Pouk

Vzgojno-izobraževalno delo obsega:

  • pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaje, praktični pouk, interesne dejavnosti, projektni teden, praktično usposabljanje z delom, ekskurzije in strokovne oglede (v državi in tujini);
  • pouk splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov poteka v dobro opremljenih učilnicah, vaje in praktični pouk pa v specializiranih učilnicah in laboratorijih.

Oddelki se delijo v skupine pri vajah iz strokovno teoretičnih predmetov/strokovnih modulov, pri pouku tujih jezikov (v šoli poučujemo dva tuja jezika – angleški in nemški jezik – oba kot prva tuja jezika), pri praktičnem pouku, pri pouku športne vzgoje, fizike, kemije, biologije, informatike in pri pouku podjetništva.

Praktični pouk in vaje potekajo v specializiranih učilnicah oz. laboratorijih v šoli ter tudi v ustreznih ustanovah zunaj šole. Dijaki tretjega letnika v programih farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in laboratorijski tehnik opravljajo praktično usposabljanje z delom v lekarnah, laboratorijih, zdravstvenih ustanovah, v kozmetičnih salonih in v drugih ustreznih podjetjih ter zavodih. Delovno prakso bodo opravili tudi dijaki drugega letnika v programih kozmetični in laboratorijski tehnik ter dijaki četrtega letnika  v programu kozmetični tehnik.

Zaključek izobraževanja: poklicna matura
Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo. Z opravljeno poklicno maturo se lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter na visokošolskih strokovnih programih posameznih fakultet.

V skladu z Zakonom o maturi lahko dijaki opravljajo tudi posamezni izpit splošne mature v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah. To dijakom nekaterih programov omogoča vpis na posamezne univerzitetne študije. V vsakoletnem razpisu za vpis na univerzo je določeno, katere fakultete bodo sprejele tudi kandidate s poklicno maturo in posameznim izpitom splošne mature.

Tisti, ki bodo želeli opravljati splošno maturo ter nadaljevati šolanje na katerem koli univerzitetnem študijskem programu, pa se bodo lahko v enoletnem maturitetnem tečaju pripravljali na maturo po koncu srednje šole.

Podrobnejša navodila in informacije o poteku poklicne mature in vpisu v visokošolske strokovne programe bodo dijaki prejeli med šolskim letom.
Pouk poteka dopoldan, vsak oddelek pa ima enkrat ali dvakrat na teden pouk popoldan. Prva dopoldanska učna ura se začne ob 7.35, zadnja popoldanska ura  pa se konča ob 16.15.