Konzultacije

Šola odraslim udeležencem izrednega izobraževanja za vsako programsko enoto zagotavlja konzultacije, na katerih učitelj udeležence seznani o vsebinah programske enote, o načinu ocenjevanja znanja (oblike izpita, kriteriji na izpitu), s primeri izpitnih vprašanj oziroma primeri izpitnih nalog ter s podatki o priporočeni literaturi. V času šolskih počitnic konzultacij ni.

Programske enote pri splošnih predmetih

Pri predmetih SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, MATEMATIKA, UMETNOST, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA in INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ter PODJETNIŠTVO (samo vsebine informacijsko komunikacijske tehnologije) so v vseh izobraževalnih programih na voljo individualne konzultacije.

Programske enote pri strokovnih modulih (strokovni predmeti)

Skupinske konzultacije

Pri strokovnih modulih v programih farmacevtski tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine so brezplačne skupinske konzultacije namenjene udeležencem, ki imajo organiziran praktični pouk (1. oz. 2. leto izobraževanja). Udeleženci, ki so s prakt. poukom že zaključili v preteklih letih izobraževanja, se lahko po predhodni prijavi vključijo v skupinske konzultacije, ki potekajo izven prakt. pouka, sicer pa so njim namenjene individualne konzultacije. V programu kozmetični tehnik in zobotehnik skupinskih konzultacij praviloma ni.

Udeleženci se na skupinske konzultacije prijavijo vsaj teden dni pred načrtovano izvedbo. Po izvedenih skupinskih konzultacijah in izven teh terminov so v šolskem letu možne tudi individualne konzultacije, vendar jih udeleženci plačajo po ceniku šole. Urnik skupinskih konzultacij je okviren in se lahko spremeni. O točnem urniku in vseh morebitnih spremembah urnika bomo prijavljene kandidate obveščali po elektronski pošti.

URNIK SKUPINSKIH KONZULTACIJ 2019/20

Okviren termin
(mesec izvedbe)
Rok za prijavo FARMACEVTSKI TEHNIK TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
OKTOBER / / /
NOVEMBER do 5. nov. AZD-3FT /
DECEMBER do 5.dec. / FKM-4TLB
JANUAR do 5.jan. / MBK-3TLB
FEBRUAR do 25.jan. OZD-2.,3.,4.FT MBK-4TLB
MAREC do 5.mar. RDN-2.,3.,4.FT
APRIL do 28. mar. / LTP-4TLB

Individualne konzultacije

Pri vseh strokovnih modulih programov farmacevtski tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine, ki jih v tabeli nismo navedli, se bodo v šolskem letu 2019/20 izvajale individualne konzultacije. Za te predmete so individualne konzultacije brezplačne le za udeležence, ki majo organiziran praktični pouk (1. oz. 2. leto izobraževanja), vendar le, če skupinskih konzultacij v prvem letu izobraževanja ni bilo izvedenih.

V programu zobotehnik potekajo pri vseh strokovnih modulih individualne konzultacije. Za udeležence, ki so se prvič vpisali v program ZT v šolskem letu 2019/20, je do 5 ind. konzultacij pri posamezni programski enoti brezplačnih.

Za termine individualnih konzultacij se udeleženci sami dogovorijo z učitelji posam. predmetov oz. modulov preko elektronske pošte (elektronski naslovi učiteljev so navedeni na spletni strani šole – govorilne ure).

Povezane informacije