Dejavnosti, obvezne za vse dijake

V šolskem letu 2015/16

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 1. letnik

Dejavnosti Št. ur Čas izvedbe Nosilci dejavnosti, izvajalci
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar  
dan z razrednikom 8  maj/junij  
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Mag. GOLC Lidija (gledališče, kino)
CIGULA Mateja (razstave in drugi ogledi)
gledališka predstava 4 prvo polletje  
ogled razstave 4 prvo polletje  
Ljubljana  -  kult. in zgod. znamenitosti šolskega okolja 3 september Koordinator IND, TIC Ljubljana
Knjižnična vzgoja: Rastem s knjigo 3 september – oktober REŠČIČ RIHAR Tatjana, Knjižnica KOŽ
ZDRAVJE
Zdrav način življenja: »Brez izgovora«, 1 med šol. letom LORENCIN Tatjana + zunanji (No excuse)
Zdravstvena vzgoja – sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled s predavanji 8 med šol. letom VADNOV Valerija, Zdravstveni dom
RAZVOJ KOMPETENC
Metode uspešnega učenja 8 prvo polletje Šolska svetovalna služba + zunanji (Lea BEZNIK )
Mladost brez zasvojenosti 6 med šol. letom LORENCIN Tatjana + zunanji (CZOPD)
Delavnice »Vzgoja za prijateljstvo«, 6 med šol. letom mag. JUSTINEK Darja
Boj proti trgovini z ljudmi, 1 med šol. letom DRENIK TROP Polona + zunanji (društvo KLJUČ)
Varna raba spletnih orodij 2 med šol. letom LORENCIN Tatjana + zunanji (SAFE.SI)

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 2. letnik

Dejavnosti Št. ur Čas izvedbe Nosilci dejavnosti, izvajalci
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar  
dan z razrednikom 8 maj/junij  
KULTURNE DEJAVNOSTI:
filmska predstava 4 prvo polletje Mag. GOLC Lidija (gledališče, kino)
gledališka predstava 4    
ogled razstave 4   CIGULA Mateja (razstave)
kult., zgod. znamenitosti 2 ob ekskurziji REŠČIČ RIHAR Tatjana
RAZVOJ KOMPETENC
Knjižnična vzgoja: Knjižnično informacijska znanja 7 jesen REŠČIČ RIHAR Tatjana, FERLIC Karla
Državljanska vzgoja 8 med šol. letom mag. TRDAN Vanda, DIMNIK Zdenka, mag. CIMPERMAN Saša
ZDRAVJE
Zdrav življenjski slog 2 med šol. letom LORENCIN Tatjana  + zunanji (svetovalnica PU ali DrogArt)
Ljubezen  in spolnost 2 med šol. letom LORENCIN Tatjana  + zunanji
VSEBINE POVEZANE S STROKO
Projektno delo 5 med šol. letom Učitelji strokovnih modulov, VADNOV Valerija (FT, TLB), SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ Irena (KT, ZT)
Strokovna ekskurzija, v okviru ekskurzije poteka tudi ogled kult. zgodovinskih znamenitosti. 6 med šol. letom FT, TLB: aktiv učiteljev kemije (Steklarna v Rogaški Slatini)
KT: ROGELJ Anja (Afrodita v Rogaški Slatini)
ZT: ŠIMIC ZORE Marta  (Interdent +  Zlatarna Celje)
Varnost in zdravje pri delu z osnovami požarne varnosti 6 februar – april, pred PUD Koordinator IND,  zunanji izvajalec (TRPIN Jožef, univ. dipl. ing. kem.)
Artikulacija in artikulatorji – samo ZT (namesto kult., zgod. znamenitosti ob ekskurziji 3 med šol. letom KASTELIC Uroš

