Zobotehnik – oblike izpitov

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO P+U P+U P+U P+U
Angleščina / nemščina – ANG / NEM P+U P+U P+U P+U
Matematika – MAT P+U P+U P+U P+U
Umetnost – UME U      
Zgodovina – ZGO     P P
Geografija – GEO   P    
Psihologija – PSI       U
Fizika – FIZ   P+U P+U  
Kemija – KEM P      
Biologija – BIO P      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Varovanje zdravja – VZD U   P  
Anatomija in fiziologija – ANF   P    
Morfologija z gnatologijo – MGN P+PP*      
Fiksna protetika – FIP   P+PP* PP* PP*
Totalna proteza – TOP     P+PP*  
Delna akrilatna proteza – DAP       P+PP*
Zobotehnični materiali in tehnologija – ZMT   P (VS kemija v zoboteh.)    
   P (VS zoboteh. mater. in teh.)
Podjetništvo – POD U     P/U + posl.načrt z zagovorom
Individualna zobna protetika (prakt. pouk) – IZP   PP* PP* PP*
Prva pomoč – TPP priznavanje!
ne izvajamo!
     
Interesne dejavnosti – IND IND – dokazila
Praktično usposabljanje z delom – PUD PUD – dnevnik dela/potrdilo mentorja

Legenda:
P = pisno; U = ustno; PP = praktični pouk str. modula
P+PP = udeleženec opravi izpit (pisni) pred prakt. poukom strok. modula
PP* = praktični izpiti str. modulov so združeni v skupno 4 praktične izpite – vsako šolsko leto 2 izpita.

Praktični pouk strokovnih modulov (*) udeleženec opravlja v šoli, obsega pa vsebine: v začetnem letniku izobraževanja praktični pouk str. mod. MGN in FIP,  v zaključnem letniku pa TOP, DAP, IZP.
Izpit str. modula je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela (zaporedje opravljanja teor. in praktičega dela določi strok. aktiv ZT).

Izpitni roki za opravljanje izpitov iz praktičnih delov str. modulov so vsako šolsko leto samo trije: februarski, junijski, avgustovski. Kandidat se mora na izpit prijaviti pravočasno.

Pogoji za opravljanje posameznih praktičnih izpitov so:

  • za 1. letnik (MGN prakt.): opravljen teoretični del Morfologija z gnatologijo;
  • za 2. letnik (FIP prakt.): opravljeni izpiti Anatomija in fiziologija, MGN v celoti, teoretični del Fiksna protetika,
  • za 3. letnik (TOP prakt.): opravljeni izpiti MGN v celoti, FIP v celoti, delno Zobotehnični materiali in tehnologija (vs. sklopi ZMT 1. – 3. l.), teoretični del Totalna proteza,
  • za 4. letnik (DAP prakt., IZP prakt.): Zobotehnični materiali in tehnologija v celoti,v celoti opravljeni izpiti MGN, FIP, TOP in teoretični del Delna akrilatna proteza.

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz TEORETIČNE PROTETIKE) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz TUJEGA JEZIKA ali MATEMATIKE, IZDELEK IN ZAGOVOR).