Kozmetični tehnik

Predstavitev izobraževalnega programa

Kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki. Poleg tega pa mora imeti željo po nenehnem izpopolnjevanju tako strokovno kot osebno.

Program kozmetični tehnik na šoli izvajamo od leta 1991. S šolskim letom 2007/08 smo med prvimi v Sloveniji začeli z modularno obliko pouka. S tem so dijaki pridobili več praktičnega znanja in delovne prakse, večjo povezanost stroke in teorije in več samostojnega ustvarjalnega dela. Modularni način izobraževanja omogoča tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij: vizažist/ vizažistka, maniker/ manikerka, pediker/pedikerka in maser/maserka.

Zaposlitev

Kozmetični tehniki se zaposlijo v kozmetičnih, lepotilnih salonih in centrih dobrega počutja, pa tudi kot svetovalci v drogerijah in parfumerijah ali kot demonstratorji kozmetičnih izdelkov. Nekateri sodelujejo z zdravniki v dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo.

Nadaljevanje šolanja

Veliko je možnosti nadaljevanja študija v stroki: višješolski in visokošolski študij kozmetike, velnes, študij kozmetologije (Fakulteta za farmacijo), lahko pa se usmerijo tudi na področje zdravstva in menedžmenta. Če se odločijo za univerzitetni študij, morajo opraviti izpit iz ustreznega dodatnega maturitetnega predmeta.

Predmetnik

Predmet/modul Kratice 1. letnik
ur/leto
2. letnik
ur/leto
3. letnik
ur/leto
4. letnik
ur/leto
Splošnoizobraževalni predmeti          
Slovenščina SLO 140 136 102 98
Angleščina/Nemščina ANG/NEM 105 102 102 99
Matematika MAT 105 102 102 100
Umetnost UME 103      
Zgodovina ZGO 68 34    
Geografija GEO 68      
Psihologija PSI     68  
Fizika FIZ   68    
Kemija KEM 68      
Biologija BIO 68      
Športna vzgoja ŠVZ 105 102 68 65
           
Strokovni moduli          
Somatologija SOM 68 34 68  
Koža in bolezni kože KBK   34 68  
Varovanje zdravja VZD 86 66    
Splošna kozmetologija SKO   102 68  
Kozmetični izdelki KIZ   35 69 66
Kozmetična nega obraza* KNO 36 44 58 168
Kozmetična nega telesa* KNT   34 111 93
Podjetništvo*                         POD 70   66  
Ličenje LIČ 34 68    
Manikira MAN   46 56  
Pedikura PED   46 56  
Masaža MAS     46 56
Priprava  na poklicno maturo  iz kozmetike PMK       50
Kozmetična nega z eteričnimi olji – izbirno KNE       60
Conska refleksna masaža stopal – izbirno CMS       60
Osnove velnesa VEL       60
           
Skupaj število ur pouka   1124 1053 1108 915
Interesne dejavnosti IND 96 96 96 64
Praktično usposabljanje z delom PUD   76 76 152

*V umetnosti so  tudi vsebine estetike (iz odprtega kurikula). V modulu varovanje zdravja so vsebinski sklopi vzgoja za zdravje in prva pomoč (iz odprtega kurikula) v prvem letniku in mikrobiologija v drugem letniku.  V modulu splošna kozmetologija je v drugem letniku tudi kemija v kozmetiki, v modulu kozmetična nega telesa v drugem in tretjem letniku fizika v kozmetiki, v modulu kozmetična nega obraza pa v četrtem letniku komunikacija. V modulu podjetništvo sta vsebinska sklopa informacijsko komunikacijska tehnologija v 1. letniku in podjetništvo v 3. letniku.

Poklicna matura – predmeti

  1. Slovenščina (SLM) – pisni in ustni izpit.
  2. Kozmetika (KZM)  – pisni in ustni izpit.
  3. Tuji jezik (ANG, NEM) ali matematika (MAT) po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
  4. Storitev in zagovor (SZA).