Prekvalifikacija v farmacevtskega tehnika

Zakaj ima poklic prihodnost?

Če vas privlači umirjeno delo farmacevtskega tehnika, ki s svojim znanjem pomaga ljudem do boljšega zdravja, jim svetuje o naravnih zdravilih in pripravlja farmacevtske izdelke, je za vas primeren program prekvalifikacije v farmacevtskega tehnika.

Na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo imamo z izobraževanjem odraslih v programu farmacevtski tehnik dolgoletne izkušnje. V programu izrednega izobraževanja poučujejo strokovno in pedagoško dobro usposobljeni učitelji. Delo poteka v sodobno opremljenih splošnih in specialnih učilnicah in v laboratorijih.

Po zaključeni prekvalifikaciji pridobite naziv farmacevtski tehnik, imate tako dva poklica in postanete lažje zaposljivi. V zadnjih letih se zanimanje za ta poklic zelo povečuje, saj je poklic lahko zaposljiv. Izobrazbo farmacevtskega tehnika morajo imeti tudi zaposleni v prodajalnah s prehranskimi dodatki.

Oblika izobraževanja

Izobraževanje se izvaja kot kombinirana oblika samostojnega učenja (samoizobraževanje) z organiziranim praktičnim poukom strokovnih modulov, ki jih udeleženec opravlja v šolskih laboratorijih.

Udeleženci opravljajo izpite v obliki samostojnega učenja. Na konzultacijah se udeleženci seznanijo z literaturo, obsegom izpita in poskusnim testom ali primeri izpitnih vprašanj, potem pa opravljajo izpit. Vaje in praktični pouk strokovnih modulov (skupaj okvirno 260 ur) udeleženci opravijo organizirano v šoli. Praktični pouk poteka po posameznih sklopih v sodobno opremljenih šolskih laboratorijih v petkih popoldne in sobotah dopoldne.

Predmetnik

Da se farmacevtski tehnik lahko zaposli na tako širokem področju, mora osvojiti strokovna znanja iz zdravstvene vzgoje in prve pomoči, anatomije in fiziologije, genetike, mikrobiologije in epidemiologije, laboratorijskega dela v farmaciji, zdravil, oblikovanja zdravil, analize zdravil, rastlinskih drog in naravnih spojin, podjetništva in komunikacije, izdajanja izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni in kozmetičnih izdelkov.  Med izobraževanjem opravi praktično usposabljanje z delom.

Stroški

Stroški izobraževanja so odvisni od predhodne izobrazbe oz. števila predmetov in strok. modulov, ki jih mora udeleženec opraviti v prekvalifikaciji (priznavanje znanja). Nudimo postopno odplačevanje šolnine v obrokih.

Šolnina znaša za začetni letnik 1.610 € in za zaključni letnik 1.140 €. Šolnina vključuje stroške za prvo opravljanje izpitov iz strokovnega dela (v začetnem letniku 9, v zaključnem letniku 8 izpitov) ter opravljanje vaj – praktičnega pouka po izobraževalnem načrtu oz. urniku za skupino. Stroški za opravljanje izpitov iz splošnih predmetov, ki jih udeleženec nima priznanih iz predhodnega izobraževanja, niso vključeni v šolnino, prav tako ne izpiti iz strokovnega dela, ki jih udeleženec ponavlja ali ne opravi po izobraževalnem načrtu. Stroški internih učnih gradiv in poklicne mature niso vključeni v šolnino. Dodaten strošek predstavlja nakup delovne obleke (belo haljo si udeleženci priskrbijo sami) ter nakup učbenikov in delovnih zvezkov.

Stroški izobraževanja (šolnina, izpiti, poklicna matura ipd.) se obračunavajo v skladu s pravilnikom in cenikom, ki ju je sprejel Svet šole. Cenik je dostopen v pisarni za izobraževanje odraslih.

Vpisna mesta in prijava

Število vpisnih mest je omejeno na 12. Šola objavi razpis za vpis v program izrednega izobraževanja najmanj 1 mesec pred začetkom pouka na svoji spletni strani.

Kandidati se na razpis za vpis prijavijo v razpisanih rokih na obrazcu »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih«. K prijavi priložijo fotokopije dokazil o dosedanjem srednješolskem izobraževanju (fotokopije spričeval 1. – 4. letnika in maturitetnega spričevala).

Ob vpisu opravimo svetovalni razgovor z vsakim kandidatom. Kandidati na vpisu predložijo originalna dokazila o predhodnem srednješolskem izobraževanju, osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list), davčno številko, ter dokazilo o plačanem 1. obroku šolnine.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za odrasle potekajo vsako leto v februarju, šola lahko razpiše še dodatne termine. Točni termini informativnih dni so vsako šolsko leto objavljeni sproti.

Več informacij

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorkah izrednega izobraževanja (Vanda Trdan, Mojca OGRIN).

Več informacij najdete v šolski publikaciji: