Statusi dijakov

Dijaki, ki so uspešni in aktivni na različnih področjih, lahko pridobijo naslednje statuse:

  • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
  • status dijaka vrhunskega športnika,
  • status dijaka perspektivnega športnika,
  • status dijaka kulturnika in
  • status dijaka raziskovalca.

Pridobitev statusa

Dijaki morajo za pridobitev statusa oddati vlogo z dokazili najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta. Katere priloge je potrebno priložiti vlogi, je napisano na Obrazcu za dodelitev statusa, ki je dostopen na spletnih straneh šole. Za status raziskovalca lahko dijaki zaprosijo takrat, ko bodo oddali temo raziskovalne naloge.

Podaljšanje statusa

Dijaki, ki že imajo odobren status športnika ali kulturnika, ga lahko podaljšajo za naslednje šolsko leto. Obrazec z dokazili je potrebno oddati do 24. junija tekočega leta. Poleg tega je potrebno v jeseni oz. najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta prinesti veljavno potrdilo organizacije, s katerim dokazujejo, da ostajajo aktivni na področju športa oz. kulture. Katera potrdila je potrebno prinesti, je napisano na koncu obrazca »Poročilo o dosežku dijaka športnika/kulturnika«.

Dijaki, ki že imajo status dijaka, ki se vzporedno izobražuje prinesejo v začetku novega šolskega leta potrdilo o šolanju, drugih dokumentacij ni potrebno izpolnjevati.

Dijaki, ki so pridobili status, so dolžni sodelovati pri šolskih aktivnostih glede na status, ki ga imajo: dijaki, s statusom športnika, na športnih tekmovanjih in dijaki, s statusom kulturnika, na kulturnih prireditvah šole. Poleg tega morajo izpolnjevati vse šolske obveznosti, imajo pa določene ugodnosti, kot so: napovedano ustno ocenjevanje znanja (le dijaki s statusom A);  izostajanje od pouka v času tekem, če odsotnost dijak opraviči z ustreznim potrdilom najmanj 3 dni vnaprej; opravljanje vaj in praktičnega pouka zunaj rednega pouka, če gre res za utemeljen razlog; priznavanje tretjega dela interesnih dejavnosti po izbiri dijaka. Statusi dijakov so podrobneje urejeni v Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/2009) in v Šolskih pravilih (Dodatek k Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli).