Šolska prehrana

Ta obvestila so namenjena staršem in dijakom, da bi vse aktivnosti v zvezi z uveljavljanjem subvencije, s prijavo, s pravočasno odjavo, s plačilom malice in seveda s prehranjevanjem potekale v dobro vseh, vas spoštovani starši in dijaki ter nas zaposlenih.

Cena malice

Cena malice je 2,42 EUR.

Uveljavljanje subvencije za malico

Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico (oddaja Prijave na malico) in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije. Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša::

 • do 42% neto povprečne plače v RS – 100% subvencija za malico (2,42 EUR); malica za dijaka bo brezplačna.
 • nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS – 70% subvencija za malico (1,69 EUR); za malico bodo plačevali 0,73 EUR na dan.
 • nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS – 40% subvencija za malico (0,97 EUR); za malico bodo plačevali 1,45 EUR na dan.

Pred začetkom šol. leta 2021/22 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, saj bodo upoštevane uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

V kolikor nimate veljavne odločbe, se obrnite na pristojni center za socialno delo. Če želite imeti subvencijo za malico od 1.9.2021 dalje, morate vse potrebno urediti najkasneje v mesecu avgustu 2021.

Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju CEUVIZ). Do takrat, ko na šoli ne bomo imeli dokazila o priznanju subvencije za malico (iz CEUVIZ), boste morali malico plačevati. Ko pa bomo dokazila prejeli, boste dobili denar vrnjen, lahko tudi za nazaj, do dne, ki je napisan na odločbi.

Plačilo malice

Vsi, ki ne boste upravičeni do subvencije za malico, boste malico plačali po ceni 2,42 EUR.  Ker se tudi  v šoli srečujemo s finančnimi težavami, bomo prisiljeni v primeru neplačil dijaka odjaviti od malice do poplačila vseh dolgov za malico. Šola nima sredstev, da bi jih zalagala za plačilo malice.  Dokler obveznosti za malico ne bodo poravnane, se dijaki tudi ne bodo mogli prijavljati in udeleževati nadstandardnih izbirnih interesnih dejavnosti.

Prijava

Dijaka na malico prijavijo starši. Prijavo na malico se lahko vloži po pošti, e-pošti in oddaja prijavnice v  predalnik pred referatom za dijake v pritličju.

Upošteva se le prijava, ki je pravilno in popolno izpolnjena in podpisana s strani staršev.
Na malico  lahko starši prijavijo otroka kadarkoli v šolskem letu na obrazcu »Prijava dijaka na šolsko prehrano«. Obrazec je na spletnih straneh šole oz. ga dijakom 2., 3. in 4. letnikov (2020/21) pošljemo na šolske maile, 1 letniki pa ga dobijo v okviru dokumentacije ob vpisu na našo šolo. Prijava, oddana do 8. ure  zjutraj, se lahko upošteva že naslednji dan. To pa ne velja za prvih 14 dni pouka, ko pričakujemo večje število prijav.  Na oglasni deski bo objavljen razpored, kdaj lahko pričakujete malico, glede na oddano prijavo.
Na prvi šolski dan  ne bo organizirane malice, na drugi šolski dan ( 2. 9. 2021) bo malica organizirana za vse dijake, ki so se na malico pravočasno prijavili.

Odjava

Prijavo se lahko kadarkoli prekliče z obrazcem za odjavo, ki je podpisana od staršev. Preklic velja z naslednjim dnem pouka, po prejemu preklica (prejem odjavnega obrazca), če je odjava, oddana do 8.00 ure zjutraj v referat za dijake.

Odjava posameznega obroka

Posamezno malico se lahko odjavi najkasneje en delovni dan pred odsotnostjo od pouka in drugih dejavnosti do 9. ure. Odjavo malice lahko uredijo le starši, oziroma tudi dijak, če ga starši za to pooblastijo (pooblastilo je na obrazcu za prijavo"SOGLAŠAM, da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam").

Odjava od posameznega obroka je možna samo preko Lopolisove spletne strani z vašim geslom!

Starši oziroma dijak odjavi šolsko malico preko gesla, ki ga dijak prejme prvi šolski dan (1. letnik). Dijaki višjih letnikov (2., 3. in 4. letnik) gesla že imajo. Geslo morajo dijaki varovati vsa leta šolanja, saj geslo prejmejo le enkrat.

Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku,  so starši oziroma dijak  dolžni podaljšati rok odjave en dan pred podaljšanjem odsotnosti do 8. ure zjutraj (PRAVOČASNA ODJAVA). Le v izjemnih primerih zaradi bolezni in drugih izrednih okoliščin pripada dijaku subvencija za prvi dan odsotnosti, če se JE ODJAVIL od malice šele na dan odsotnosti od pouka do 8. ure zjutraj (to je NEPRAVOČASNA ODJAVA, velja pa le za dijake, ki imajo priznano subvencijo oz. samo za znesek subvencije, ostalo pa plačajo starši). Za vse dneve,  za katere malica ni bila odjavljena, dijak pa je izostal od pouka oz. malice ni prevzel (dijaka na list pri malici vpiše učitelj, ki je pri malici prisoten), starši plačajo polno ceno malice, ne glede na to, da jim pripada subvencija (subvencionirana malica).

Gesla za prijavo na spletni strani

1. letniki prejmejo gesla 1. šolski dan. Ko dijak dobi geslo za vstop v aplikacijo, se mora ŠE ISTI DAN registrirati. To je pogoj, da bo lahko aplikacijo uporabljal in si bo geslo shranil, da lahko kasneje do njega pride, če ga pozabi ali izgubi.

2., 3. in 4. letniki imajo gesla že iz prejšnjih šolski let. Ob vstopu v šolo oz. prvi prijavi na malico ste prejeli gesla s katerim lahko dostopate do spletne http://www.lopolis.si. Ob prvem dostopu, morate zamenjati geslo in napisati svoj e-poštni naslov.
Gesla se uporabljajo tudi za naročilo dijaške izkaznice.

Če ste geslo izgubili oz. pozabili

Na spletni strani Lopolisa, je poseben zavihek »Uredi geslo«, kjer vpišete svoj e-mail in v kratkem času na ta naslov dobite vaše uporabniško ime in geslo, če ste se ob prejemu gesla prijavili in vpisali vaš e-mail.

Postopek izbire menija

Ker še ne vemo, kakšna bo situacija v septembru, ko se bo začelo novo šolsko leto, informacije o tem koliko in kakšne vrste malice bodo na razpolago še ne moremo dati. Informacije boste dobili naknadno na:

 • dijaki 1.letnikov – na njihove osebne mail-e,
 • ali na obvestilih, ki bodo pri malici.

Šola bo dnevno nudila  več različnih obrokov (topli (?) in  hladni obroki, mesni in vegetarijanski obroki) in seveda dietne obroke – priporočene s strani zdravnika (sladkorna bolezen, celiakija idr.). Drugih posebnih želja ne bomo upoštevali.
Postopek izbire menija je naslednji:
V spletnem brskalniku vtipkate naslov – www.lopolis.si in se z uporabniškim imenom in geslom prijavite v aplikacijo, na zavihek eRestavracija. Program vam nudi možnost izbire obroka po posameznih dnevih in odjave od posameznega obroka.

Navodila za dijake (izbira menija/odjava malice):

 • po uspešni prijavi sta na voljo dve možnosti:
  • Naročanje na menije
  • Odjave (upoštevajo se pravila, ki izhaja iz pravilnika o šolski prehrani)
 • za vsak dan je prikazan spustni seznam, iz katerega se izbere meni za posamezen dan. V primeru, da dijak ne izbere menije, velja malica 1 ali meni, ki ga je dijak izbral ob prijavi na malico.
 • z obveznim klikom na gumb "Shrani" se izbira potrdi.

Naročanje na menije je blokirano za 7 delovnih dni od spreminjanja menija, razen do 14. septembra, ko bo menjava menijev lahko za 2 delovna dneva do 8. ure v naprej. V tem času se lahko način naročanja spremeni, v tem primeru vas naknadno obvestimo.

Postopek delitve malice

Dijaki pojedo malico v učilnici. Dijaki, ki imajo pouk v telovadnici ali v laboratorijih, pa na hodniku. Dva ali trije dijaki  (odvisno od števila prijavljenih dijakov na malico) gredo po malico v skladu z razporedom, ki je obešen v vseh učilnicah. Dijake, ki hodijo po malico določi razrednik.  Malica se v razredu (do 15 min), z dijaki je učitelj. Ostanke hrane morajo dijaki vrniti v šolsko kuhinjo v skladu z navodili ponudnika šolske prehrane. Če dijaki malicajo na hodniku, je z njimi  učitelj, ki je imel pouk pred uro, po kateri imajo dijaki odmor za malico.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice  ni v šoli, bodo dijaki obveščeni kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki cel dan zunaj šole, bodo dobili ob odhodu malico za seboj. V tem primeru je malica samo hladna »lunch« paket. Kadar ni mogoče drugače, »lunch«  paket dijaki prevzamejo že en dan prej. Ob športnih dnevih oz. Dnevih z razrednikom, je vsem dijakom malica odjavljena. Navodila za ta dan, so dijakom poslana na šolske mail-e.

Dijaki morajo pri delitvi malice upoštevati vsa navodila učitelja, glede vračanja ostankov in ločevanja odpadkov pa  ponudnika malice. Neupoštevanje navodil pomeni lažjo kršitev šolskih pravil.

Dijaki, ki na malico niso naročeni, lahko zapustijo učilnico takoj po zvonjenju. Odhod iz šole zaradi nakupa malice ni dovoljen.

Dijaki prisotni v šoli, ki malice NE prevzamejo, so pa na malico za ta dan naročeni, morajo malico v celoti (2,42 €) plačati, ne glede na višino subvencije.

Zakonodaja v zvezi s subvencionirano prehrano

Subvencionirano šolsko prehrano urejajo naslednji predpisi: Zakon o šolski prehrani (U. l. RS št. 3/2013 in št. 46/2014), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel svet šole. Pravila šolske prehrane so objavljena na spletni strani šole, zakone pa najdete na spletnih straneh Uradnega lista.

Druga obvestila povezana z malico

Kuhinja bo odprta tudi za prosto prodajo, kjer si lahko dijaki v dopoldanskem času kupijo toplo in hladno malico. Čas obratovanja kuhinje bo objavljen na vratih kuhinje. Spremljajte tudi obvestila na oglasni deski pred razdelilnico malice in kuhinjo.

V skladu s Hišnim redom dijakom izhodi iz šole med odmori in prostimi urami niso dovoljeni. Lahko se zadržujejo v neposredni okolici šole. V neposredno okolico šole spada šolsko zemljišče ter Zdravstvena pot do konca zemljišča naše šole.

Povezane informacije

Naročanje in odjava menija

eRestavracija

Obrazci

Kontakt

Za vse informacije, pohvale in pritožbe v zvezi z malico se obrnite na koordinatorico šolske prehrane.

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE
DEBEVEC, Karmen
Uradne ure:
pon – pet: 8.00 – 10:30 in 12.00 – 13.15
(v referatu za dijake)