Izpitni roki za samoizobraževalce

Šolsko leto 2018/19

V šolskem letu 2018/19 bodo izpiti potekali vsak mesec, razen v juliju. Izpiti so lahko v izjemnih primerih razporejeni tudi izven določenih datumov in lahko potekajo v dopoldanskem ali v popoldanskem času. Na izpit vedno prinesite osebni dokument s sliko ali indeks s sliko zaradi identifikacije in preprečevanja zlorab.

Prijava k izpitu

Za vsak izpit, ki ga želi udeleženec opravljati, odda prijavnico.

Za vsak izpitni rok se lahko udeleženec prijavi le k enemu izpitu.

Dosedanja večletna praksa kaže, da so bili mnogi udeleženci, ki so se prijavili k opravljanju dveh izpitov v enem izpitnem roku, neuspešni. Mnogo udeležencev je drugi izpit kasneje odjavilo ali pa k izpitu sploh niso prišli. Zato udeležencem le izjemoma dovolimo opravljanje dveh izpitov v enem izpitnem roku, vendar le, če so to dokazali z uspehom v predhodnih dveh izpitnih rokih.

Na izpite se prijavite izključno z internim obrazcem »Prijava k izpitu«, ki ga najdete na tej spletni strani pod obrazci, na šoli pri organizatorki izrednega izobraževanja ali v tajništvu šole. Obrazec izpolnite in podpišite ter ga osebno (samo v tajništvu šole ali pri organizatorki izrednega izobraževanja oz. v nabiralnik za izredno izobraževanje pred pisarno IO) ali po navadni pošti pošljite na šolo do vključno 5. v mesecu za vsak izpitni rok, razen za avgustovski izpitni rok do 10. julija. Obrazec je veljaven le, če so izpolnjene vse rubrike. Prijave, poslane po elektronski pošti ali po faksu, ne veljajo.

Udeleženec, ki na prijavi k izpitu ne bo navedel učitelja – ocenjevalca, bo na izpit razporejen k učitelju, ki ga določi šola ne glede na to, pri katerem učitelju je udeleženec bil na razgovorih oz. se je pogovarjal o izpitni snovi.

Kandidat je razporejen na izpit samo v primeru, da ima ob prijavi na izpit poravnane vse zapadle denarne obveznosti do šole.

Odjava od izpita

Udeleženec lahko odjavi izpit. Pravočasna je tista odjava, ki jo udeleženec pisno po elektronski pošti sporoči na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si do datuma za odjavo, ki je objavljen v razporedu izpitov za tekoči mesec. Če se udeleženec zaradi utemeljenih razlogov ne more udeležiti prijavljenega izpita (bolezen, poziv na sodišče, nujna zadržanost na delovnem mestu, prometna nesreča…), mora to po sporočiti najkasneje zjutraj do 9.00 na dan opravljanja izpita po e-pošti, v roku treh dni pa to dokazati tudi z uradnim dokazilom o zadržanosti. V primeru, da je udeleženec že plačal strošek izpita oz. je pravočasno odjavljen izpit bil vključen v šolnino, priznamo plačani strošek za izpit pri naslednji prijavi k izpitu, sicer pa položnico storniramo.

TISTI UDELEŽENEC, KI  IZPITA NI ODJAVIL IN K IZPITU NI PRIŠEL, NE BO RAZPOREJEN V IZPITNI ROK, DOKLER ZAPADLEGA STROŠKA IZPITA NE BO PLAČAL. TO DOLOČILO BOMO DOSLEDNO IZVAJALI. NEUDELEŽBA OZ. NEODJAVLJENI IZPITI, KI SO VKLJUČENI V ŠOLNINO, SE UPOŠTEVAJO KOT IZKORIŠČENI (IZPITNI ROK je s tem izkoriščen) V OKVIRU ŠOLNINE.

V izpitnem razporedu so upoštevane vse  do roka poslane prijave in do roka posredovane odjave, učitelj izpraševalec zato pripravi nalogo oz. čaka udeleženca na ustnemu izpitu, čeprav udeleženec k izpitu ne pride.

Ena pravočasna odjava v šolskem letu je brezplačna. Brezplačna je tudi pravočasna odjava, če udeleženec dostavi opravičilo uradne institucije (zdravniško opravičilo, sodišče, policija, delovna organizacija…) najkasneje v treh dneh po izpitu, na katerega se je prijavil. Položnico (poračun) za stroške odjav v šolskem letu prejmejo udeleženci ob koncu vsakega šolskega leta.

