Vpis v redne programe

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)
Aktualna obvestila glede vpisa

    Ni aktualnih obvestil!

Vsa relevantna obvestila
Bližajoči se pomembni datumi

Število razpisanih mest za vpis v šolsko leto 2021/22

V šolskem letu 2021/22 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.
Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. Mlajši učenci preizkusa ne morejo opravljati.
Rok za prijave je običajno konec februarja oz. v začetku marca. Obrazec za prijavo je na voljo na spletnih straneh naše šole ali spletni strani MIZŠ.
Preizkus bo potekal na naši šoli, predvidoma v marcu 2021. Po uspešno opravljenem preizkusu se kandidat lahko prijavi v program zobotehnik.
Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja samo za vpis v šolsko leto 2021/22.
Za opravljanje preizkusa naj kandidat obvezno prinese s seboj navadni svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm).

Točni datumi glede preizkusa ročnih spretnosti bodo objavljeni predvidoma konec januarja 2021.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih kandidatov vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne.

Kandidat lahko zbere največ 175 točk.

Nacionalni preizkusi znanja

Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih je kandidat dosegel na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje.

Odločbe o usmeritvi

V primeru omejitve vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

  Šolsko leto 2017/18 Šolsko leto 2018/19 Šolsko leto 2019/20 Šolsko leto 2020/21
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 145/125 135/132 140/98 136
Kozmetični tehnik 136/79 136 134/71 141/36
Tehnik laboratorijske biomedicine 141/109 138/117 147 128
Zobotehnik 140 136/117 ni bilo omejitve 131/30

Povezane informacije

Želite več informacij?

Za več informacij o vpisu v posamezne izobraževalne programe ter samem vpisnem postopku lahko celo leto stopite v stik z našimi šolskimi svetovalnimi delavkami!