Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2011, po naslednjem razporedu:

Ob 8. uri Učilnica  Ob 10. uri Učilnica
1.Fa K2 2L K4
1.Fb P6 3.L 29
1.Fc P2 2.Za 14
1.L 16 2.Zb 16
1.Ka P7 3.Za K6
1.Kb K1 3.Zb 15
1.Za 24 3.Fa P2
1.Zb 14 3.Fc 24
2.Fa P9 3.Ka 25
2.Fb P5 3.Kb 26
2.Fc 15    
2.Ka 25    
2.Kb 26    
3.Fb P4    

Opombe

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na ta dan prinesejo dnevnike PUD-a. Oddajo jih ob 8.30 uri v avli šole laborantkam. Dijaki, ki dnevnika ne bodo oddali pravočasno, ta dan ne bodo dobili spričeval.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Potrdil o šolanju za novo šolsko leto še ne bomo izdajali. V preglednico, ki jo bo dobil razrednik, bodo dijaki vpisali namene, za katere želijo izdajo potrdila o vpisu. Od 16. 8. 2011 dalje bodo potrdila pripravljena. Dijak jih lahko prevzame v času uradnih ur v referatu za dijake, prvi šolski dan pa pri razredniku.
Potrdilo o šolanju za šolsko leto 2010/11 dijak lahko dvigne  v referatu za dijake.

Uradne ure v času počitnic (od 7. 7. do 12. 8. 2011) so vsako sredo od 10. do 13. ure.

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 15. 6. 2011.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba  Karmen DEBEVEC tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Popravni in drugi izpiti 2010/2011

Vrsta izpita Kdo se lahko prijavi Rok prijave Način prijave Čas opravljanja izpita spomladi Obseg ocenjevanja snovi
Predmetni izpit – izboljšanje končne ocene predmeta ali modula Samo dijaki 3. in 4. letnika Petek, 20. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(3FT, 3ZT).
Prijavo izpolni dijak. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov prijavljenega predmeta ali modula.
Dopolnilni izpit – pri predmetu ali modulu, ki ni bil ocenjen Dijaki vseh letnikov Torek, 24. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(2TLB, 2ZT, 3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(vsi ostali dijaki).
Prijavo izpolnita dijak in učitelj predmeta. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov prijavljenega predmeta ali modula oziroma sklop, iz katerega dijak ni pridobil ocene.
Popravni izpit
– iz predmeta ali modula, kjer ima dijak ob zaključku pouka negativno oceno
Dijaki vseh letnikov Torek, 24. maj
(4. letnik);
četrtek, 9. junij
(2TLB, 2ZT, 3KT, 3TLB);
ponedeljek,   
20. junij
(vsi ostali dijaki).
Prijavo izpolni dijak. Izpolnjeno prijavo dijak odda razredniku, ta pa pomočnici ravnateljice. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov  prijavljenega predmeta ali modula.
Predmetni izpit
za vpis v drug izobraževalni program
Kandidati, ki se želijo prešolati. Najmanj 5 delovnih dni pred izpitnim rokom. Prijave izpolnita dijak in svet. delavka. Odda jih svetovalna delavka ali dijak. Od  petka, 1. julija, do torka, 5. julija (lahko tudi v soboto, 2. julija). Celotna snov  prijavljenega predmeta ali modula.

Opombe:

 • Prijave (PR1) izpolnijo za spomladanski (največ dva izpita) ali jesenski rok (največ trije izpiti).

Nekatera dodatna obvestila

1. Čas opravljanja izpitov:

 • spomladi –  od 1. 7. do 5. 7. 2011;
 • jeseni – od 17. 8. do 22. 8. 2011 (če je dijak 4. letnika na izpitih uspešen, lahko nato opravlja še poklicno maturo v jesenskem roku).

2. Predmetni izpit opravlja dijak, ki izboljšuje pozitivno končno oceno predmeta ali modula oziroma dijak, ki se želi prešolati. Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu ali modulu ni bil ocenjen. Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov ali modulov, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

3. V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ 2 izpita (v jesenskem 3 izpite). Na isti dan lahko opravlja samo 1 izpit. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega in se ni udeležil pisnega dela.

4. Način opravljanja izpitov

Dijake o načinu opravljanja izpitov in o dovoljenih pripomočkih seznanijo učitelji posameznega predmeta/modula. Načini opravljanja izpitov so za vsak predmet ali modul določeni v Pravilih ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu/modulu. Seznam predmetov/modulov in način opravljanja predmetnih in popravnih izpitov je objavljen na oglasni deski v avli pred tajništvom. Pri dopolnilnem izpitu je način opravljanja izpita odvisen od sklopa, iz katerega je dijak neocenjen, zato naj prijavo k izpitu dijak izpolni skupaj z učiteljem predmeta/modula.

5. Prijava

Prijave (za oba izpitna roka) izpolnijo dijaki sami (samo za dopolnilne izpite ob pomoči učitelja) in jih oddajo razredniku.
Razredniki oddajo pravilno izpolnjene prijave pomočnici ravnateljice ali v tajništvo v roku, kot je naveden v razpredelnici.

Dijak ne bo razporejen k izpitom, če prijava na bo pravočasno oddana. Če je dijak manjkal pri uri, ko je razrednik pobiral prijave, je za pravočasno oddajo prijave odgovoren sam.

Prijave (Obrazec PR1) morajo biti natančno in čitljivo izpolnjene in podpisane. Napisati je potrebno tudi šifro dijaka. Šifra dijaka je njegova matična številka in je na vseh uradnih dokumentih, ki jih je dijak dobil s strani šole (obvestilo o uspehu, letno spričevalo). Prijave (Obrazec PR1) dijak lahko dobi pri razredniku, na oglasni deski pri tajništvu ali na spletni strani šole (zavihek Za dijake / Obrazci).

6. Odjava

Dijak se lahko odjavi od izpita najkasneje 3 delovne dni pred datumom začetka opravljanja izpita.
Obrazec Odjava od izpita lahko dobi pri razredniku ali na spletni strani šole (zavihek Za dijake/Obrazci). Za odjavo je odgovoren dijak sam.

7. Razpored izpitov

Razpored izpitov bo objavljen na oglasni deski za dijake v avli šole pri tajništvu in na spletni strani šole 24. junija za spomladanski rok oziroma do 23. julija za jesenski rok. Razredniki dijake opozorijo, da je šifra dijaka njegova matična številka in je na vseh uradnih dokumentih, ki jih je dijak dobil s strani šole (obvestilo o uspehu, letno spričevalo). Dijaki šifre potrebujejo, da bodo lahko videli na oglasni deski oz. na spletu, kdaj in v kateri učilnici so razporejeni.

8. Potek izpitov:

Izpiti potekajo v skladu z izpitnim redom (Šolska pravila ocenjevanja znanja: določbe členov 14 do 20). Dijaki prihajajo na izpite točno. S seboj morajo imeti samo dovoljene pripomočke (pripomočke v skladu z navodili učitelja).
Kandidati imajo pri ustnem izpitu pravico do 15 minutne priprave.

9. Seznanitev dijakov z oceno:

Po izpitih so dijaki seznanjeni z oceno. Pri ustnem izpitu jim izpraševalec pove oceno takoj po končanem izpitu, ko komisija določi oceno. Če je izpit samo pisni, bodo dijaki seznanjeni z oceno, ko bodo naloge popravljene. O tem bodo seznanjeni pred začetkom pisnega izpita.

10. Jesenski (avgustovski) rok

Dijaki, ki bodo opravljali izpite v jesenskem roku, morajo prijave (Obrazec PR1) oddati najkasneje 6. julija, če jih niso oddali ob koncu pouka ali če niso opravili  izpita v spomladanskem roku. Prijave oddajo pomočnici ravnateljice ali v tajništvo šole.
Izpiti bodo v času od 17. do 22. avgusta 2011.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 13. maja 2011, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 2. in 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program:

