Farmacevtski tehnik – oblike izpitov

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO P+U P+U P+U P+U
Tuji jezik i (angleščina / nemščina) – ANG / NEM P+U P+U P+U P+U
Matematika – MAT P+U P+U P+U P+U
Umetnost – UME U      
Zgodovina – ZGO P P    
Geografija – GEO P      
Psihologija – PSI     U  
Fizika – FIZ P+U P+U    
Kemija – KEM P P    
Biologija – BIO P      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Zdravstvena vzgoja – ZVZ U      
Anatomija in fiziologija – ANF   U    
Mikrobiologija in epidemiologija – MBE   PP+P    
Laboratorijsko delo v farmaciji –LDF   PP+P    
Zdravila – ZDR     PP+P P
Oblikovanje zdravil – OZD   PP+P (2.+3.l.) PP+P
Analiza zdravil – AZD   PP+P+U (2.+3.l.)  
Rastlinske droge in naravne spojine – RDN   PP+P (2.+3.l.) PP+P
Podjetništvo in komunikacija – POK     P/U + posl.načrt z zagovorom  
Genetika – GEN   U    
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT U      
Izdajanje izdelkov v lekarni in spec. Prodajalni – ILS       P+PP
Bolnišnična farmacija  – BOF       P
Kozmetični izdelki – KIZ       P
Osnove kakovosti – OKA* (le udeleženci, vpisani pred 2012/13)       P
Prva pomoč – TPP U/PP      
Praktično usposabljanje z delom PUD – dnevnik dela
Interesne dejavnosti IND – dokazila

Legenda:
P = pisno; U = ustno; PP = praktični pouk str. modula
PP+P = pred teor. izpitom (pisnim) mora udeleženec pridobiti oceno iz prakt. dela
P+PP = udeleženec opravi teor. izpit pred prakt. poukom strok. modula

Udeleženec mora pred prijavo na izpit, kjer so potekale vaje-prakt.pouk, oddati urejen delovni zvezek ali opraviti testno vajo (izjema je ILS, kjer je obratno). Vaje in praktični pouk udeleženec opravi v šoli. Na izpitu se lahko ocenjuje se tudi znanje iz vaj in praktičnega pouka! Izpit str. modula je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela (zaporedje opravljanja teor. in praktičega dela določi strok. aktiv FT).

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj farmacije) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek in zagovor).