Izpitni roki in razporedi izpitov

Razporedi izpitov so objavljeni na spletni strani sproti, najpozneje 5 dni pred izpitom (šifra udeleženca, datum in ura izpita ter učilnica).

Udeleženec mora na napake v razporedu izpitov, ki jih šola objavi na svoji spletni strani (oz. ga izjemoma prejme na dom), pravočasno opozoriti organizatorko izobraževanja.

Na izpit vedno prinesite osebni dokument s sliko zaradi identifikacije in preprečevanja zlorab.

MESEC DAN ROK ZA PRIJAVO NA IZPIT RAZPORED
SEPTEMBER torek, 25. september 1.-5. september pdf Prenesi
OKTOBER ponedeljek, 22. in torek, 23. oktober 1.-5. oktober pdf Prenesi
NOVEMBER sreda, 21. in četrtek, 22. november 1.-5. november pdf Prenesi
DECEMBER torek, 18. in sreda, 19. december 1.-5. december pdf Prenesi
JANUAR torek, 22. in sreda, 23. januar 1.-5. januar pdf Prenesi
Izpit praktični deli str. modulov (zobotehnik): 21. 1. – 1. 2.
FEBRUAR sreda, 20. inčetrtek, 21. februar 1.-5. februar pdf Prenesi
MAREC torek, 26. in sreda, 27. marec 1.-5. marec pdf Prenesi
APRIL torek, 23. in sreda, 24. april 1.-5. april pdf Prenesi
MAJ ponedeljek, 20. in torek, 21. maj 1.-5. maj pdf Prenesi
JUNIJ četrtek, 20. in petek, 21. junij 1.-5. junij pdf Prenesi
Izpit praktični deli str. modulov (zobotehnik): 17. 6. – 28.6.
AVGUST ponedeljek, 19. avgust!!! (le en dan so izpiti!) 1.-10. julij ! pdf Prenesi
Izpit praktični deli str. modulov  (zobotehnik): 19. 8. – 30. 8.

Opomba: Izpiti so lahko v izjemnih primerih razporejeni tudi izven določenih datumov in lahko potekajo v dopoldanskem ali v popoldanskem času.

Imena udeležencev v razporedih so nadomeščena s šiframi. Šifre so številke na pogodbah. Prosimo, da si šifre shranite!

Stroški izpita

Udeleženec, ki izpite v skladu s pogodbo o izobraževanju plačuje posebej (glej pogodbo), praviloma pred izpitom prejme položnico za plačilo stroška izpita.  Za izpite, ki so v skladu s pogodbo o izobraževanju oz. osebnim izobraževalnim načrtom že vključeni v šolnino, ne izdajamo položnic.

Položnico za plačilo stroška izpita pošlje udeležencu šola. Udeleženec mora do izpita oz. zapadlosti položnice plačati stroške izpita. Za udeleženca, ki mu plačuje izobraževanje podjetje, pošlje šola račun plačniku. Udeležencu, ki mu plačuje izobraževanje Zavod RS za zaposlovanje, pa strošek odštevamo od pogodbenega zneska, ki mu je priznan. Udeleženec, ki plačuje šolnino, je na izpit razporejen, če ima do datuma prijave poravnane vse stroške za nazaj.

Stroški izpitov v š.l. 2018/19, ki niso vključeni v šolnino:

  • pisni in ustni izpit 65,60 €,
  • samo ustni ali samo pisni izpit  57,40 €,
  • strošek praktičnega dela str. modulov (praktični izpiti) v programih zobotehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine je določen po zadnjem veljavnem ceniku, ki ga je sprejel svet šole, in se določi glede na vrednost obračunske točke; trenutno veljavni cenik je na voljo pri organizatorki izrednega izobraževanja,
  • strošek odjave izpita 6 €.

Seznanjanje z rezultati izpitov

Rezultati izpitov so znani 7. dan po opravljanju izpitov. Za rezultate udeleženci pokličejo ali pišejo organizatorki Mojci OGRIN.

OGRIN, Mojca
Uradne ure za sporočanje rezultatov:

sre: 14.30 – 15.00
ostale dneve: 7.30 – 8.00

Vpis ocene

Udeleženci izrednega izobraževanja dobijo ob zaključku izobraževanja spričevala, med izobraževanjem pa lahko na zahtevo udeleženca šola izda obvestilo o uspehu ali letno spričevalo.