 • Od 16.45 do 17.45 v učilnici 26/II za starše dijakov 2. letnika:
  Predavanje Preprečevanje motenj hranjenja ter drugih zasvojenosti in omam.
  Izvajalka bo ga. Ana HROMC, vodja preventive Svetovalnice PU.
 • Od 17.00 do 18.00 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  Informacije o poklicni maturi in predavanje Kam po srednji šoli.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica ŠMK in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 • Od 17.00 do 17.30predstavitve projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki oddelkov 1. letnika).
 • Od 17.45 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 13. maja od 17.45 do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM MAT, FIZ, INF, IKT
Golc, Koritnik P5 Čalič 14
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P4 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P6 Hafner, Novoselec 15
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek 12
Valenčič, Beg Lauko P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN KEM, SKO, ZMT, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, ZVM, VZD, RDN, GEN, SOM
Štralleger, Vrhovnik 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin, Veniger 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Prijatelj, Gabrovšek 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD Sernec, Drenik Trop 26
Dimnik, Klančnik K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS
Cigula, Majerle, Petkovšek K6 Svoljšak Mežnaršič 14
Trdan, Justinek K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl K2 Rozman, Rogelj 31
Kujavec, Markelj, Lušina 25 Gorjan 29
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Sedlar, Perinčič M. 24
Pivk 27 Cerar, Čoh, Šimic Z., Žavbi, Molek, Kastelic 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. ravn. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (KIZ, OBZ), VUJASINOVIĆ (KBK). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2011/12, na dan 15. 4. 2011

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 14. 4. 2010
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na
učni uspeh v
7. in 8. razredu OŠ
Farmacevtski tehnik 84 98 88 točk
Kozmetični tehnik                           56 85 90 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine   28 35 81 točk
Zobotehnik      56 84 94 točk

MŠŠ smo zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe vas bomo pisno obvestili do 10. 5. 2011.

Prinašanje dokumentacije v šolo (zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda) bo potekalo 16., 17. in 18. junija 2011.
Kandidati bodo pisno obveščeni, katerega dne naj se oglasijo v šoli.

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka bo 21. 6. 2011, objava rezultatov 2. kroga pa 24. 6. 2011.

Avtor/-ica prispevka: Jelka Berce,
šolska svetovalna delavka

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2011/12 na dan 23. 3. 2011

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na

dan 23. 3. 2011
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na
učni uspeh v
7. in 8. razredu OŠ
Farmacevtski tehnik 84 96 81 točk
Kozmetični tehnik                           56 105 90 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine   28 27 74 točk
Zobotehnik      56 105 94 točk

Učence in starše obveščamo, da lahko sami izračunajo dosežene točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Upoštevajo se zaključene ocene vseh obveznih predmetov (razen izbirnih predmetov in gospodinjstva).

Prijavljeni učenci, ki v tem trenutku ne dosegajo spodnje meje v posameznem programu, imajo manjšo možnost za vpis v program, v katerega so se prijavili.

Učenci lahko prenesejo prijave v druge programe ali na druge šole najkasneje do petka 15. 4. 2011.

O omejitvah vpisa v posamezne programe vas bomo pisno obvestili najkasneje do 10. 5. 2011.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Zberimo goro papirja in omogočimo gozdovom, da ponovno ozelenijo!

Vse dijakinje in dijake, profesorice in profesorje ter ostale zaposlene na šoli, vabimo k sodelovanju pri zbiranju odpadnega papirja, od ponedeljka 21.3. do petka 25.3.

Odpadni papir odložite ob stopnicah v pritličju šole.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 24. in petek, 25. marca 2011, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega tedna, predavanje za starše…

Na dan roditeljskih sestankov bo na šoli potekala akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na roditeljske sestanke pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu ob dnu stopnišča v kleti. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih:

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Starše vabimo, da se sestankov in govorilnih ur udeležijo v čim večjem številu.

Četrtek, 24. marca – 2., 3. in 4. letnik programov KOZMETIČNI TEHNIK in ZOBOTEHNIK

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu. 

 Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, za 3. KT tudi informacije o izbirnih modulih v 4. letniku.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki ali vsi dijaki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v četrtek, 24. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
4. Ka 26 4. Kb P6
3. Ka K3 3. Kb 25
2. Ka 16 2. Kb P4
4. Za K4 4. Zb 24
3. Za K6 3. Zb P9
2. Za 14 2. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah v četrtek, 24. marca, od 18.15 do 19.15

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, IKT  
Horvat, Tomšič Iskra P4 Bizjak, Hafner 23
Golc, Koritnik Kabinet SLO Magdevski,  14
Lavrič, Vončina 22 Čalič, Novoselec 13
Ožbolt, Jurjec Žmavc 25 Horzelenberg, 12
Miklavič P7 Lipoglavšek 12
Valenčič P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
GEO, ZGO, UME, ŠVZ, PSI, PIK   SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Petkovšek K4 Kolmančič, Boncelj P6
Cigula K6 Kogovšek Grubelič, Turšič 26
Cimperman K3 Gorjan, Sernec K1
Švegl 16 Svoljšak Mežnaršič P2
Kujavec, Klančnik K2 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
    Sedlar, Perinčič Manfreda 24
    Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
,   Molek, Kastelic, Žavbi P3
    Fabjan, Letonja 29
Pomočnica ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Berce Pisarna org. izob. odr
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.

Odsotni učitelji: BRVAR (KIZ), VUJASINOVIĆ (DER-KBK).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BEG LAUKO (NEM), BELASIĆ (ZVZ), KOPRIVNIKAR (KEM), KRAINER PIKULA (KEM), LUŠINA (ŠVZ), MAJERLE (POD), MARKELJ (ŠVZ).
Dosegljivi bodo v petek, 25. 3., od 18.15 do 19.30 in v času rednih govorilnih ur in.

Petek, 25. marca – 2., 3. in 4. letnik programov FARMACEVTSKI TEHNIK in LABORATORIJSKI TEHNIK (TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE) ter 1. letnik vseh programov

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  
 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III za starše dijakov 1. letnika:
  Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO OD PREPOVEDANIH DROG. Izvajalka ga. Mojca CERKOVNIK HVALA, dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v petek, 25. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K2 4. Fa 25
1. Fb P3 4. Fb 31
1. Fc P2 4. Fc 23
1. Ka 15 3. Fa 12
1. Kb K1 3. Fb P9
1. L 16 3. Fc K6
1. Za 24 2. Fa P4
1. Zb 14 2. Fb P5
3.L 29 2. Fc P7
4. L 26 2. L K4

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 25. marca, od 18.15  do 19. 30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, INF, IKT  
Koritnik P3 Hafner P7
Lavrič, Vončina P4 Bizjak, Horzelenberg 16
Golc, Horvat P9 Novoselec, Magdevski 25
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Čalič 14
Miklavič, Kočevar Korbar 31 Lipoglavšek 12
Beg Lauko, Valenčič Kabinet tujih jezikov Petek –  tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVM  
Gabrovšek, Vrhovnik, Štralleger 21 Povhe Lenart 15
Čerin, Veniger, Prijatelj 22 Kopčavar K1
    Krainer Pikula P2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Lapuh K2
Klančnik, Majerle K4 Sernec 26
Lušina, Cigula 23 Koprivnikar 12
Justinek, Petkovšek 13 SOM, BIO, ZVZ, VZD  
Cimperman, Švegl K6 Drenik Trop, Gorjan 26
Kujavec, Markelj K6    
Trdan K4 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             Sedlar, Perinčič Manfreda 24
Starbek 29 Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
Pivk ,  Belasić 27, 28 Molek, Kastelic, Žavbi 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinji: Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (OBZ). 
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BONCELJ (KT), KOLMANČIČ (KT), KOGOVŠEK G. (KT), TURŠIČ (KT).

Dosegljivi bodo v četrtek, 24. 3., od 18. 15 do 19. 15 in v času rednih govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica

Preizkus ročnih spretnosti sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik

Učenci, ki se želijo prijaviti v program morajo predhodno uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus bo potekal na naši šoli v sredo, 2. 3. 2011, ob 13.30. Trajal bo približno 4 šolske ure.
Kandidati naj s seboj prinesejo navaden svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30cm), lepilni trak(selotejp) in bel list papirja (A4).

Za opravljanje preizkusa se morajo kandidati prijaviti najkasneje do 18. 2. 2011. Prijavo pošljejo na šolo po pošti. Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903.

Potrdilo o opravljenem preizkusu velja 1 leto.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Informativni dnevi

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 11. 2. 2011:

Sobota, 12. 2. 2011:

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili poklice, za katere izobražujemo, način dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Kontakti

Tel.: 01 300 72 40 (tajništvo)
         01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)
         01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)

Veselimo se vašega obiska.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin