Skupnost dijakov

Dijaška skupnost združuje predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno.

V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter boljše kvalitete odnosov v šoli.

Predstavniki vseh oddelkov se udeležujejo širših sej skupnosti dijakov, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato o obravnavanih temah seznanjajo sošolce na razrednih urah.

Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško organizacijo Slovenije.

Mentorica skupnosti dijakov je Karmen Ožbolt.

V šolskem letu 2017/18 bodo v SD delovali naslednji dijaki in dijakinje:

DP_organigram_2017_18

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.