Vpis v redne programe

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)
Aktualna obvestila glede vpisa

    Ni aktualnih obvestil!

Vsa relevantna obvestila
Bližajoči se pomembni datumi

Število razpisanih mest za vpis v šolsko leto 2022/23

V šolskem letu 2021/22 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.
Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. Mlajši učenci preizkusa ne morejo opravljati.

Preizkus ročnih spretnosti za zobotehnik bo potekal 16. in 17. 3. 2022 na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Kandidati s seboj prinesejo: svinčnik, radirko, ravnilo do 30 cm.

Rok za oddajo prijavnic: najkasneje do 2. 3. 2022.

Prijave pošljite po pošti na naslov šole: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana.

O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje do 28. 3. 2022.

Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne. Učenec lahko zbere največ 175 točk.

Nacionalni preizkusi znanja

Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih je kandidat dosegel na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje. V preteklih dveh letih se NPZ zaradi epidemiološke situacije niso upoštevali, ampak se je upoštevala VSOTA TREH PREDMETOV iz 7., 8. in 9. razreda (SLO; MAT in TUJ).

Odločbe o usmeritvi

V primeru omejitev vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

  Šolsko leto 2018/19 Šolsko leto 2019/20 Šolsko leto 2020/21 Šolsko leto 2021/22
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 135/132 140/98 136 136/33
Kozmetični tehnik 136 134/71 141/36 141/36
Tehnik laboratorijske biomedicine 138/117 147 128 141/33
Zobotehnik 136/117 ni bilo omejitve 131/30 138/31

Povezane informacije

Želite več informacij?

Za več informacij o vpisu v posamezne izobraževalne programe ter samem vpisnem postopku lahko celo leto stopite v stik z našimi šolskimi svetovalnimi delavkami!