I. Predstavitev upravljavca

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo izvaja 4 srednje strokovne izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Prvi začetki šole segajo v leto 1945, ko se je kot prvi začel izvajati izobraževalni program zobotehnik, v letu 1946 program farmacevtski tehnik, v letu 1958 program laboratorijski tehnik (ob zadnji prenovi preimenovan v tehnik laboratorijske biomedicine) in v letu 1991 program kozmetični tehnik. V različnih obdobjih so se v šoli izobraževali tudi sanitarni tehniki, zdravstveni tehniki in zobozdravstvene asistentke. Šola deluje na današnji lokaciji od leta 1960. Šola se je večkrat preimenovala, zadnjič leta 1999. Poleg rednega izobraževanja izvajamo v vseh 4 programih tudi izredno izobraževanje.

Šola ima tudi zobno ambulanto z dvema ordinacijama, ki predstavljata učno bazo za dijake, ki se izobražujejo po programu zobotehnik.

O izobraževalnih programih in ostalih dejavnostih šole si lahko več preberete na spletnih straneh šole.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja, za namene izvajanja zobozdravstvenih storitev ter za nemoten potek dela Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo obdeluje osebne podatke dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih, staršev oz. zakonitih zastopnikov, pacientov, v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.

II. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščeno podjetje za varstvo osebnih podatkov na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, elektronski naslov dpo@datainfo.si.

Starši, dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih, pacienti in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

III. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

 1. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006, 68/2017, 46/19 ZPSI-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
  • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. 30/18),
  • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; ZIO),
  • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 32/00 in 6/18 – ZIO-1),
  • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18),
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
 2. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo dokumentiranih dogodkov na šoli na spletnih straneh šole in v šolskih publikacijah za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in
  učnem procesu, za sodelovanje dijaka na tekmovanjih in predstavitvah šole ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
 3. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo osebne podatke dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih, pacientov zobne ambulante, zaposlenih
  in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev ter
  udeležencev izobraževanja odraslih za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.
 4. Spletna stran Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje.
  Vsi podatki o zbiranju osebnih podatkov prek piškotkov so na voljo na spletnem naslovu https://www.ssfkz.si/s/varovanje-osebnih-podatkov/.

IV. Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V. Roki hrambe osebnih podatkov

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.