskovali že v preteklih šolskih letih. Te kandidate seznanimo z urnikom priprav na PM po predhodni prijavi.

Praktična protetika in zagovor (ZT): posebnih priprav v tem programu ne izvajamo, saj je izpit poklicne mature podoben praktičnim izpitom za 1.2.3. in 4. letnik. Izpit 4. predmeta v programu zobotehnik sestavlja 32 ur priprave izdelka (običajno 4 dni po 8 ur), ki se izvedejo že pred ustnimi in pisnimi izpiti, 3 ure finalizacije in ustni zagovor, ki se izvedeta po razporedu v času ustnih izpitov.

Kandidatom, ki morate izpite poklicne mature plačati sami, pošljemo položnico za plačilo stroškov izpitov en mesec pred pričetkom PM. Izjema ste kandidati, ki še opravljate izpite za 4. letnik v izrednem roku. Položnico dobite po opravljenih izpitih. Rok za plačilo je določen na položnici. Potrdilo o plačani položnici je kandidat dolžan pokazati na prvem izpitu na PM.