Vpis v programe izrednega izobraževanja

Razpis za vpis odraslih v programe izrednega izobraževanja (2021/22)

Izredno izobraževanje odraslih na SŠFKZ je namenjeno vsem tistim, ki so sicer že zaključili srednje šolsko izobraževanje vendar želijo pridobiti dodatno tehnično izobrazbo s področja farmacije, kozmetike, laboratorijske tehnike ali zobotehnike.

Ključna prednost izrednega izobraževanja na SŠFKZ v primerjavi z najrazličnejšimi strokovnimi tečaji, je ta, da gre za formalno izobraževanje, kar pomeni, da pridobite formalno izobrazbo in s tem naziv farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine ali zobotehnik. Skozi izobraževanje pridobite vsa potrebna temeljna znanja. Udeleženci se namreč dodobra seznanijo s teoretičnimi podlagami, ki jih nato utrdijo pri praktičnem pouku strokovnih modulov. To predstavlja odlično podlago za kasnejše nadaljevanje karierne poti in morebitna nadaljnja strokovna usposabljanja.

Z zaključkom izobraževanja se vam tako povečajo zaposlitvene možnosti v poklicih, ki predstavljajo prihodnost. Navsezadnje pa pridobite izobrazbo za poklice, pri katerih pomagate ljudem in delate za ljudi!

Število vpisnih mest

 • Farmacevtski tehnik: 12
 • Kozmetični tehnik: 16
 • Zobotehnik: 12
 • Tehnik laboratorijske biomedicine: 12

Pogoji za vpis

Pogoj za vpis je zaključena štiriletna ali petletna (3+2) šola katerekoli smeri, izjemoma tudi nižja dosežena izobrazba.

Vpisni postopek

Vpisni postopek poteka v 4 korakih:

 1. Prijava k vpisu – kandidat(-ka) odda obrazec za prijavo k vpisu z vsemi potrebnimi prilogami
 2. Pregled prispelih prijav in izbor kandidatov – na šoli pregledamo prejete prijave in izvedemo izbirni postopek
 3. Uvodni pogovor in vpis – izbrane kandidate povabimo k vpisu, kjer izvedemo tudi uvodni pogovor
 4. Sklenitev pogodbe o izobraževanju – kandidatu(-ki) po pošti pošljemo pogodbo

Prijava k vpisu

Prijave k vpisu v šolsko leto 2021/22 bomo izbirali od 1. 6. 2021 do 13. 8. 2021.
Za prijavo k vpisu mora kandidat predložiti v celoti izpolnjen obrazec »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – IZOBRAŽEVANJE ODRASIH« ter obvezne priloge:

 • fotokopija osebnega dokumenta, v primeru spremembe priimka po zaključenih predhodnih izobraževanjih (kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime) pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka;
 • fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju:
  • srednješolska spričevala: za vse zaključene letnike (npr. 1. – 3. ali 1. – 4. letnik) in zaključno spričevalo (zaključni izpit, matura, poklicna matura, diploma po srednji šoli);
  • v primeru nezaključenega letnika lahko kandidat(-ka) predloži tudi obvestilo o uspehu, izdano ob koncu šol. leta;
  • kandidat(-ka), ki se je izobraževal-a na višji oz. visoki str. šoli oz. fakulteti lahko predloži tudi dokazila o opravljenih obveznostih, v kolikor je opravljal-a vsebine, ki jih želi uveljavljati za priznavanje znanja, ter po potrebi tudi potrjene učne načrte za posamezne predmete.

Vse skupaj pošlje kandidat po pošti v času zbiranja prijav k vpisu (glej spodaj »Roki za vpis«). V primeru, da je kandidatov več kot je razpisanih mest, se nepopolne vloge zavržejo!

Status na dan 16. 8. 2021: Za enkrat so v vseh programih še prosta mesta in možne prijave do zasedbe!

Pregled prispelih prijav in izbor kandidatov

V primeru, da se prijavi v posamezen program prijavi več kandidatov kot je prostih mest, imajo prednost kandidati:

 • z zaključeno štiriletno ali petletno (3+2) šolo;
 • ki so oddali popolno vlogo – v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami;
 • ki so prej poslali popolno prijavo;

Uvodni pogovor in vpis

Vpis v šolsko leto 2021/22 bo potekal od 25. 8. 2021 do 3. 9. 2021.
Ob vpisu, ki poteka osebno na šoli, mora kandidat predložiti:

 • veljavno osebno izkaznico,
 • originale oz. overjene kopije originalov vseh zahtevanih dokazil o dosedanjem izobraževanju spričeval (glej zgoraj – obvezne priloge ob Prijavi k vpisu),
 • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine.

Ob vpisu s kandidatom(-ko) opravimo uvodni pogovor, v katerem ga oz. jo seznanimo:

 • z izobraževalnim programom,
 • s pogoji za vpis,
 • s postopkom vpisa in z dokumentacijo,
 • s predmetnikom in s pogoji za dokončanje izobraževanja,
 • z organizacijo in izvedbo izobraževalnega procesa,
 • s šolskim redom in pravili, – s cenikom v izobraževanju odraslih,
 • z možnostjo uveljavljanja predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter na podlagi pregledanih spričeval kandidata-ko okvirno informiramo, katere vaje-praktični pouk ter izpite bo moral-a opraviti v programu; začnemo s postopkom priznavanja znanja;
 • pripravimo osebni izobraževalni načrt.

Roki za vpis v šolsko leto 2021/22

Prijave k vpisu v šolsko leto 2021/22 bomo izbirali od 1. 6. 2021 do 13. 8. 2021.
Naknadne prijave k vpisu bomo zbirali le v primeru, če bodo še prosta mesta, vendar najkasneje do začetka organiziranega prakt. pouka.

Vpis v šolsko leto 2021/22 (skupaj z uvodnimi pogovori) bo potekal po razporedu, od 25. 8. 2021 do 3. 9. 2021.

Informativni dnevi

Informativni dnevi potekajo v treh terminih: pozimi, poleti in običajno tudi jeseni.

Informativni dnevi v zimskem terminu:

 • petek, 12. 2. 2021, ob 15.00 – preko video konference
 • sobota, 13. 2. 2021, ob 10.00 – preko video konference

Informativni dan v poletnem terminu:

 • sreda, 30. 6.2021, ob 17 uri,
 • sreda, 7. 7. 2021, ob 17 uri (namesto 5. 7. 2021),
 • sreda, 25. 8. 2021, ob 17 uri,
 • sreda, 8. 9. 2021, ob 17 uri (samo če bodo v programih še prosta mesta).

Informativni dan v jesenskem terminu:
Datum bo objavljen naknadno v primeru prostih mest na katerem izmed programov.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko stopite v stik s pisarno za izobraževanje odraslih po telefonu v času uradnih ur ali preko elektronske pošte.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
TRDAN, Vanda
Uradne ure:

/

01 300 72 47
051 276 177
KUMAR, Maja
Uradne ure:

pon: 12.30 – 15.30
sre: 14.00 – 17.30
pet: 12.30 – 15.30

01 300 72 56
051 277 148

V času šolskih počitnic in rednega letnega dopusta potekajo uradne ure pisarne za izobraževanje odraslih po spremenjenem urniku (informacije so objavljene na spletni strani šole).

Vabljeni k vpisu!