Statusi dijakov

1. Vzporedno izobraževanje in zdravstveni razlogi

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:

 1. ki se vzporedno izobražuje (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 2. zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (obrazec), (osebni izobraževalni načrt).

Pridobitev statusa

Dijak oziroma starš mladoletnega dijaka vloži pisno vlogo, ki ji priloži:

 • za dijaka, ki se vzporedno izobražuje: potrdilo o vpisu v drugo šolo;
 • za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov: zdravniška dokazila.

2. Drugi razlogi

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi naslednjim dijakom:

 1. dijaku vrhunskemu športniku (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 2. dijaku perspektivnemu športniku (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 3. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne in kulturne prireditve ter izmenjave (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 5. dijaku raziskovalcu (obrazec), (osebni izobraževalni načrt);
 6. dijaku, ki prihaja iz tuje države (obrazec), (osebni izobraževani načrt)
 7. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi (obrazec), (osebni izobraževani načrt).
 8. nadarjenemu dijaku (obrazec).

Pridobitev statusa

Dijak oziroma starš mladoletnega dijaka vloži pisno vlogo, ki ji priloži:

 • za dijaka vrhunskega oziroma perspektivnega športnika: potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov (točka 2 a, 2 b);
 • za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti: potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje (točka 2 c);
 • za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave (točka 2 d);
 • za status raziskovalca lahko dijaki zaprosijo takrat, ko bodo oddali temo raziskovalne naloge, dijaki izpolnijo obrazec, prilog ni;
 • za statuse pod točko 2, alineje: e, f, g se podatki pridobijo na podlagi razpoložljive dokumentacije v šoli in uradnih evidenc, zato pisni vlogi ne dodajate prilog.

3. Podaljšanje statusa

Dijaki, ki že imajo odobren status vrhunskega in perspektivnega športnika, kulturnika ter dijaka, ki se vzporedno izobražuje, status lahko podaljšajo za naslednje šolsko leto. Dijaki s statusom športnika in kulturnika oddajo poročilo o dosežkih na predpisanem obrazcu in priložijo dokazila o dosežkih za zaključeno šolsko leto.

Poročilo o dosežkih:

Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo podaljšajo status tako, da prinesejo v jeseni potrdilo o šolanju, poročila o dosežkih ni potrebno izpolnjevati. Izpolnijo osebni izobraževalni načrt.

Roki za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog za pridobitev pravic pod točkama 1 in 2:

 • 1 a in 2 a, b, c, d: dijak mora za pridobitev pravic oddati vlogo z dokazili najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta,
 • 1 b in 2 e, f, g, h: dijak lahko iz utemeljenih razlogov vlogo odda tudi med šolskim letom.

Rok za oddajo vloge za podaljšanje pravic pod točko 3:

 • Poročilo o dosežkih je potrebno posredovati do 24. 6. tekočega leta. Vloga se odda v referat šole.
 • eljavno potrdilo organizacije, s katerim dijak dokazuje, da ostaja aktiven na področju športa ali kulture je potrebno posredovati najkasneje do 30. 9. tekočega šolskega leta. Potrdilo se odda v svetovalno službo.
 • Dijak izpolni osebni izobraževalni načrt najkasneje v 7 dneh po prejemu sklepa. OIN se odda v svetovalno službo.

Pridobitev pravice do prilagoditev in trajanje

O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnateljica s sklepom najkasneje v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Pridobljene pravice veljajo za tekoče šolsko leto.

Obveznost dijaka in osebni izobraževalni načrt (OIN)

Prilagajanje šolskih obveznosti dijaka se uredi z osebnim izobraževalnim načrtom (OIN), ki določi obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, obvezne prisotnosti pri pouku, roke in način ocenjevanja znanja ter izpolnjevanja drugih obveznosti, roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega načrta ter druge pravice in obveznosti šole in dijaka. Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Dijak je dolžan izpolniti Osebni izobraževalni načrt (OIN) in ga oddati v svetovalno službo. Dijaku, ki ne odda osebnega izobraževalnega načrta, se status ukine.

Obrazci (OIN):

Statusi dijakov so podrobneje urejeni v Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018) in v Šolskih pravilih (Dodatek k Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli).