Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2019/20

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 3. septembra dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2019/20

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2019/20 bodo pripravljena do 2. 8. 2019. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 2. 8. 2019 dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake. Za prevzem potrdila o vpisu mora imeti dijak urejene vse obveznosti do šole za šolsko leto 2018/19.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2018/19 dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2019/20 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2019, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K1
1. Fb K6
1. Fc 24
1. L P7
1. Ka 26
1. Kb K2
1. Za 16
1. Zb P4
2. Fa K4
2. Fb P5
2. Fc 15
2. Ka 14
2. Kb P9
3. Za K3
3. Zb P6
Ob 10.30 Učilnica
2.L 29
2.Za 26
2.Zb 15
3.Fa 14
3.Fb P6
3.Fc P9
3.Ka P7
3.Kb P4
3.L P5

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v četrtek, 4. julija 2019, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek SŠFKZ, Ljubljana

Vljudno vabimo vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ).

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na tej spletni strani in jo sestavljajo sleči dokumenti:

 • Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 • Razpisne obrazce:
  • PONUDBA, razpisni obrazec št. 1,
  • OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA, razpisni obrazec št. 2,
  • PODATKI O PODIZVAJALCU S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, razpisni obrazec št. 3,
  • POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE IN GOSPODARSKI SUBJEKT, razpisna obrazca št. 4 in 5,
  • ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD,
  • REFERENČNO POTRDILO, razpisna obrazca št. 6 in 7,
  • REFERENČNO POTRDILO STROKOVNEGA KADRA, razpisna obrazca št. 8 in 9,
  • SEZNAM STROKOVNEGA KADRA razpisni obrazec št 10,
  • SEZNAM PONUJENE OPREME IN MATERIALOV, razpisni obrazec št. 11
  • PONUDBENI PREDRAČUN, razpisni obrazec št. 12,
  • VZOREC POGODBE, razpisni obrazec št. 13
 • Ostala dokumentacija:
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PGD), Mašera Mahnič arhitekti d.o.o., št. mma-10/2017, maj 2018 (dopolnitev oktober 2018, februar in marec 2019)
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PZI – Eko sklad), št. mma- 10/2017, datum oktober 2018
  • PROJEKTNA NALOGA št. mma- 10/2017_PN, datum maj 2019
  • GEOMEHANSKO POROČILO št.1544/2003 datum 23. 5. 2003
  • GRADBENO DOVOLJENJE št. 351-1431/2018-31 datum 08.04.2019

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 24.07.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje in na spletni strani: https://ejn.gov.si/.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem, v Latviji in Španiji, za 3. letnik programov FT, KT in TLB

SŠFKZ razpisuje:

 • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja  na Finskem je 27. 10.–23. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Dijaki, ki bodo kandidirali za Finsko, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja priložijo k vlogi.
 • Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 27. 10.–16. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja priložijo k vlogi.
 • Šest mest za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji. Mesta bodo razdeljena med dijake programov farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine. Število mest za posamezen program bo določila španska partnerska šola glede na svoje zmožnosti. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala več v španščini in manj v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 27. 10.-23. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, opravljajo test iz znanja angleščine in test iz znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75%:25% v korist španščine. Rezultate testiranja znanja angleščine dijaki priložijo k vlogi. Rezultate testiranja znanja španščine bo priložila k vlogam kandidatov šolska komisija.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je ponedeljek, 24. 6. 2019, do 11.00 ure v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 23. 6. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 8. 7. 2019.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Skupne govorilne ure, predavanja za starše dijakov 3. letnika in predstavitev projektnega dela za starše dijakov 1. letnika

V petek, 17. maja 2019, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 2. Od 17.00 do 17.40 – PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika).
 3. Od 17.45 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa 14 1. Ka K1
1. Fb P6 1. Kb K4
1. Fc 24 1. Za 16
1. L 26 1. Zb P4

