Praktično usposabljanje z delom

V šolskem letu 2018/19

Praktično usposabljanje z delom v prenovljenih programih kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih programov bomo izvedli na podlagi pogodb z lekarnami, podjetji farmacevtske in kozmetične industrije, z zdravstvenimi zavodi, z laboratoriji, s kozmetičnimi saloni in z zobotehničnimi laboratoriji.

Dijaki bodo razporejeni na praktično usposabljanje z delom v skladu z razpoložljivimi mesti. 

Šteje se, da je dijak opravil praktično usposabljanje z delom, če je v predpisanem roku oddal potrjen dnevnik z vpisano oceno »opravil«.

Za razporeditev dijakov na praktično usposabljanje z delom, pripravo in ureditev pogodb z izvajalci ter za pripravo dijakov so odgovorni/-e organizatorji/-ke praktičnega usposabljanja z delom. Po koncu praktičnega usposabljanja organizatorji/-ke pregledajo dnevnike, vpišejo ocene v redovalnice in napišejo poročilo.

Prikaz razporeditev praktičnega usposabljanja z delom po programih in učiteljev organizatorjev praktičnega usposabljanja

Program Letnik Število ur delovne prakse Termin opravljanja delovne prakse Organizator/-ka delovne prakse
Farmacevtski tehnik 3. 114 4. junij – 21. junij 2019 Marija Čerin
4. 114 14. januar – 25. januar 2019 Marija Čerin
Kozmetični tehnik 2. 76 12. april – 26. april 2019 Darja Kogovšek Grubelič
3. 76 10. junij – 21. junij 2019 Darja Kogovšek Grubelič
4. 144 Vsi petki v prvem ocenjevalnem obdobju Darja Kogovšek Grubelič
Tehnik laboratorijske biomedicine 2. 76 10. junij – 21. junij 2019 Vesna Grgur
3. 76 10. junij – 21. junij 2019 Breda Pivk
Zobotehnik 2. 76 10. junij – 21. junij 2019 Simon Fabjan
Poldka Žavbi
3. 76 18. marec – 29. marec 2019 Simon Fabjan
Poldka Žavbi