Vpis odraslih

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja (2020/21)

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana, na podlagi 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe (prekvalifikacije) za odrasle.

Zaradi izrednih razmer si šola pridržuje pravico do sprememb posameznih informacij iz razpisa (navodila NIJZ-ja ali odlok vlade).

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2020/21

 • farmacevtski tehnik (12 mest),
 • kozmetični tehnik (16 mest),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (12 mest),
 • zobotehnik (12 mest).

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis, navodila, roki in postopek za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani šole v sklopu »Izredno izobraževanje«. Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijave k vpisu bomo zbirali od 1. junija do vključno 14. avgusta 2020, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta.

Prijavo pošljejo kandidati po pošti, na prijavnem obrazcu, skupaj s fotokopijami vpisne dokumentacije (osebni dokument, v nekaterih primerih pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka, kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime, letna spričevala srednje šole od 1. – 4. (5.) letnika ter obvestilo o uspehu pri maturi ali splošni maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu po zaključeni V. stopnji izobrazbe ali diplomo usmerjenega izobraževanja).

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo razpisanih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli kandidati z zaključeno srednjo splošno, strokovno ali tehniško šolo, le-te kandidate pa bomo izbrali po vrstnem redu glede na datum prejete popolne prijave s kopijami vpisne dokumentacije do zapolnitve razpoložljivih vpisnih mest.

Vpis

Vpis bo potekal v pisarni za izobraževanje odraslih od 26. avgusta do 4. septembra 2020, kasneje pa le, če bodo še prosta vpisna mesta. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o vpisu. Na vpisu kandidati predložijo originalne listine o dosedanjem izobraževanju, osebni dokument, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo (kopijo) in davčno številko (kopijo). Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo o obveznostih, ki jih mora kot udeleženec opraviti do konca izobraževanja. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu 1. obroka šolnine. Po vpisu šola izda pisno obvestilo o obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje smeri izobraževanja.

Vpis je uspešen po opravljenem uvodnem pogovoru, oddani popolni prijavi za vpis, predloženi zahtevani dokumentaciji, poravnanih začetnih stroških in podpisani pogodbi.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. To pomeni, da mora udeleženec uspešno opraviti vse obveznosti, ki iz predhodnega izobraževanja niso priznane:

 • splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli po programu,
 • vaje in praktični pouk po programu (obvezna prisotnost je najmanj 80%),
 • praktično usposabljanje z delom,
 • interesne dejavnosti,
 • moduli odprtega kurikula,
 • poklicna matura.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

Farmacevtski tehnik

izobraževanje v programu FARMACEVTSKI TEHNIK poteka v kombinirani obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami) in organiziranega praktičnega pouka strokovnih modulov. Izobraževanje traja dve šolski leti: praktični pouk je razporejen v dve šolski leti, v petkih popoldan (začetek predvidoma ob 14.30) in / ali ob sobotah dopoldan (začetek predvidoma ob 7.30). Vikendi so občasno tudi prosti. Vsako leto je na voljo vsaj 10 izpitnih rokov, v zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu in poklicno maturo. Predviden začetek izobraževanja je v oktobru 2020, predviden zaključek izobraževanja je v avgustu 2022.

Kozmetični tehnik

Izobraževanje v programu KOZMETIČNI TEHNIK poteka v organizirani obliki (pouk strokovnih modulov – predavanja, praktični pouk in izpiti), od ponedeljka do četrtka, pogosto pa tudi ob petkih, v popoldanskem času (začetek ob 15.45, izpiti pa so lahko tudi prej), od konca septembra do konca junija. Izobraževanje traja eno šolsko leto, v tem letu pa udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu ter poklicno maturo. Predviden začetek izobraževanja je v septembru 2020, predviden zaključek izobraževanja je v avgustu 2022.

Tehnik laboratorijske biomedicine

Izobraževanje v programu TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE poteka v kombinirani obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami) in organiziranega praktičnega pouka strokovnih modulov. Izobraževanje traja dve šolski leti: praktični pouk je razporejen v dve šolski leti, v petkih popoldan (začetek predvidoma ob 14.30) in / ali ob sobotah dopoldan (začetek predvidoma ob 7.30). Vikendi so občasno tudi prosti. Vsako leto je na voljo vsaj 10 izpitnih rokov, v zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu in poklicno maturo. Predviden začetek izobraževanja je v oktobru 2020, predviden zaključek izobraževanja je v avgustu 2022.

Zobotehnik

Izobraževanje v programu ZOBOTEHNIK poteka v individualni organizacijski obliki (samostojno učenje podprto s konzultacijami). Kandidati se izobražujejo sami. Izobraževanje traja do dve in pol šolski leti: vsako leto je vsaj 10 izpitnih rokov za teoretične izpite ter trije izpitni roki za časovno mnogo bolj obsežne praktične izpite. Pri praktičnih izpitih potrebujejo udeleženci orodje za morfološko gnatološko modelacijo ter obdelovalni in polirni set za zobotehnike. V zaključnem letniku prekvalifikacije udeleženci opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu in poklicno maturo. Predviden začetek izobraževanja je v septembru 2020, predviden zaključek izobraževanja je v avgustu 2022. Če bo vpisanih več kot 8 udeležencev, lahko šola organizira praktični pouk strokovnih modulov v šolskem zobotehničnem laboratoriju (kombinirana organizacijska oblika).

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izrednem izobraževanju, ki ga sprejme Svet šole SŠFKZ.

Šolnina v programih farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik (za dve šolski leti, obročno plačilo) vključuje stroške za opravljanje vaj – praktičnega pouka ter 1. opravljanje posameznega izpita iz strokovnega dela v skladu z izobraževalnim načrtom. Ne vključuje pa stroškov za opravljanje izpitov iz splošnega dela predmetnika, za 2. in vsa naslednja opravljanja izpitov strokovnega dela, stroškov učnih gradiv, orodja, priprav na poklicno maturo in stroškov poklicne mature.

Šolnina v programu kozmetični tehnik vključuje stroške organiziranega pouka, vaj in praktičnega pouka strokovnih modulov po urniku ter prvo ocenjevanje znanja (izpit) iz vsakega organiziranega predmeta v izpitnih rokih za skupino. Ne vključuje pa stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem programu kozmetični tehnik niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v rednem izpitnem roku za skupino, prav tako šolnina ne vključuje stroškov poklicne mature in nekaterih pripomočkov.

Šolnina za kandidate, ki se bod vpisali v šolskem letu 2020/21:

 • farmacevtski tehnik (2 leti): začetni letnik 1.610 €, zaključni letnik 1.140 €,
 • kozmetični tehnik (1 leto): 2.400 €,
 • tehnik laboratorijske biomedicine (2 leti): začetni letnik 1.410 €, zaključni letnik 1.190 €,
 • zobotehnik (2 leti): začetni letnik 1.950 €, zaključni letnik 2.050 € (če ne bo organiziranega praktičnega pouka za zobotehnike v šoli, se šolnina ustrezno zniža).

Informativni dnevi

Za vpis v šolsko leto 2020/21 bo informativni dan potekal 1. 7. 2020, ob 15h, v šoli. Če bodo po vpisu ostala še prosta mesta v katerem izmed razpisanih programov, bomo izvedli dodatni informativni dan 4. 9. 2020, ob 15h. Šola bo informacije o morebitnih dodatnih terminih informativnih dni objavila na spletni strani šole (Izredno izobraževanje).

Za vpis v šolsko leto 2021/22 bodo informativni dnevi potekali februarja 2021 ter poleti 2022. Točne termine bo šola objavila na spletni strani šole.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorkah izrednega izobraževanja.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30

V času šolskih počitnic in rednega letnega dopusta potekajo uradne ure pisarne za izobraževanje odraslih po spremenjenem urniku (informacije so objavljene na spletni strani šole).

Vabljeni k vpisu!

Povezane informacije