Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit. Opravlja se v skladu z določili ZAKONA O MATURI (Ur. list RS št. 15/03 in št. 115/06), PRAVILNIKA O POKLICNI MATURI (Ur. list RS št. 99/01, št. 44/08 in 9/09.) in izpitnega reda, ki ga določi minister pristojen za šolstvo.

Predmeti poklicne mature

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela (v nadaljnjem besedilu: predmeti poklicne mature).

Predmeti skupnega dela poklicne mature so:

 • slovenščina (v nadaljnjem besedilu 1. predmet poklicne mature),
 • izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta (v nadaljnjem besedilu 2.predmet poklicne mature).

Programi:

 • v programu farmacevtski tehnik:
farmacija – pisni in ustni izpit,
 • v programu kozmetični tehnik
kozmetika– pisni in ustni izpit,
 • v programu tehnik laboratorijske biomedicine:
laboratorijska bimedicina – pisni in ustni izpit,
 • v programu zobotehnik:
zobna protetika – pisni in ustni izpit.

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

 • matematika ali tuj jezik (v nadaljnjem besedilu 3. predmet poklicne mature),
 • izdelek in zagovor ali storitev in zagovor (v nadaljnjem besedilu 4. predmet poklicne mature).

Programi:

 • v programu farmacevtski tehnik:
izdelek in zagovor,
 • v programu tehnik laboratorijske biomedicine:
storitev in zagovor,
 • v programu kozmetični tehnik:
storitev in zagovor,
 • v programu zobotehnik:
praktična protetika in zagovor.

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.

Določanje učnega uspeha

Število točk pri ustnem izpitu ter izdelku oziroma storitvi in zagovoru določi šolska izpitna komisija, pri pisnem izpitu pa ocenjevalec (pri jezikih sta dva ocenjevalca za drugo izpitno polo-upošteva se povprečno število točk).

Merila za pretvorbo točk v ocene za prvi in tretji predmet poklicne mature določi Državna izpitna komisija za poklicno maturo na predlog predmetnih izpitnih komisij.

Merila za pretvorbo točk v ocene za drugi in četrti predmet pokline mature določi šolska maturitetna komisija na predlog strokovnih aktivov šole.

Ocene za posamezne predmete in splošni učni uspeh kandidata določi šolska maturitetna komisija na podlagi meril za določitev ocene za posamezni predmet. Splošni učni uspeh pri poklicni maturi se izrazi kot seštevek ocen vseh predmetov.

Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.
Ne glede na prejšnji odstavek, šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), Če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

Izboljšanje ocen

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov (enega ali več, a vse naenkrat). Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.

Popravljanje negativnih ocen poklicne mature

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju  poklicne mature na isti šoli.

Koledar opravljanja poklicne mature

Koledar določi Državna izpitna komisija za poklicno maturo na podlagi Šolskega koledarja za tekoče šolsko leto, ki ga določi minister pristojen za šolstvo.

Koledar je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra, pa tudi na naši spletni strani.

Prijave k poklicni maturi

V koledarju opravljanja poklicne mature so določeni tudi roki za prijave in odjave. K opravljanju poklicne mature se je treba prijaviti na obrazcu PRIJAVA K POKLICNI MATURI. Dobite ga v večjih knjigarnah, na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport ali pri tajnici ŠMK na šoli.

Ker je zadnji dan za prijavo največkrat dva meseca pred začetkom poklicne mature, ob prijavi ni treba izpolnjevati pogojev za opravljanje poklicne mature. Vse izpite je potrebno opraviti do zadnjega dneva za odjavo, to je štiri dni pred začetkom poklicne mature.

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo lahko dobite osebno ali po telefonu pri tajnici šolske maturitetne komisije Angeli Petek.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
PETEK, Angela
Uradne ure:

glej govorilne ure

Povezane informacije