Dan zdravja

7. aprila, na Dan zdravja, je bil na šoli v središču dogajanja kotiček, namenjen ozaveščanju dijakov o zdravem načinu življenja. Sodelovali so študentje Zdravstvene fakultete, ki so Dan zdravja obeležili s plakati na temo zdravega življenja, obenem  pa so dijakom izvedli tudi nekatere meritve, kot sta krvni tlak in srčni utrip.

Dijak Aljoša Klemenčič iz 2.Fa, je pripravil stojnico z zdravilnimi rastlinami.

50 pomladi SŠFKZ

V sredo, 8. 6. 2011, smo v koncertni dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani slavnostno obeležili 50-letnico stavbe šole, 50 let programa farmacevtski tehnik, 65 let od začetka izobraževanja zobotehnikov ter 20 let programa kozmetični tehnik. Več kot dovolj razlogov za praznovanje in veselje!

Prireditve se je udeležil minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, ki je v svojem govoru izpostavil zgledno delovanje vodstva šole in učiteljskega zbora, še posebej v današnjem času, ko ima šola kljub upadu števila osnovnošolcev omejitev vpisa. Zahvalil se je tudi vsem nekdanjim in sedanjim učiteljem, ker so dali in dajejo dijakom, ki se šolajo v programih šole, poseben pečat strokovnosti in humanosti v slovenskem šolskem prostoru. Kratek slavnostni nagovor je imela tudi ravnateljica šole, Marija Šušteršič.

Posebnost in lepota te prireditve je bila, da so nastopali tudi nekdanji in sedanji dijaki te šole, skupno kar 32 nastopajočih, ki jih je na to nalogo pripravljala mentorica prireditve Petra Vončina: voditeljica Janja Pušl (laboratorijski tehnik) iz plesne šole Bolero, pevec Rafko Irgolič (zobotehnik), potem pevka, ki je pravkar izdala svoj prvi CD, Neža Drobnič Bogataj (kozmetični tehnik), med obiskovalci in poslušalci pa so bili prav tako sedanji in nekdanji dijaki, sedanji in nekdanji učitelji, starši in vsi, ki so bili ali so še povezani s SŠFKZ tako ali drugače.

Na prireditvi je bilo res pestro in zanimivo, tako kot življenjska pot vsakega človeka, ki dočaka »abrahama«. V uri in pol, kolikor je trajal program, smo s plesnim parom Majo Pucel in Petrom Filešem zaplesali v preteklost, obujali šolske spomine, prisluhnili glasbenim točkam dijakov, občudovali modele dijakinj kozmetičnega programa, ki so dosegli prva mesta na tekmovanjih kozmetikov ter na koncu iz vsega srca zapeli: Vse najboljše, draga šola! Seveda, brez Avsenikove Golice pa tako ne gre.

Na koncu je vsak udeleženec prejel jubilejni zbornik ŠOLA ZA ZDRAVJE, ki je nastajal ob dragocenem sodelovanju mnogih pod mentorstvom Jureta Koritnika. Ob kozarčku soka ali žlahtne kapljice in ob pestri pogostitvi smo se še dolgo zadržali v prijetnem klepetu vsi, ki imamo našo šolo … preprosto radi.

Nekaj fotografskih utrinkov je zabeležila Neža Šušteršič iz 3. Za.

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2011, po naslednjem razporedu:

Ob 8. uri Učilnica  Ob 10. uri Učilnica
1.Fa K2 2L K4
1.Fb P6 3.L 29
1.Fc P2 2.Za 14
1.L 16 2.Zb 16
1.Ka P7 3.Za K6
1.Kb K1 3.Zb 15
1.Za 24 3.Fa P2
1.Zb 14 3.Fc 24
2.Fa P9 3.Ka 25
2.Fb P5 3.Kb 26
2.Fc 15    
2.Ka 25    
2.Kb 26    
3.Fb P4    

Opombe

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na ta dan prinesejo dnevnike PUD-a. Oddajo jih ob 8.30 uri v avli šole laborantkam. Dijaki, ki dnevnika ne bodo oddali pravočasno, ta dan ne bodo dobili spričeval.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Potrdil o šolanju za novo šolsko leto še ne bomo izdajali. V preglednico, ki jo bo dobil razrednik, bodo dijaki vpisali namene, za katere želijo izdajo potrdila o vpisu. Od 16. 8. 2011 dalje bodo potrdila pripravljena. Dijak jih lahko prevzame v času uradnih ur v referatu za dijake, prvi šolski dan pa pri razredniku.
Potrdilo o šolanju za šolsko leto 2010/11 dijak lahko dvigne  v referatu za dijake.

Uradne ure v času počitnic (od 7. 7. do 12. 8. 2011) so vsako sredo od 10. do 13. ure.

