Konzultacije

Šola odraslim udeležencem izrednega izobraževanja za vsako programsko enoto zagotavlja konzultacije, na katerih učitelj udeležence seznani o vsebinah programske enote, o načinu ocenjevanja znanja (oblike izpita, kriteriji na izpitu), s primeri izpitnih vprašanj oziroma primeri izpitnih nalog ter s podatki o priporočeni literaturi. V času šolskih počitnic konzultacij ni.

Individualne konzultacije

Pri predmetih SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, MATEMATIKA, UMETNOST, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, BIOLOGIJA, INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ter PODJETNIŠTVO (samo vsebine informacijsko komunikacijske tehnologije) so na voljo individualne konzultacije. Individualne konzultacije se izvajajo tudi pri predmetih FIZIKA in KEMIJA, vendar le, če šola pri teh predmetih ne razpiše skupinskih konzultacij (glej celoletni razpored konzultacij spodaj). V šolskem letu 2017/18 se bodo pri vsebinah ZDRAVSTVENA VZGOJA (v okviru predmetov VZD1 v progr. zobotehnik, ZVP v programu tehnik lab. biomedicine in ZVZ v programu farmacevtski tehnik) izvajale individualne konzultacije. V programu zobotehnik se bodo izvajale individualne konzultacije za predmete začetnega letnika MORFOLOGIJA Z GNATOLOGIJO, ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA (vsebine ANATOMIJA GLAVE), ZOBOTEHNIČNI MATERIALI IN TEHNOLOGIJA, FIKSNA PROTETIKA, VAROVANJE ZDRAVJA, v programu farmacevtski tehnik pa se bodo izvajale individualne konzultacije pri predmetu MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA.

Za termine individualne konzultacije se udeleženci sami dogovorijo z učitelji posam. predmetov oz. modulov preko elektronske pošte (elektronski naslovi učiteljev so navedeni na spletni strani šole – govorilne ure). Za te predmete so individualne konzultacije brezplačne le za udeležence, ki so vpisani v 1. ali 2. leto prekvalifikacije.

Skupinske konzultacije

Pri strokovnih modulih v programih farmacevtski tehnik, zobotehnik in tehnik laboratorijske biomedicine organiziramo brezplačne skupinske konzultacije. V programu kozmetični tehnik skupinskih konzultacij praviloma ni. Udeleženci se na skupinske konzultacije prijavijo vsaj teden dni pred načrtovano izvedbo. Po izvedenih skupinskih konzultacijah in izven teh terminov so v šolskem letu možne tudi individualne konzultacije, vendar jih udeleženci plačajo po ceniku šole.

Urnik skupinskih konzultacij je okviren in se lahko spremeni. O točnem urniku in vseh morebitnih spremembah urnika bomo prijavljene kandidate obveščali po elektronski pošti.

Urnik skupinskih konzultacij 2017/18

Okviren termin (mesec izvedbe) Rok za prijavo STROKOVNI MODULI
(po programih)
FARMACEVTSKI TEHNIK ZOBOTEHNIK TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
začetni zaključni zaključni začetni zaključni
OKTOBER do 5. nov. / OZD-4FT
POK-3FT BOF-4FT
POD-4ZT ZEK-3TLB MBK-4TLB
NOVEMBER do 5. nov. LDF-2FT ANF-2FT ZDR-3,4FT TOP-3ZT BAF-2TLB MMB-3TLB
MMB-4TLB
DECEMBER 25. – 30. nov. GEN-2FT / / MMB-2TLB FKM-4TLB
JANUAR 25. – 31. dec. AZD-2FT
AZD-3FT
/ / MBK-2,3TLB LHT-4TLB
FEBRUAR 25. – 31. jan. OZD-2,3-FT RDN-4FT DAP-4ZT / /
MAREC 25. – 28. feb. RDN-2,3FT / / LHT-2,3TLB /
APRIL 25. – 31. mar. / / / FKM-3TLB LTP-4TLB
MAJ 25. – 30. apr. KIZ-4FT / / / /

Povezane informacije