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 17.45 do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc, Koritnik, Vončina P2 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Horvat, Tomšič Iskra P4 Horzelenberg, Čalić 16
Lavrič P7 Hafner, Novoselec 15
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Kralj 12
Ožbolt P7 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Doberšek, Forte P9 Magdevski 13
Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR Gradišar P6
Vrhovnik, Prijatelj 23 Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Gabrovšek Kabinet FAR (2.nadstr) Rupnik 24
Čerin, Veniger 22 Povhe Lenart 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Lapuh, Sernec 25
Trdan K2 Drenik Trop K4
Švegl 24 Mlakar Medved Pis. org. izr. izobr.(1. nadst)
Markelj 14 KNO, KNT, MAN, PED, LIČ, SKO, SOM, KIZ, PPM, KNT-FIK…
Cimperman, Kujavec, Maležič 29 Kolmančič Šuštar, Kogovšek G. 31
 Dimnik, Lušina K3 Rogelj, Turšič, Šilc Kabinet KOZ (2.nadstr)
Cigula, Brodar Kaplja K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk, Zavec, Grgur 27 Sedlar 11
Cerar, Kastelic, Šimic Z. P3
Fabjan, Letonja, Perinčič M. 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinje:                 Lorencin, Justinek, Zgonc Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.45 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Šola je v času šolskih prvomajskih počitnic zaprta

V času prvomajskih počitnic, od sobote, 27. aprila 2019, do vključno nedelje, 5. maja 2019, je šola zaprta.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2019/20 na dan 23. 4. 2019

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 23. 4. 2019
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 97 93 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 70 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 32 96 točk
ZOBOTEHNIK 56 56 74 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev v programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine, smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v teh programih.

V programu zobotehnik omejitve vpisa ne bo. Sprejeti bodo vsi kandidati, ki bodo pozitivno zaključili 9. razred.

Vsi učenci bodo pisno obveščeni o nadaljevanju vpisnega postopka do konca maja

(do 30. 5. 2019). V dopisu bodo informacije o terminu, v katerem se bodo morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli. Za lažjo organizacijo vam sporočamo, da bodo ti termini med 18. in 20. 6. 2019. S seboj bodo morali prinesli zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda.

Točkam iz 7. in 8. razreda se bodo prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih bodo učenci dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2019 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli.Istega dne se bodo sprejeti učenci vpisali v 1. letnik. S podpisom sklepa o sprejemu bo za učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu, vpisni postopek zaključen.

Učenci, ki zaradi nižjega števila točk ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati tega kroga bodo znani  28. 6. 2019 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebamine sodelujejo v izbirnem postopku, če najkasneje do

18. 6. 2019 pridobijo veljavno odločbo o usmeritvi v program, v katerega so prijavljeni in dosegajo najmanj 90 odstotkov točk 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 3/2013, 46/2014).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 8. 5. 2019, do 12. ure.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Karmen DEBEVEC, tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Karmen Debevec

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis v šolsko leto 2019/20 na dan 2. 4. 2019

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 2. 4. 2019
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 104 93 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 88 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 36 96 točk
ZOBOTEHNIK 56 54 74 točk

Učenci in starši lahko sami izračunate svoje točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Seštejete zaključene ocene vseh obveznih predmetov (izbirni predmeti se ne upoštevajo).

Prijavljeni učenci, ki imate v tem trenutku precej nižje točke kot so začasne spodnje meje, imate manjšo možnost za vpis v program, v katerega ste se prijavili.

Če ugotovite, da bi radi zamenjali program ali šolo, lahko svoje prijave prenesete v druge programe na naši šoli ali na druge šole najkasneje do ponedeljka, 22. 4. 2019.
Do zaključka vpisnega postopka prenašanje prijav ne bo več mogoče.
25. 4. 2019 bomo na spletni strani objavili tabelo z novimi podatki.

V programu zobotehnik zaenkrat kaže, da omejitve vpisa ne bo. Če bo stanje ostalo nespremenjeno tudi po prenosu prijav, bodo v 1. letnik sprejeti vsi kandidati, ki bodo uspešno zaključili 9. razred.

O omejitvah vpisa vas bomo pisno obvestili najkasneje do 30. 5. 2019.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba