Šolska prehrana

Ta obvestila so namenjena staršem in dijakom, da bi vse aktivnosti v zvezi z uveljavljanjem subvencije, s prijavo, s pravočasno odjavo, s plačilom malice in seveda s prehranjevanjem potekale v dobro vseh, vas spoštovani starši in dijaki ter nas zaposlenih.

Cena malice

Cena malice je 2,42 EUR.

Uveljavljanje subvencije za malico

Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije.

Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • do 42% neto povprečne plače v RS – 100% subvencija za malico (2,42 EUR); malica za dijaka bo brezplačna.
 • nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS – 70% subvencija za malico (1,69 EUR); za malico bodo plačevali 0,73 EUR na dan.
 • nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS – 40% subvencija za malico (0,97 EUR); za malico bodo plačevali 1,45 EUR na dan.

Opozarjamo vas, da morate v primeru odsotnosti dijaka, malico odjaviti, sicer plačate polno ceno malice, ne glede na višino subvencije.

Pred začetkom šol. leta 2019/20 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, saj bodo upoštevane uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

V kolikor nimate veljavne odločbe, se obrnite na pristojni center za socialno delo. Če želite imeti subvencijo za malico od 1.9.2019 dalje, morate vse potrebno urediti najkasneje v mesecu avgustu 2019.

Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Do takrat, ko na šoli ne bomo imeli dokazila o priznanju subvencije za malico (iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja), boste morali malico plačevati. Ko pa bomo dokazila prejeli, boste dobili denar vrnjen, do dne, ki je napisan na odločbi.

Plačilo malice

Vsi, ki ne boste upravičeni do subvencije za malico, boste malico plačali po ceni 2,42 EUR.  Ker se tudi  v šoli srečujemo s finančnimi težavami, bomo prisiljeni v primeru neplačil dijaka odjaviti od malice do poplačila vseh dolgov za malico. Šola nima sredstev, da bi jih zalagala za plačilo malice.  Dokler obveznosti za malico ne bodo poravnane, se dijaki tudi ne bodo mogli prijavljati in udeleževati  nadstandardnih izbirnih interesnih dejavnosti.

Prijava

Dijaka na malico prijavijo starši. Prijavo na malico se lahko vloži  osebno v referatu za dijake ali po pošti. Upošteva se le prijava, ki je pravilno in popolno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Na malico  lahko starši prijavijo otroka kadarkoli v šolskem letu na obrazcu »Prijava dijaka na šolsko prehrano«. Obrazec je na spletnih straneh šole oz. ga lahko dobite na oglasni deski pred referatom za dijake. Prijava, oddana do 9. ure  zjutraj v referat za dijake, se lahko upošteva že naslednji dan. To pa ne velja za prvi teden pouka, ko pričakujemo večje število prijav.

Na prvi šolski dan  ne bo organizirane malice, na drugi šolski dan ( 3. 9. 2019) bo malica organizirana za vse dijake, ki so se na malico pravočasno prijavili.

Odjava

Prijavo se lahko kadarkoli prekliče z obrazcem za odjavo, ki je podpisana od staršev. Preklic velja z naslednjim dnem pouka, po prejemu preklica, če je odjava, oddana do 9.00 ure  zjutraj v referat za dijake.

Odjava posameznega obroka

Posamezno malico se lahko odjavi najkasneje en delovni dan pred odsotnostjo od pouka in drugih dejavnosti do 9. ure.

Odjavo malice lahko uredijo le starši, oziroma tudi dijak, če ga starši za to pooblastijo (pooblastilo je na obrazcu za prijavo
- “SOGLAŠAM, da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam").

Odjava malice je možna samo preko Lopolisove spletne strani!

Starši oziroma dijak odjavi šolsko malico preko gesla, ki ga dijak prejme prvi šolski dan (1. letnik). Dijaki višjih letnikov (2., 3. in 4. letnik) gesla že imajo. Geslo morajo dijaki varovati vsa leta šolanja, saj geslo prejmejo le enkrat.

Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku,  so starši oziroma dijak  dolžni podaljšati rok odjave en dan pred podaljšanjem odsotnosti do 9. ure zjutraj (     PRAVOČASNA ODJAVA)

Le v izjemnih primerih zaradi bolezni in drugih izrednih okoliščin pripada dijaku subvencija za prvi dan odsotnosti, če se JE ODJAVIL od malice šele na dan odsotnosti od pouka do 9. ure zjutraj (    NEPRAVOČASNA ODJAVA, velja za dijake, ki imajo priznano subvencijo).

Za vse dneve,  za katere malica ni bila odjavljena, dijak pa je izostal od pouka oz. malice ni prevzel, starši plačajo polno ceno malice, ne glede na to, da jim pripada subvencionirana malica.

V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole, mora dijaka od malice odjaviti šola.

Gesla za prijavo na spletni strani

1. letniki prejmejo gesla 1. šolski dan. Ko dijak dobi geslo za vstop v aplikacijo, se mora čim prej registrirati. To je pogoj, da bo lahko aplikacijo uporabljal.  2., 3. in 4. letniki imajo gesla že iz prejšnjih šolski let.

