Prekvalifikacija v zobotehnika

Zakaj ima poklic prihodnost?

Delo zobotehnika je odgovorno, ustvarjalno in raznoliko. Pri tem poklicu se izrazijo ročne spretnosti, smisel za obliko, barvo in estetiko.

Zobotehnik je usposobljen za izvajanje strokovnih del na področju fiksne in snemne protetike. Delo  obsega sanacijo zobovja, kar pomeni, da nadomestimo manjkajoče zobe ali estetsko in funkcionalno izboljšamo obstoječe.

Zobotehniki se lahko zaposlijo v različnih zdravstvenih ustanovah ali v privatni zobni tehniki, kjer izdelujejo zobne nadomestke. Lahko se zaposlijo tudi v podjetjih, ki proizvajajo ali prodajajo zobotehnične materiale, stroje in zobotehnične pripomočke… Zobotehnik lahko svoja strokovna znanja izpopolnjuje – obogati jih in nadgradi z različnimi strokovnimi tečaji in usposabljanji (ortodontija, specialna znanja iz protetike), ali pa se izobražujejo na višjih in visokih strokovnih šolah. Z dovolj delovnimi izkušnjami pa se lahko loti tudi zasebne prakse.

Na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo imamo z izobraževanjem odraslih dolgoletne izkušnje. Smo tudi edini izvajalci programa zobotehnik tako za odrasle kot tudi za mladino. V programu poučujejo strokovno in pedagoško dobro usposobljeni učitelji.

Oblika izobraževanja

Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim praktičnim poukom strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih zobotehničnih laboratorijih.

Udeleženci opravljajo teoretične izpite v obliki samostojnega učenja. Na konzultacijah se udeleženci seznanijo z literaturo, obsegom izpita in poskusnim testom ali primeri izpitnih vprašanj, potem pa opravljajo izpit. Vaje in praktični pouk strokovnih modulov ter praktične izpite (skupaj okvirno 365 – 400 ur vaj ter okvirno 160 ur prakt. izpitov) udeleženci opravijo organizirano v šoli. Praktični pouk poteka po posameznih sklopih v sodobno opremljenih šolskih laboratorijih v petkih popoldne in sobotah dopoldne.

Predmetnik

Med izobraževanjem udeleženec usvoji strokovna znanja iz varovanja zdravja in prve pomoči, anatomije in fiziologije, morfologije z gnatologijo, fiksne protetike, totalne proteze, delne akrilatne proteze, zobotehničnih materialov in tehnologije, podjetništva, individualne zobne protetike. Prekvalifikacija traja do dve leti in pol. Med izobraževanjem opravi zobotehnik praktično usposabljanje z delom.

Stroški

Stroški izobraževanja so odvisni od predhodne izobrazbe oz. števila predmetov in strok. modulov, ki jih mora udeleženec opraviti v prekvalifikaciji (priznavanje znanja). Nudimo postopno odplačevanje šolnine v obrokih.

Šolnina znaša za začetni letnik 1.950 € in za zaključni letnik 2.050 €. Šolnina vključuje stroške za opravljanje izpitov iz strokovnega dela (v začetnem letniku 6 teor. in 2 prakt. izpita, v zaključnem letniku 5 teor. in 3 izpite) ter opravljanje vaj – praktičnega pouka po izobraževalnem načrtu oz. urniku za skupino. Stroški za opravljanje izpitov iz splošnih predmetov, ki jih udeleženec nima priznanih iz predhodnega izobraževanja, niso vključeni v šolnino, prav tako ne izpiti iz strokovnega dela, ki jih udeleženec ponavlja ali ne opravi po izobraževalnem načrtu. Stroški internih učnih gradiv in poklicne mature niso vključeni v šolnino. Dodaten strošek predstavlja nakup delovne obleke (belo haljo si udeleženci priskrbijo sami), nakup orodja za zobotehnike (orodje za morfološko gnatološko modelacijo, obdelovalni in polirni set) ter nakup učbenikov in delovnih zvezkov.

Stroški izobraževanja (šolnina, izpiti, poklicna matura ipd.) se obračunavajo v skladu s pravilnikom in cenikom, ki ju je sprejel Svet šole. Cenik je dostopen v pisarni za izobraževanje odraslih.

Vpisna mesta in prijava

Število vpisnih mest je omejeno na 12. Šola objavi razpis za vpis v program izrednega izobraževanja pred začetkom pouka na svoji spletni strani.

Kandidati se na razpis za vpis prijavijo v razpisanih rokih na obrazcu »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih«. K prijavi priložijo fotokopije dokazil o dosedanjem srednješolskem izobraževanju (fotokopije spričeval 1. – 4. letnika in maturitetnega spričevala).

Ob vpisu opravimo svetovalni razgovor z vsakim kandidatom. Kandidati na vpisu predložijo originalna dokazila o predhodnem srednješolskem izobraževanju, osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list), davčno številko, ter dokazilo o plačanem 1. obroku šolnine.

V primeru vpisa manj kot 8 kandidatov bomo kandidatom ponudili možnost izobraževanja v individualni organizacijski obliki, kar pomeni, da se bodo kandidati sami učili tudi praktičnih veščin (v zobotehničnih laboratorijih pri zunanjih mentorjih, ob delu), v šoli pa bodo imeli konzultacije pri učiteljih praktičnega pouka.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za odrasle potekajo vsako leto v februarju, šola lahko razpiše še dodatne termine. Točni termini informativnih dni so vsako šolsko leto objavljeni sproti.

Več informacij

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorkah izrednega izobraževanja (Vanda Trdan, Mojca OGRIN).

Več informacij najdete v šolski publikaciji: