Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure so v času šolskih počitnic (od 8. julija do 14. avgusta) vsako sredo med 10. in 13. uro.

Želimo vam prijetne počitnice.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2019/20

Program Točke NPZ
FARMACEVTSKI TEHNIK 140 98 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 134 71 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 147
ZOBOTEHNIK Ni omejitve vpisa

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2019/20

V šolskem letu 2019/20 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 7 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 25. 7. 2019.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2019/20

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 3. septembra dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2019/20

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2019/20 bodo pripravljena do 2. 8. 2019. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 2. 8. 2019 dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake. Za prevzem potrdila o vpisu mora imeti dijak urejene vse obveznosti do šole za šolsko leto 2018/19.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2018/19 dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2019/20 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2019, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K1
1. Fb K6
1. Fc 24
1. L P7
1. Ka 26
1. Kb K2
1. Za 16
1. Zb P4
2. Fa K4
2. Fb P5
2. Fc 15
2. Ka 14
2. Kb P9
3. Za K3
3. Zb P6
Ob 10.30 Učilnica
2.L 29
2.Za 26
2.Zb 15
3.Fa 14
3.Fb P6
3.Fc P9
3.Ka P7
3.Kb P4
3.L P5

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v četrtek, 4. julija 2019, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek SŠFKZ, Ljubljana

Vljudno vabimo vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ).

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na tej spletni strani in jo sestavljajo sleči dokumenti:

 • Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 • Razpisne obrazce:
  • PONUDBA, razpisni obrazec št. 1,
  • OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA, razpisni obrazec št. 2,
  • PODATKI O PODIZVAJALCU S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, razpisni obrazec št. 3,
  • POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE IN GOSPODARSKI SUBJEKT, razpisna obrazca št. 4 in 5,
  • ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD,
  • REFERENČNO POTRDILO, razpisna obrazca št. 6 in 7,
  • REFERENČNO POTRDILO STROKOVNEGA KADRA, razpisna obrazca št. 8 in 9,
  • SEZNAM STROKOVNEGA KADRA razpisni obrazec št 10,
  • SEZNAM PONUJENE OPREME IN MATERIALOV, razpisni obrazec št. 11
  • PONUDBENI PREDRAČUN, razpisni obrazec št. 12,
  • VZOREC POGODBE, razpisni obrazec št. 13
 • Ostala dokumentacija:
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PGD), Mašera Mahnič arhitekti d.o.o., št. mma-10/2017, maj 2018 (dopolnitev oktober 2018, februar in marec 2019)
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PZI – Eko sklad), št. mma- 10/2017, datum oktober 2018
  • PROJEKTNA NALOGA št. mma- 10/2017_PN, datum maj 2019
  • GEOMEHANSKO POROČILO št.1544/2003 datum 23. 5. 2003
  • GRADBENO DOVOLJENJE št. 351-1431/2018-31 datum 08.04.2019

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 24.07.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje in na spletni strani: https://ejn.gov.si/.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem, v Latviji in Španiji, za 3. letnik programov FT, KT in TLB

SŠFKZ razpisuje:

 • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja  na Finskem je 27. 10.–23. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Dijaki, ki bodo kandidirali za Finsko, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja priložijo k vlogi.
 • Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 27. 10.–16. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja priložijo k vlogi.
 • Šest mest za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji. Mesta bodo razdeljena med dijake programov farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine. Število mest za posamezen program bo določila španska partnerska šola glede na svoje zmožnosti. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala več v španščini in manj v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 27. 10.-23. 11. 2019, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, opravljajo test iz znanja angleščine in test iz znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75%:25% v korist španščine. Rezultate testiranja znanja angleščine dijaki priložijo k vlogi. Rezultate testiranja znanja španščine bo priložila k vlogam kandidatov šolska komisija.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je ponedeljek, 24. 6. 2019, do 11.00 ure v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 23. 6. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 8. 7. 2019.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Skupne govorilne ure, predavanja za starše dijakov 3. letnika in predstavitev projektnega dela za starše dijakov 1. letnika

V petek, 17. maja 2019, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 2. Od 17.00 do 17.40 – PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika).
 3. Od 17.45 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa 14 1. Ka K1
1. Fb P6 1. Kb K4
1. Fc 24 1. Za 16
1. L 26 1. Zb P4

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 17.45 do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc, Koritnik, Vončina P2 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Horvat, Tomšič Iskra P4 Horzelenberg, Čalić 16
Lavrič P7 Hafner, Novoselec 15
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Kralj 12
Ožbolt P7 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Doberšek, Forte P9 Magdevski 13
Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR Gradišar P6
Vrhovnik, Prijatelj 23 Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Gabrovšek Kabinet FAR (2.nadstr) Rupnik 24
Čerin, Veniger 22 Povhe Lenart 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Lapuh, Sernec 25
Trdan K2 Drenik Trop K4
Švegl 24 Mlakar Medved Pis. org. izr. izobr.(1. nadst)
Markelj 14 KNO, KNT, MAN, PED, LIČ, SKO, SOM, KIZ, PPM, KNT-FIK…
Cimperman, Kujavec, Maležič 29 Kolmančič Šuštar, Kogovšek G. 31
 Dimnik, Lušina K3 Rogelj, Turšič, Šilc Kabinet KOZ (2.nadstr)
Cigula, Brodar Kaplja K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk, Zavec, Grgur 27 Sedlar 11
Cerar, Kastelic, Šimic Z. P3
Fabjan, Letonja, Perinčič M. 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinje:                 Lorencin, Justinek, Zgonc Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.45 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Šola je v času šolskih prvomajskih počitnic zaprta

V času prvomajskih počitnic, od sobote, 27. aprila 2019, do vključno nedelje, 5. maja 2019, je šola zaprta.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole