Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2019/20 na dan 23. 4. 2019

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 23. 4. 2019
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 97 93 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 70 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 32 96 točk
ZOBOTEHNIK 56 56 74 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev v programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine, smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v teh programih.

V programu zobotehnik omejitve vpisa ne bo. Sprejeti bodo vsi kandidati, ki bodo pozitivno zaključili 9. razred.

Vsi učenci bodo pisno obveščeni o nadaljevanju vpisnega postopka do konca maja

(do 30. 5. 2019). V dopisu bodo informacije o terminu, v katerem se bodo morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli. Za lažjo organizacijo vam sporočamo, da bodo ti termini med 18. in 20. 6. 2019. S seboj bodo morali prinesli zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda.

Točkam iz 7. in 8. razreda se bodo prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih bodo učenci dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2019 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli.Istega dne se bodo sprejeti učenci vpisali v 1. letnik. S podpisom sklepa o sprejemu bo za učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu, vpisni postopek zaključen.

Učenci, ki zaradi nižjega števila točk ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati tega kroga bodo znani  28. 6. 2019 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebamine sodelujejo v izbirnem postopku, če najkasneje do

18. 6. 2019 pridobijo veljavno odločbo o usmeritvi v program, v katerega so prijavljeni in dosegajo najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 3/2013, 46/2014).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 8. 5. 2019, do 12. ure.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Karmen DEBEVEC, tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Karmen Debevec

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis v šolsko leto 2019/20 na dan 2. 4. 2019

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 2. 4. 2019
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 104 93 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 88 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 36 96 točk
ZOBOTEHNIK 56 54 74 točk

Učenci in starši lahko sami izračunate svoje točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Seštejete zaključene ocene vseh obveznih predmetov (izbirni predmeti se ne upoštevajo).

Prijavljeni učenci, ki imate v tem trenutku precej nižje točke kot so začasne spodnje meje, imate manjšo možnost za vpis v program, v katerega ste se prijavili.

Če ugotovite, da bi radi zamenjali program ali šolo, lahko svoje prijave prenesete v druge programe na naši šoli ali na druge šole najkasneje do ponedeljka, 22. 4. 2019.
Do zaključka vpisnega postopka prenašanje prijav ne bo več mogoče.
25. 4. 2019 bomo na spletni strani objavili tabelo z novimi podatki.

V programu zobotehnik zaenkrat kaže, da omejitve vpisa ne bo. Če bo stanje ostalo nespremenjeno tudi po prenosu prijav, bodo v 1. letnik sprejeti vsi kandidati, ki bodo uspešno zaključili 9. razred.

O omejitvah vpisa vas bomo pisno obvestili najkasneje do 30. 5. 2019.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 5. aprila 2019, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Za nekatere oddelke bodo še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku, predavanje za starše dijakov 1. letnika…

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.
Skupne govorilne ure trajajo do 19.30. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19.30, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Razpored

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje »Mladi in tveganja«. Izvajalci bodo strokovni sodelavci Slovenskega združenja za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 3. letnika razen 3. Zb:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu. 

Za starše dijakov 3. Zb:

 • Od 17.15 do 17.45 – roditeljski  sestanek v učilnici 11.
 • Od 17.45 do 18.15 – govorilne  ure z razredničarko.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure drugih učiteljev v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K1 2. Fa K4
1. Fb P2 2. Fb P5
1. Fc 25 2. Fc 24
1. Ka 29 2. Ka 14
1. Kb K2 2. Kb P7
1. L P6 2. L K6
1. Za 15 2. Za 26
1. Zb P4 2. Zb 16
3. Fa 12 3. Ka 23
3. Fb P9 3. Kb 31
3. Fc 22 3. Za K3
3. L 27 3. Zb 11

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15 do 19.30 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc 11 Kralj 12
Lavrič, Koritnik Kabinet SLO (pritličje) Čalić,  Horzelenberg 15
Horvat, Tomšič Iskra P4 Magdevski 24
Ožbolt 27 Novoselec, Hafner 16
Forte, Jurjec Žmavc P5 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Vončina, Kočevar Korbar P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Doberšek, Ferlic P7 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Povhe Lenart P6
Gabrovšek, Štralleger Kabinet FAR (2.nadstr) Rupnik 25
Čerin,  Prijatelj, Veniger 21 Gorjan 29
Vrhovnik 22 Sernec 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Drenik Trop K2
Trdan K4 Lapuh, Gradišar P2
Švegl 14 Kopčavar K1
Markelj K1 Mlakar Medved Pis. org. izr. izobr.(1. nadst)
Lušina, Dimnik K3 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Cigula, Bodar Kaplja K6 Rogelj, Šilc, Turšič Kabinet KOZM (2.nadstr)
Cimperman 23 Kogovšek G., Kolmančič 31
Kujavec, Maležič 22 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk, Zavec 28 Molek, Erjavec, Sedlar 11
Grgur 28 Fabjan, Letonja, Perinčič M. P3
Cerar, Kastelic, Šimic Z., Žavbi 13
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šolske psihologinje: Lorencin, Justinek, Zgonc Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Med zimskimi počitnicami je šola zaprta

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je v času zimskih počitnic, od ponedeljka, 25. februarja do sobote, 2. marca 2019, zaprta.

Dijakom in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Informativna dneva – petek in sobota, 15. in 16. februar 2019

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v šoli in si pogledate, kako se izobražujejo naši dijaki in se pripravljajo na poklicne izzive.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 15. 2. 2019:

 • ob 9.00: program FARMACEVTSKI TEHNIK,
 • ob 11.00: programa KOZMETIČNI TEHNIK in TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
 • ob 13.00: program ZOBOTEHNIK,
 • ob 15.30: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Sobota, 16. 2. 2019

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje kompetence.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas: vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa še možnost pridobitve mednarodne veljavne diplome CIDESCO.

Veselimo se vašega obiska!

Kontakt

Če boste imeli kakšno vprašanje nas lahko pokličete na katerokoli izmed spodnjih telefonskih številk oz. na pošljete sporočilo preko e-pošte.

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 25. januarja 2019, bomo izvedli roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev za starše dijakov vseh oddelkov, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Za starše dijakov 3. letnika vseh programov:

 • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika vseh programov:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa 29 2. Fa K4
1. Fb P2 2. Fb P5
1. Fc 25 2. Fc 22
1. L P7 2. L K6
1. Ka 23 2. Ka 31
1. Kb K2 2. Kb P9
1. Za 12 2. Za 15
1. Zb 32 2. Zb P1
3. Fa 24 4. Fa KNJIŽNICA
3. Fb P6 4. Fb 21
3. Fc K1 4. Fc 28 (hemat. laborat.)
3. Ka 14 4. Ka K5
3. Kb 26 4. Kb 13
3. L 16 4. L 27 (mikrob. laborat.)
3. Za K3 4. Za 11
3. Zb P4 4. Zb P3

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15 do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc P4 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Lavrič, Koritnik KNJIŽNICA Čalić 12
Horvat, Tomšič Iskra 32 Magdevski 22
Jurjec Žmavc P5 Horzelenberg 16
Kočevar Korbar, Vončina P6 Hafner P1
Doberšek P9 Novoselec P3
Forte 11 Kralj 24
Perger, Ožbolt Kabinet TUJ JEZIK (pritl) Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, VZD,  ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Vrhovnik 21 Gradišar P2
Štralleger, Gabrovšek Kabinet FARM (2.nadstr) Rupnik 25
Čerin, Veniger, Prijatelj P2 Gorjan 23
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Povhe Lenart, Kopčavar P7
Dimnik K3 Sernec, Lapuh 15
Trdan K4 Drenik Trop K2
Cigula, Brodar Kaplja K6 VZD, SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Kujavec, Maležič K1 Kogovšek G., Šilc 13
Lušina 28 Rogelj K5
Cimperman 14 Kolmančič 26
Markelj 29 Mlakar M. Pisarna organiz. izred. izobr.
Švegl 31 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Sedlar 25
Pivk, Zavec 16 Žavbi, Molek, Erjavec 11
Grgur 27 Letonja, Perinčič M.,  Fabjan P1
Cerar, Kastelic, Šimic Z. 12
  Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Šol. psihologinje:                                   Justinek, Lorencin, Zgonc Pisarna psihol. (1.nadstr) Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: FERLIC (NEM), TURŠIČ (KNO, KNT, MAN, PED…), VADNOV (FIK, pomočnica ravnateljice). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Šola je v času božnično-novoletnih počitnic zaprta

SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je od sobote, 22. decembra 2018, do vključno srede, 2. januarja 2019, zaradi novoletnih počitnic ZAPRTA. Vsem dijakom šole in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice ter ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO LETO 2019.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Nadomestni razpis za opravljanje PUD v tujini – v Češki republiki za 3. letnik programa FT

SŠFKZ razpisuje:

Dve mesti za program FT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola iz Prage. Predvideni termin bivanja na Češkem je 24. 3. – 13. 4. 2019. Kandidirajo lahko samo polnoletni dijaki, torej tisti, ki bodo 18 let napolnili do vključno 24. 3. 2019. Vlog mladoletnih dijakov ne bomo obravnavali.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Udeležence bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Rok za oddajo je ponedeljek, 7. 1. 2019, do 10. 30 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 6. 1. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire najkasneje do 25. 1. 2019.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov ter predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 23. novembra 2018, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 1. Od 17.00 do 18.00 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika
  predavanje »Tanka črta odgovornosti«.                                                                      
  Izvajalec bo gospod Jani Prgić iz Svetovalno-izobraževalnega centra MI.
 1. Od 18.00 do 19.30 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.
  V času od 12. 11. do 27. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v petek, 23. novembra, od 18.00  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc, Vončina P4 Kralj 12
Lavrič, Koritnik, Tomšič Iskra P6 Magdevski 13
Horvat 23 Novoselec, Hafner 14
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Horzelenberg 16
Doberšek, Ferlic P7 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Perger, Forte P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
    KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD  
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Gradišar, Rupnik P2
Čerin, Prijatelj Kabinet FAR (2.nadstr) Gorjan, Kopčavar, Lapuh K1
Štralleger, Gabrovšek, Veniger 15 Sernec 26
    Drenik Trop Kabinet KEM. (pritličje)
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Mlakar M. Pis. org. izr. izobr. (1.nadstr)
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Kujavec, Maležič, Brodar K. 25 Turšič, Šilc Kabinet KOZM (2.nadstr)
Lušina, Dimnik K3 Rogelj 26
Cigula, Markelj K6 Kolmančič Š., Kogovšek G. 31
    Svoljšak Mežnaršič Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM                                             ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Pivk, Zavec 27 Cerar, Kastelic, Šimic Zore 11
Grgur 29 Fabjan, Letonja, Perinčič M. K2
    Sedlar, Molek, Erjavec, Žavbi 24
Šol. psihologinje:                            Lorencin, Justinek, Zgonc Pisarna psihologinj (1.nadstr)    
   
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. (1.nadstr) Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: Cimperman (ŠVZ), Čalić (MAT, IKT), Povhe Lenart (KEM, FKM, LDF-P), Švegl (ŠVZ), Vadnov (FIK, pomočnica ravnateljice), Vrhovnik (ZDR, OZD, BOF).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.