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 15. 6. 2011.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba  Karmen DEBEVEC tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Popravni in drugi izpiti 2010/2011

Vrsta izpita Kdo se lahko prijavi Rok prijave Način prijave Čas opravljanja izpita spomladi Obseg ocenjevanja snovi
Predmetni izpit – izboljšanje končne ocene predmeta ali modula Samo dijaki 3. in 4. letnika Petek, 20. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(3FT, 3ZT).
Prijavo izpolni dijak. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov prijavljenega predmeta ali modula.
Dopolnilni izpit – pri predmetu ali modulu, ki ni bil ocenjen Dijaki vseh letnikov Torek, 24. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(2TLB, 2ZT, 3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(vsi ostali dijaki).
Prijavo izpolnita dijak in učitelj predmeta. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov prijavljenega predmeta ali modula oziroma sklop, iz katerega dijak ni pridobil ocene.
Popravni izpit
– iz predmeta ali modula, kjer ima dijak ob zaključku pouka negativno oceno
Dijaki vseh letnikov Torek, 24. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(2TLB, 2ZT, 3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(vsi ostali dijaki).
Prijavo izpolni dijak. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov  prijavljenega predmeta ali modula.
Predmetni izpit
za vpis v drug izobraževalni program
Kandidati, ki se želijo prešolati. Najmanj 5 delovnih dni pred izpitnim rokom. Prijave izpolnita dijak in svet. delavka. Odda jih svetovalna delavka ali dijak. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov  prijavljenega predmeta ali modula.

Opombe:

 • Prijave (PR1) izpolnijo za spomladanski (največ dva izpita) ali jesenski rok (največ trije izpiti).

Nekatera dodatna obvestila

1. Čas opravljanja izpitov:

 • spomladi –  od 1. 7. do 5. 7. 2011;
 • jeseni – od 17. 8. do 22. 8. 2011 (če je dijak 4. letnika na izpitih uspešen, lahko nato opravlja še poklicno maturo v jesenskem roku).

2. Predmetni izpit opravlja dijak, ki izboljšuje pozitivno končno oceno predmeta ali modula oziroma dijak, ki se želi prešolati. Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu ali modulu ni bil ocenjen. Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov ali modulov, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

3. V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ 2 izpita (v jesenskem 3 izpite). Na isti dan lahko opravlja samo 1 izpit. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega in se ni udeležil pisnega dela.

4. Način opravljanja izpitov

Dijake o načinu opravljanja izpitov in o dovoljenih pripomočkih seznanijo učitelji posameznega predmeta/modula. Načini opravljanja izpitov so za vsak predmet ali modul določeni v Pravilih ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu/modulu. Seznam predmetov/modulov in način opravljanja predmetnih in popravnih izpitov je objavljen na oglasni deski v avli pred tajništvom. Pri dopolnilnem izpitu je način opravljanja izpita odvisen od sklopa, iz katerega je dijak neocenjen, zato naj prijavo k izpitu dijak izpolni skupaj z učiteljem predmeta/modula.

5. Prijava

Prijave (za oba izpitna roka) izpolnijo dijaki sami (samo za dopolnilne izpite ob pomoči učitelja) in jih oddajo razredniku.
Razredniki oddajo pravilno izpolnjene prijave pomočnici ravnateljice ali v tajništvo v roku, kot je naveden v razpredelnici.

Dijak ne bo razporejen k izpitom, če prijava na bo pravočasno oddana. Če je dijak manjkal pri uri, ko je razrednik pobiral prijave, je za pravočasno oddajo prijave odgovoren sam.

Prijave (Obrazec PR1) morajo biti natančno in čitljivo izpolnjene in podpisane. Napisati je potrebno tudi šifro dijaka. Šifra dijaka je njegova matična številka in je na vseh uradnih dokumentih, ki jih je dijak dobil s strani šole (obvestilo o uspehu, letno spričevalo). Prijave (Obrazec PR1) dijak lahko dobi pri razredniku, na oglasni deski pri tajništvu ali na spletni strani šole (zavihek Za dijake / Obrazci).

6. Odjava

Dijak se lahko odjavi od izpita najkasneje 3 delovne dni pred datumom začetka opravljanja izpita.
Obrazec Odjava od izpita lahko dobi pri razredniku ali na spletni strani šole (zavihek Za dijake/Obrazci). Za odjavo je odgovoren dijak sam.

7. Razpored izpitov

Razpored izpitov bo objavljen na oglasni deski za dijake v avli šole pri tajništvu in na spletni strani šole 24. junija za spomladanski rok oziroma do 23. julija za jesenski rok. Razredniki dijake opozorijo, da je šifra dijaka njegova matična številka in je na vseh uradnih dokumentih, ki jih je dijak dobil s strani šole (obvestilo o uspehu, letno spričevalo). Dijaki šifre potrebujejo, da bodo lahko videli na oglasni deski oz. na spletu, kdaj in v kateri učilnici so razporejeni.

8. Potek izpitov:

Izpiti potekajo v skladu z izpitnim redom (Šolska pravila ocenjevanja znanja: določbe členov 14 do 20). Dijaki prihajajo na izpite točno. S seboj morajo imeti samo dovoljene pripomočke (pripomočke v skladu z navodili učitelja).
Kandidati imajo pri ustnem izpitu pravico do 15 minutne priprave.

9. Seznanitev dijakov z oceno:

Po izpitih so dijaki seznanjeni z oceno. Pri ustnem izpitu jim izpraševalec pove oceno takoj po končanem izpitu, ko komisija določi oceno. Če je izpit samo pisni, bodo dijaki seznanjeni z oceno, ko bodo naloge popravljene. O tem bodo seznanjeni pred začetkom pisnega izpita.

10. Jesenski (avgustovski) rok

Dijaki, ki bodo opravljali izpite v jesenskem roku, morajo prijave (Obrazec PR1) oddati najkasneje 6. julija, če jih niso oddali ob koncu pouka ali če niso opravili  izpita v spomladanskem roku. Prijave oddajo pomočnici ravnateljice ali v tajništvo šole.
Izpiti bodo v času od 17. do 22. avgusta 2011.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Uradne ure, izpiti

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da bodo v maju in juniju uradne ure v pisarni OIO nekoliko okrnjene zaradi pouka, poklicne mature, konferenc uč. zbora, strok. spopolnjevanj in popravnih izpitov, in sicer:

 • PON, 30.5.2011: 12.45 – 14.30,
 • SRE, 8.6.2011: uradnih ur NE BO,
 • SRE, 29.6.2011: uradnih ur NE BO.

Posebnost so tudi izpiti (samoizobraževanje): junijski izpitni rok poteka v petek, 1. julija, in v soboto, 2. julija.

Rok za prijavo na izpite v avgustovskem izpitnem roku je 10. julij.

V času od 18. 7. do 12. 8.2011 uradnih ur v pisarni OIO ne bo.

Hvala za razumevanje.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Državno tekmovanje iz matematike

V soboto 16. 4. 2011 so se nekateri dijaki v Celju udeležili državnega tekmovanja iz matematike.

Dosežena zlata priznanja:

 • Aida Duraković, 1Fb
 • Štefan Jerebic, 3. Fa
 • Igor Ristov 4. Fb
 • Andrej Vidc, 4. Fb

Vsem tekmovalcem čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Aktiv učiteljev matematike in informatike

6. državno tekmovanje iz angleškega jezika

6. državno tekmovanje iz angleščine Poliglot je letos potekalo 9. aprila na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Udeležilo se ga je 75 dijakov iz 38 srednjih strokovnih šol iz vse Slovenije, spremljalo pa jih je 42 mentorjev, ki so bili tudi ocenjevalci nalog.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo, vsem mentorjem pa se lepo zahvaljujemo za sodelovanje pri izvedbi tekmovanja. Hvala tudi našim glasbenikom, ki so popestrili razglasitev rezultatov, in vsem sponzorjem, ki so prispevali nagrade.

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 13. maja 2011, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 2. in 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program:

 • Od 16.45 do 17.45 v učilnici 26/II za starše dijakov 2. letnika:
  Predavanje Preprečevanje motenj hranjenja ter drugih zasvojenosti in omam.
  Izvajalka bo ga. Ana HROMC, vodja preventive Svetovalnice PU.
 • Od 17.00 do 18.00 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  Informacije o poklicni maturi in predavanje Kam po srednji šoli.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica ŠMK in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 • Od 17.00 do 17.30predstavitve projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki oddelkov 1. letnika).
 • Od 17.45 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 13. maja od 17.45 do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM MAT, FIZ, INF, IKT
Golc, Koritnik P5 Čalič 14
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P4 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P6 Hafner, Novoselec 15
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek 12
Valenčič, Beg Lauko P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN KEM, SKO, ZMT, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, ZVM, VZD, RDN, GEN, SOM
Štralleger, Vrhovnik 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin, Veniger 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Prijatelj, Gabrovšek 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD Sernec, Drenik Trop 26
Dimnik, Klančnik K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS
Cigula, Majerle, Petkovšek K6 Svoljšak Mežnaršič 14
Trdan, Justinek K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl K2 Rozman, Rogelj 31
Kujavec, Markelj, Lušina 25 Gorjan 29
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Sedlar, Perinčič M. 24
Pivk 27 Cerar, Čoh, Šimic Z., Žavbi, Molek, Kastelic 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. ravn. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (KIZ, OBZ), VUJASINOVIĆ (KBK). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.