Tehnik laboratorijske biomedicine – oblike izpitov

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO P+U P+U P+U P+U
Tuji jezik i (angleščina / nemščina) – ANG/NEM P+U P+U P+U P+U
Matematika – MAT P+U P+U P+U P+U
Umetnost – UME U
Zgodovina – ZGO P P
Geografija – GEO P
Psihologija – PSI U
Fizika – FIZ P+U P+U
Kemija – KEM P P
Biologija – BIO P
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Zdravstvena vzgoja in prva pomoč – ZVP U  
Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo – BAF P
Fizikalno-kemijske laboratorijske metode – FKM PP PP + P PP + P
Laboratorijske tehnike v patologiji – LTP PP + P
Zakonodaja, etika in komunikacija – ZEK Sem. + P
Laboratorijska hematologija  in transfuziologija – LHT PP + P (2.+3.l.) PP + P
Medicinska mikrobiologija – MMB PP + P P PP + P
Medicinska biokemija – MBK PP + P (2.+3.l.) PP + P
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT U
Projektna naloga       P + U
Praktično usposabljanje z delom – PUD PUD – dnevnik dela
Interesne dejavnosti – IND IND – dokazila

P = pisno
U = ustno
PP = praktični pouk str. modula
Sem. = udeleženec pred opravljanjem izpita odda seminarsko nalogo
PP+P = pred izpitom (pisnim) mora udeleženec pridobiti oceno iz prakt. dela

Udeleženec mora pred prijavo na izpit oddati urejen delovni zvezek ali opraviti testno vajo. Vaje in praktični pouk udeleženec opravi v šoli. Na izpitu se lahko ocenjuje se tudi znanje iz vaj in praktičnega pouka! Izpit str. modula, ki vključuje vaje-prakt. pouk,  je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela (zaporedje opravljanja teor. in praktičega dela določi strok. aktiv TLB).

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj LABORATORIJSKE BIOMEDICINE) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz TUJEGA JEZIKA ali MATEMATIKE, STORITEV IN ZAGOVOR).