Vpis odraslih

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja (2015/16)

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06 – UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe (prekvalifikacije) za odrasle.

Prekvalifikacija v farmacevtskega tehnika


Imejte poklic s prihodnostjo in postanite lažje zaposljivi!

Prekvalifikacija v kozmetičnega tehnika


Naši udeleženci imajo možnost opraviti mednarodno CIDESCO diplomo, s katero so jim odprta tudi vrata za zaposlitev v tujini!

Prekvalifikacija v tehnika laboratorijske biomedicine


Zaradi večjega povpraševanja po laboratorijskih tehnikih na trgu dela organiziramo vaje in praktični pouk strokovnih modulov.

Prekvalifikacija v zobotehnika


Delo zobotehnika je ustvarjalno, pri tem poklicu se izrazijo ročne spretnosti, smisel za obliko, barvo in estetiko.

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2016/17

  • farmacevtski tehnik (20 mest),
  • kozmetični tehnik (20 mest),
  • tehnik laboratorijske biomedicine (18 mest),
  • zobotehnik (12 mest).

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis, navodila, roki in postopek za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani šole v zavihku »Izredno izobraževanje«. Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijave k vpisu bomo zbirali od 1. junija do vključno 12. avgusta 2016, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta.

Prijavo pošljejo kandidati po pošti, na prijavnem obrazcu (kandidati ga lahko prejmejo tudi po e-pošti), skupaj s fotokopijami vpisne dokumentacije (osebni dokument, v nekaterih primerih pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka, kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime, spričevala srednje šole od 1. – 4. (5.) letnika ter obvestilo o uspehu pri maturi ali splošni maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ali diplomo usmerjenega izobraževanja).

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo razpisanih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli kandidati z zaključeno srednjo splošno, strokovno ali tehniško šolo, le-te kandidate pa bomo izbrali po vrstnem redu glede na datum prejete popolne prijave s kopijami vpisne dokumentacije do zapolnitve razpoložljivih vpisnih mest.

Vpis

Vpis bo potekal v pisarni za izobraževanje odraslih, po razporedu (kandidate bomo obvestili po e-pošti), predvidoma od 24. avgusta do 2. septembra 2016, kasneje pa le, če bodo še prosta vpisna mesta. Na vpisu kandidati predložijo originalne listine o dosedanjem izobraževanju, osebni dokument, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo (kopijo) in davčno številko (kopijo). Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo o obveznostih, ki jih mora kot udeleženec opraviti do konca izobraževanja. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu 1. obroka šolnine. Po vpisu šola izda pisno obvestilo o obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje smeri izobraževanja.

Vpis je uspešen po opravljenem uvodnem pogovoru, oddani popolni prijavi za vpis ter predloženi zahtevani dokumentaciji, ter poravnanih začetnih stroških.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. To pomeni, da mora udeleženec uspešno opraviti vse obveznosti, ki niso priznane iz predhodnega izobraževanja:

  • splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli po programu,
  • vaje in praktični pouk po programu (obvezna prisotnost je najmanj 80%),
  • praktično usposabljanje z delom,
  • interesne dejavnosti,
  • moduli odprtega kurikula,
  • poklicna matura.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

Farmacevtski tehnik

Izobraževanje v programu farmacevtski tehnik poteka v kombinirani obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami) in organiziranega praktičnega pouka strokovnih modulov. Izobraževanje traja dve šolski leti: vsako leto je 11 izpitnih rokov. Praktični pouk je razporejen v dve šolski leti (skupaj 260 ur, na leto 100 – 150 ur), v petkih popoldan (začetek ob 14.00) in / ali ob sobotah dopoldan (začetek ob 7.30). Vikendi so občasno tudi prosti. V zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (90 ur) in poklicno maturo.

Kozmetični tehnik

Izobraževanje v programu kozmetični tehnik poteka v organizirani obliki (pouk strokovnih modulov – predavanja, praktični pouk in izpiti), od ponedeljka do četrtka, pogosto pa tudi ob petkih, v popoldanskem času (začetek ob 15.45, izpiti pa so lahko tudi prej), od konca septembra do konca junija. Izobraževanje traja eno šolsko leto, v tem letu pa udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (150 ur) ter poklicno maturo.

Tehnik laboratorijske biomedicine

Izobraževanje v programu tehnik laboratorijske biomedicine poteka v kombinirani obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami) in organiziranega praktičnega pouka strokovnih modulov. Izobraževanje traja dve šolski leti: vsako leto je 11 izpitnih rokov. Tudi praktični pouk je razporejen v dve šolski leti (skupaj 240 ur, na leto 100 – 150 ur), v petkih popoldan (začetek ob 14.00) in / ali ob sobotah dopoldan (začetek ob 7.30). Vikendi so občasno tudi prosti. V zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (70 ur) in poklicno maturo.

Zobotehnik

Izobraževanje v programu zobotehnik poteka v kombinirani obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami) in organiziranega praktičnega pouka strokovnih modulov. Vsak udeleženec potrebuje pri praktičnem pouku orodje za morfološko gnatološko modelacijo ter obdelovalni in polirni set za zobotehnike. Izobraževanje traja do dve in pol šolski leti: vsako leto je 11 izpitnih rokov za teoretične izpite ter trije izpitni roki za časovno mnogo bolj obsežne praktične izpite. Tudi praktični pouk je razporejen v dve – dve in pol šolski leti (skupaj 365 ur, na leto 150 – 230 ur), ob sobotah dopoldan (začetek ob 7.30) in večkrat tudi v petkih popoldan (začetek ob 16.30). Vikendi so občasno tudi prosti. V zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (70 ur) in poklicno maturo.

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izrednem izobraževanju, ki ga sprejme Svet šole SŠFKZ.

Šolnina v programih farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik vključuje stroške za  1. opravljanje posameznega izpita iz strokovnega dela ter opravljanje vaj – praktičnega pouka po izobraževalnem načrtu. Šolnina ne vključuje stroškov za opravljanje izpitov iz splošnega dela predmetnika, za 2. in vsa naslednja opravljanja izpitov strokovnega dela, stroškov učnih gradiv, orodja, priprav na poklicno maturo in stroškov poklicne mature.

Šolnina v programu kozmetični tehnik vključuje stroške organiziranega pouka, vaj in praktičnega pouka strokovnih modulov po urniku ter prvo ocenjevanje znanja (izpit) iz vsakega organiziranega predmeta v izpitnih rokih za skupino. Šolnina ne vključuje stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem programu kozmetični tehnik niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v rednem izpitnem roku za skupino, prav tako šolnina ne vključuje stroškov poklicne mature in nekaterih pripomočkov.

Informativni dnevi

Za vpis v šolsko leto 2016/17 bo informativni dan potekal 29. 6. 2016, ob 16h v šoli. Šola bo informacije o morebitnih dodatnih terminih informativnih dni objavila na spletni strani šole (Izredno izobraževanje).

Za vpis v šolsko leto 2017/18 bodo informativni dnevi predvidoma 5. 9. 2016, 10. in 11. 2. 2017 ter poleti 2017. Točne termine bo šola objavila na spletni strani šole (Izredno izobraževanje).

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorkah izrednega izobraževanja.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30

Vabljeni k vpisu!

Povezane informacije