Ob vstopu v šolo oz. prvi prijavi na malico ste prejeli gesla s katerim lahko dostopate do spletne strani »http://www.lopolis.si«. Ob prvem dostopu, morate zamenjati geslo in napisati svoj e-poštni naslov. Gesla se uporabljajo tudi za naročilo dijaške izkaznice.

Če ste geslo izgubili oz. pozabili

Na spletni strani Lopolisa, je poseben zavihek »Uredi geslo«, kjer vpišete svoj e-mail in v kratkem času na ta naslov dobite vaše uporabniško ime in geslo, če ste se ob prejemu gesla prijavili in vpisali vaš mail.

Postopek izbire menija

Šola bo dnevno nudila  10 različnih obrokov (topli in  hladni obroki, mesni in vegetarijanski obroki) in seveda dietne obroke – priporočene s strani zdravnika (sladkorna bolezen, celiakija idr.). Drugih posebnih želja ne bomo upoštevali.

Postopek izbire menija je naslednji:

Na spletnem brskalniku odtipkate naslov – www.lopolis.si in se z uporabniškim imenom in geslom prijavite v aplikacijo, na zavihek eRestavracija. Program vam nudi možnost izbire obroka po posameznih dnevih in odjave od posameznega obroka.

Navodila za dijake (izbira menija/odjava malice):

 • po uspešni prijavi sta na voljo dve možnosti:
  • Naročanje na menije
  • Odjave (upoštevajo se pravila, ki izhaja iz pravilnika o šolski prehrani)
 • za vsak dan je prikazan spustni seznam, iz katerega se izbere meni za posamezen dan. Če ni izbire velja malica 1.
 • nad izbiro menijev je možno za celoten mesec izbrati eno vrsto malice
 • z obveznim klikom na gumb    "Shrani" se izbira potrdi.

Naročanje na menije je prvih 7 dni blokirano, razen do 13. septembra, ko bo menjava menijev lahko za 1 delovni dan naprej.

Postopek delitve malice

Dijaki pojedo malico v učilnici. Dijaki, ki imajo pouk v telovadnici ali v laboratorijih, pa na hodniku. Dva ali trije dijaki  (odvisno od števila prijavljenih dijakov na malico) gredo po malico v skladu z razporedom, ki je obešen v vseh učilnicah. Dijake, ki hodijo po malico določi razrednik.  Malica se v razredu (do 15 min), z dijaki je učitelj. Ostanke hrane morajo dijaki vrniti v šolsko kuhinjo v skladu z navodili ponudnika šolske prehrane. Če dijaki malicajo na hodniku, je z njimi  učitelj, ki je imel pouk pred uro, po kateri imajo dijaki odmor za malico.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice  ni v šoli, bodo dijaki obveščeni kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki cel dan zunaj šole, bodo dobili ob odhodu malico za seboj. V tem primeru je malica samo hladna »lunch« paket. Kadar ni mogoče drugače,   »lunch«  paket dijaki prevzamejo že en dan prej.

Ob športnih dnevih oz. Dnevih z razrednikom, je vsem dijakom malica odjavljena. Navodila za ta dan, so dijakom poslana na razredne mail-e.

Dijaki morajo pri delitvi malice upoštevati vsa navodila učitelja, glede vračanja ostankov in ločevanja odpadkov pa  ponudnika malice. Neupoštevanje navodil pomeni lažjo kršitev šolskih pravil.
Dijaki, ki na malico niso naročeni, lahko zapustijo učilnico takoj po zvonjenju. Odhod iz šole zaradi nakupa malice ni dovoljen.

Dijaki prisotni v šoli, ki malice NE prevzamejo, so pa na malico za ta dan naročeni, morajo malico v celoti (2,42 €)
plačati, ne glede na višino subvencije.

Zakonodaja v zvezi s subvencionirano prehrano

Subvencionirano šolsko prehrano urejajo naslednji predpisi: Zakon o šolski prehrani (U. l. RS št. 3/2013 in št. 46/2014), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel svet šole. Pravila šolske prehrane so objavljena na spletni strani šole, zakone pa najdete na spletnih straneh Uradnega lista.

Druga obvestila povezana z malico

Kuhinja bo odprta tudi za prosto prodajo, kjer si lahko dijaki v dopoldanskem času kupijo toplo in hladno malico.  V skladu s Hišnim redom dijakom izhodi iz šole  med  odmori in prostimi urami  niso dovoljeni. Lahko se zadržujejo v neposredni okolici šole. V neposredno okolico šole spada šolsko zemljišče ter Zdravstvena pot  do konca zemljišča naše šole.

Povezane informacije

Naročanje in odjava menija

eRestavracija

Obrazci

Kontakt

Za vse informacije v zvezi z malico se obrnite na koordinatorico šolske prehrane.

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE
DEBEVEC, Karmen
Uradne ure:

pon - pet: 8.00 – 10:30 (v referatu za dijake)