Vpis

Vpis v izobraževalne programe (redno izobraževanje)

Informacije in navodila o poteku vpisa v srednje šole za šolsko leto 2019/20

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sredini januarja na svojih spletnih straneh objavilo Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20.

Učenec/učenka izpolni eno PRIJAVO za vpis v začetni letnik srednje šole. Prijava je na voljo na spletni strani MIZŠ. Prijavo je potrebno poslati na izbrano šolo najkasneje do 2. 4. 2019.

V šolskem letu 2019/20 bomo vpisali:

  • 3 oddelke (84 kandidatov) v program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program KOZMETIČNI TEHNIK,
  • 1 oddelek (28 kandidatov) v program TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • 2 oddelka (56 kandidatov) v program ZOBOTEHNIK

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2019/20 na dan 23. 4. 2019

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 23. 4. 2019
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 97 93 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 70 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 32 96 točk
ZOBOTEHNIK 56 56 74 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev v programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine, smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v teh programih.

V programu zobotehnik omejitve vpisa ne bo. Sprejeti bodo vsi kandidati, ki bodo pozitivno zaključili 9. razred.

Vsi učenci bodo pisno obveščeni o nadaljevanju vpisnega postopka do konca maja

(do 30. 5. 2019). V dopisu bodo informacije o terminu, v katerem se bodo morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli. Za lažjo organizacijo vam sporočamo, da bodo ti termini med 18. in 20. 6. 2019. S seboj bodo morali prinesli zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda.

Točkam iz 7. in 8. razreda se bodo prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih bodo učenci dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2019 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli.Istega dne se bodo sprejeti učenci vpisali v 1. letnik. S podpisom sklepa o sprejemu bo za učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu, vpisni postopek zaključen.

Učenci, ki zaradi nižjega števila točk ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati tega kroga bodo znani 28. 6. 2019 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebamine sodelujejo v izbirnem postopku, če najkasneje do

18. 6. 2019 pridobijo veljavno odločbo o usmeritvi v program, v katerega so prijavljeni in dosegajo najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje. Za preizkus se je potrebno prijaviti najkasneje do 4. 3. 2019. Obrazec za prijavo je na voljo na spletnih straneh naše šole ali spletni strani MIZŠ.

Preizkus bo potekal na naši šoli, v četrtek, 14. 3. 2019, ob 14:30. Po uspešno opravljenem preizkusu se kandidat lahko prijavi v program zobotehnik.

Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja za vpis v šolsko leto 2019/20.

Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. mlajših učencev ne bomo sprejeli.

Za opravljanje preizkusa kandidat obvezno prinese s seboj:
navadni svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje in lepilni trak (selotejp).

Dodatnega obvestila za preizkus kandidatom ne bomo pošiljali.

O doseženih rezultatih preizkusa bomo vse kandidate pisno obvestili najkasneje v osmih dneh po opravljanju preizkusa. Informacij po telefonu ne bomo dajali!

Če je kandidat pri opravljanju preizkusa neuspešen, se v program zobotehnik NE more prijaviti. Lahko pa se prijavi v ostale programe na naši šoli: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik ali na katero koli drugo srednjo šolo.

Prenos prijav

Če si učenec/učenka premisli glede izbrane šole ali programa, lahko do 23. 4. 2019 prenese prijavo na katero koli drugo šolo ali v drug program na isti šoli.

V tem času se lahko učenci sami ali skupaj s starši pogovorijo o izbiri šole oz. programa s šolskima psihologinjama TATJANO LORENCIN in mag. DARJO JUSTINEK, ki vodita vpisni postopek.

Informacije lahko dobite po telefonu (01/300-72-51 in 300-72- 66) ali osebno v:
pon: 12.00 – 13.00 ali 15.00 – 16.00
tor: 11.00 – 13.00
sre: 11.00 – 13.00
čet: 11.00 – 13.00
pet: 12.00 – 13.00 ali 15.00 – 16.00.

Po 23. 4. 2019 prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis na šolah, ki bodo imele omejitve, ne bo končan, to je do 3. 7. 2019.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev v programu

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program večje od števila razpisanih mest, bo šola v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo kandidate pisno obvestili do 30. maja 2019. Če bo v programih omejitev vpisa, bodo v izbirnem postopku lahko sodelovali le učenci/učenke, ki bodo uspešno zaključili 9. razred osnovne šole.

Če bo zaradi prevelikega števila prijavljenih učencev vpis v programe omejen, predstavlja merilo za izbiro kandidatov število točk, ki jih kandidati pridobijo z zaključenimi ocenami v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Štejejo zaključene ocene pri obveznih predmetih, pri izbirnih pa ne. Učenec lahko zbere največ 175 točk.

Nacionalni preizkusi znanja

Če se v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih je kandidat dosegel na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (NPZ). Sprejet je kandidat, ki je dosegel višji rezultat na NPZ. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko upoštevajo, če starši oz. skrbniki podpišejo soglasje.

Odločbe o usmeritvi

V primeru omejitev vpisa v program, kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta program in dosega najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Spodnje meje za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v preteklih šolskih letih

Šolsko leto 2015/16 Šolsko leto 2016/17 Šolsko leto 2017/18 Šolsko leto 2018/19
Program Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 148 točk 147/126 145/125 135/132
Kozmetični tehnik 139 točk 135 136/79 136
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 točk 132 141/109 138/117
Zobotehnik 139 točk 133 140 136/117

Kontakt

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 15.00-16.00
tor – pet: 9.00-11.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 9.00 – 11.00
pet: 15.00 – 16.00

ZGONC, Andreja
Uradne ure:

pon – sre: 10.00 – 11.00
čet: 11.00 – 12.00
pet: 10.00 – 11.00

01 300 72 80
IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30