Pravila šolske prehrane

1. člen
(vsebina pravil)

Pravila urejajo v skladu s 6. členom Zakona o šolski prehrani (v nadaljevanju zakon) natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, plačilo, ravnanje z neprevzetimi obroki ter  načine seznanitve dijakov in staršev s pravili. Pravila urejajo tudi naloge, sestavo in mandat  komisije za prehrano, postopek prijave na subvencionirano malico.

2. člen
(šolska prehrana)

Šola za vse dijake organizira  toplo malico in  energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. Šola dijakom ponudi običajen, vegetarijanski in dietni obrok. Dijakom pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih iz obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. Prvi šolski dan ni organizirane malice.

3. člen
(prijava na malico)

Obrazec prijave je na spletni strani šole, dijaki ga lahko dobijo v referatu za dijake, ob koncu šolskega leta pa ga dijakom razdelijo razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo  obrazec prijave ob vpisu v šolo.

Prijavo na malico šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi.

Prijavo se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Če se dijak prijavi na malico šele 1. šolski dan, potem lahko začne prejemati obrok 3. šolski dan.
Prijavo se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Prijava oddana do 9.00 ure  zjutraj v referat za dijake se upošteva  naslednji dan, ko je pouk. Če se prijavo pošlje po pošti, potem mora biti poslana s priporočeno pošto in se upošteva naslednji dan po prejemu pošte.

Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijavo se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave.

4. člen
(odjava)

Posamezno malico se lahko odjavi najkasneje en delovni dan pred odsotnostjo od pouka in drugih dejavnosti do 9. ure.
Odjavo malice lahko uredijo le starši, oziroma tudi dijaki, če jih starši za to pooblastijo. Starši oziroma dijak odjavi šolsko malico preko gesla, ki ga dijak prejme prvi šolski dan oziroma kasneje ob prijavi na malico.

Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku,  so starši oziroma dijak  dolžni podaljšati rok odjave en dan pred podaljšanjem odsotnosti do 9. ure.

Le v izjemnih primerih zaradi bolezni in drugih izrednih okoliščin pripada dijaku subvencija za prvi dan odsotnosti, če se je odjavil od malice šele na dan odsotnosti od pouka do 9. ure  (velja za dijake, ki bodo prejemali subvencionirano malico).

Za vse dneve,  za katere malica ni bila odjavljena, dijak pa je izostal od pouka, starši plačajo polno ceno malice.
V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole, mora dijaka od malice odjaviti šola.

5. člen
(obveznosti)

S prijavo na šolsko malico nastopi dolžnost staršev oziroma dijaka:

  • da bo(bodo) spoštoval(i) pravila šolske prehrane,
  • pravočasno odjavil(i) posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • plačali polno ceno obroka, če obroka ne bodo pravočasno odjavili (velja za dijake, ki bodo prejemali subvencionirano malico.)
  • šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov iz 1. odstavka 25. člena zakona.

6. člen
(plačilo malice)

Ceno malice določi pristojni minister. Starši, ki ne uveljavljajo subvencije za malico oziroma so uveljavljali pravico do subvencije, pa do nje niso upravičeni, plačajo polno ceno malice. Postopek plačila malice določi šola v dogovoru s ponudnikom malice. Šola starše o načinu plačila malice  obvesti s pisnim obvestilom, navodila pa objavi tudi na spletnih straneh šole. Enak postopek plačila malice velja tudi za starše, ki so sicer upravičeni do subvencije, ob prijavi dijaka na malico pa subvencija še ni dodeljena.

7. člen
(postopek delitve malice)

Dijaki pojedo malico v učilnici. Dijaki, ki imajo pouk v telovadnici ali v laboratorijih, pa na hodniku. Dežurni dijaki gredo po malico v skladu z razporedom, ki je obešen v vseh učilnicah. Dijake, ki hodijo po malico določi razrednik. Malica se v razredu (do 15 min), z dijaki je učitelj. Ostanke hrane morajo dijaki vrniti v šolsko kuhinjo v skladu z navodili ponudnika šolske prehrane. Če dijaki malicajo na hodniku, je z njimi  učitelj, ki je imel pouk pred uro, po kateri imajo dijaki odmor za malico.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice  ni v šoli, bodo dijaki obveščeni kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki cel dan zunaj šole, bodo vzeli ob odhodu malico s seboj.

Dijaki morajo pri delitvi malice upoštevati vsa navodila učitelja, glede vračanja ostankov in ločevanja odpadkov pa  ponudnika malice. Neupoštevanje navodil pomeni lažjo kršitev šolskih pravil.

Dijaki, ki na malico niso naročeni, lahko zapustijo učilnico takoj po zvonjenju. Odhod iz šole zaradi nakupa malice ni dovoljen.

8. člen
( ravnanje z neprevzetimi obroki)

Če dijaki, ki so na malico naročeni,  malice niso vzeli, učitelj malico najprej ponudi še drugim dijakom oddelka. Če malica kljub temu še ostaja, se vrne v razdelilnico, kjer je na  voljo dijakom drugih oddelkov do konca glavnega odmora (topla malica) oziroma do konca popoldanskega odmora (hladna malica).
Sadje se odloži v za to pripravljen kotiček v 1. nadstropju šole, da je na voljo dijakom še preko dneva.
Šola lahko brezplačno ponudi neprevzete obroke tudi humanitarnim organizacijam, ki bodo za to izrazile interes.

9. člen
(obveščanje staršev in dijakov)

Pravila šolske prehrane, ki so sestavni del Šolskih pravil, ravnatelj objavi na oglasni deski šole, na spletnih straneh šole in v šolski publikaciji. Vse podrobnosti v zvezi z malico, ki niso navedene v Pravilih šolske prehrane šola izdaja v obliki pisnih obvestil in navodil, ki jih objavi na oglasni deski šole,  na spletni strani šole, z njimi seznanja starše na roditeljskih sestankih oziroma pisno obvestilo prevzamejo dijaki skupaj s položnico za plačilo malice.  

10. člen
(komisija za šolsko prehrano)

Kvaliteto malice bo spremljala tričlanska komisija, v kateri je en predstavnik dijakov, en predstavnik učiteljev in koordinator šolske prehrane. Predstavnika dijakov predlaga dijaški parlament, predstavnika učiteljev pa ravnatelj. Mandat komisije je eno leto. Komisija bo enkrat letno izvedla tudi anketo o zadovoljstvu  dijakov z malico. Izvajalec šolske prehrane bo imel v kuhinji na vidnem mestu tudi knjigo pohval in pritožb.

11. člen
(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Koordinator šolske prehrane bo izvajal evidentiranje v skladu z uradno programsko aplikacijo MŠŠ.
Koordinator šolske prehrane vodi dnevno evidenco:

  • o številu prijavljenih dijakov na malico,
  • o številu prevzetih subvencioniranih malic,
  • o številu odjavljenih subvencioniranih malic,
  • o številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih malic.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

12. člen
(veljavnost šolskih pravil prehrane)

Šolska pravila prehrane veljajo od 1. 3. 2013 dalje. Z dnem uveljavitve teh pravil predhodno sprejeta pravila prenehajo veljati.