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 3. letnik

Dejavnosti Št. ur Čas izvedbe Nosilci dejavnosti, izvajalci
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar  
dan z razrednikom 8 maj/junij  
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Mag. GOLC Lidija (gledališče, kino)
gledališka predstava 4    
ogled razstave 4   CIGULA Mateja (razstave)
kult., zgod. znamenitosti 2 ob ekskurziji REŠČIČ RIHAR Tatjana
ZDRAVJE
Zdravstvena vzgoja – sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled s predavanji 6 ali 5 med šol. letom VADNOV Valerija,
Zdravstveni dom
Preventivne delavnice 2 ali 3 med šol. letom Šolska svetovalna služba
RAZVOJ KOMPETENC
Še vedno vozim, vendar ne hodim 1 september – oktober DRENIK TROP Polona, Zavod Vozim, Šolska svetovalna služba
Moja poklicna pot 2 med šol. letom Šolska svetovalna služba
VSEBINE POVEZANE S STROKO
Projektno delo 5 med šol. letom Učitelji strokovnih modulov, VADNOV Valerija (FT, TLB), SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ Irena (KT, ZT)
Varnost in zdravje pri delu z osnovami požarne varnosti 2 pred PUD Koordinator IND,  zunanji izvajalec (TRPIN Jožef, univ. dipl. ing. kem.)
OSTALE DEJAVNOSTI V ZVEZI S STROKO, RAZLIČNE PO PROGRAMIH
FT      
Alternativne in komplementarne metode 2 jesen GABROVŠEK Ljubica
Biološka zdravila 1 pomlad GABROVŠEK Ljubica, FRANCKY Andrej, Lek d.d.
Obisk Kemofarmacije 3 pomlad VENIGER Neda
Izdelava herbarija 6 med šol. letom PRIJATELJ Nadja, LAPUH Ida
Strokovna ekskurzija 6 marec ČERIN Marija (ekskurzija v Krko)
       
KT      
Novosti v kozmetični negi 6 med šol. letom TURŠIČ Sabina + zunanji .izvajalci
Zdravo z naravo 6 jesen ROGELJ Anja + zunanji .izvajalci
Strokovna ekskurzija 6 marec ROGELJ Anja (Kana Žalec)
       
TLB      
Podjetništvo 4 jesen DRENIK TROP Polona
Obisk Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za biologijo 3 jesen GRGUR Vesna
Bolnica Petra Držaja – obisk laboratorija 3 jesen GRGUR Vesna
ZD Ljubljana – Obisk laboratorija 2 marec/april PIVK Breda
Strokovna ekskurzija 6 marec PIVK Breda (UKC Maribor)
       
ZT      
Komunikacija na delovnem mestu 2 jesen mag. JUSTINEK Darja
Okluzijski kompas 3 maj KASTELIC Uroš
IVOCAP 3 jesen LETONJA Jasmina
Maksilofacialna kirurgija in njen pomen v oskrbi ustne votline 2 jesen ŽAVBI Lea in dr.Žiga KOVAČ, Klinika za maksilofacialno kirurgijo UKC
Kombinirana dela  2 jesen MOLEK Uroš
Strokovna ekskurzija 6 marec CERAR Aleš (Polident Volčja Draga)

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 4. letnik

DEJAVNOSTI ŠT. UR ČAS IZVEDBE NOSILCI DEJAVNOSTI, IZVAJALCI
OBVEZNI DEL
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september  Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Mag. GOLC Lidija
gledališka predstava 4   Mag. GOLC Lidija
ogled razstave 4   CIGULA Mateja
ZDRAVJE
Krvodajalstvo 1 januar Dijaška skupnost
Nosečnost, porod… 1 april Tim Zdrave šole – TURŠIČ
RAZVOJ KOMPETENC
Preventiva v cestnem prometu – 5XSTOP je COOL 3 september – december Šolska svetovalna služba
Moja poklicna pot 3 januar – april Šolska svetovalna služba
INFORMATIVNI DAN:
-  obisk izobraževalnih ustanov
7 februar Šolska svetovalna služba
VSEBINE POVEZANE S STROKO
FT      
Socialna farmacija skozi igro 6 jesen ŠTRALLEGER Silvo
KT      
Novosti v kozmetični negi 6   TURŠIČ Sabina + zunanji izv
TLB      
Odvzem venske krvi 3 jesen ZAVEC Sara
Ogled Laboratorija za transfuziologijo 3 marec/april PIVK Breda
ZT      
Precizijsko litje in 3D tehnike 2 jesen LETONJA Jasmina in Tjaša ZUPANČIČ – AURODENT
Polzila Bredent 2 jesen PERINČIČ MANFREDA Jasna  in Igor ROZMAN – BREDENT
Implantati 2 jesen ŽAVBI Lea in Andrej LAZIĆ